Aktualności

Aktualności Centrali

Poradnik Pacjenta: Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – jak może Ci pomóc?

15-06-2023
 • Lekarz POZ (podstawowej opieki zdrowotnej) działa w ramach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na podstawie umowy z NFZ.

 • Lekarz POZ popularnie nazywany jest również lekarzem pierwszego kontaktu.

 • Lekarz POZ rozpoznaje choroby i leczy je, a w razie potrzeby kieruje pacjentów na badania diagnostyczne, zabiegi, do lekarzy specjalistów.

 • Do obowiązków lekarza POZ należą m.in. promocja zdrowia i profilaktyki (np. chorób układu krążenia), porady patronażowe, badania bilansowe dzieci i młodzieży oraz wystawianie orzeczeń i zaświadczeń o stanie zdrowia.

Lekarz POZ a lekarz rodzinny

Lekarz rodzinny to nazwa specjalizacji (specjalista medycyny rodzinnej) określającej wykształcenie danego lekarza. Termin „lekarz POZ” to określenie pełnionej funkcji w systemie ochrony zdrowia.

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej może być:

 • specjalista medycyny rodzinnej
 • specjalista chorób wewnętrznych (internista)
 • specjalista pediatrii (w przypadku dzieci)
 • lekarz bez specjalizacji - posiadający uprawnienia do udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Zadaniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest ocena stanu zdrowia na podstawie przeprowadzonego wywiadu i obserwacji pacjenta, uzupełniona odpowiednimi badaniami w razie potrzeby.

Jak dokonać wyboru lekarza POZ?

Wyboru lekarza POZ możesz dokonać:

 • składając pisemną deklarację u lekarza, pielęgniarki, położnej POZ w wybranej przez Ciebie przychodni. Wzór znajdziesz tutaj
 • wysyłając deklarację w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
 • poprzez Internetowe Konto Pacjenta: 
 • zaloguj się na swoje IKP
 • wejdź w zakładkę „Moje konto”
 • na dole strony, pod śródtytułem „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”, znajdź właściwą pozycję i kliknij „Wypełnij deklarację”
 • wybierz placówkę/przychodnię, lekarza POZ i kliknij zatwierdź.

Chcesz zmienić lekarza POZ?

Zmiany dokonasz poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza POZ druku deklaracji. Nie masz obowiązku powiadamiania poprzedniej placówki o tej zmianie.

Dwa razy w roku kalendarzowym możesz bezpłatnie i bez podawania przyczyny zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. Za każdą kolejną zmianę zapłacisz 80 zł.

Dodatkowa zmiana deklaracji wyboru lekarza jest bezpłatna:

 • jeśli zmieniłeś miejsce pobytu
 • jeśli wybrany przez Ciebie lekarz POZ przestał pracować w danej przychodni
 • jeśli przychodnia w której do tej pory się leczyłeś, została zamknięta
 • z innych przyczyn, które powstały po stronie lekarza lub przychodni.

Czym zajmuje się lekarz POZ?

Lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad pacjentem oraz koordynuje udzielanie świadczeń przez współpracujący z nim personel medyczny. Leczy choroby i udziela porad.

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej m.in.:

 • ustala leczenie farmakologiczne i monitoruje je
 • ustala i wykonuje zabiegi medyczne
 • wystawia recepty i zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne
 • wystawia zwolnienia lekarskie
 • zajmuje się profilaktyką chorób, w tym wieku rozwojowego
 • kieruje na obowiązkowe szczepienia ochronne i okresowe badania kontrolne
 • ocenia stan zdrowia w ramach badań bilansowych
 • kieruje na diagnostykę laboratoryjną oraz obrazową i nieobrazową (EKG, RTG, USG), w tym również na test w kierunku COVID-19
 • interpretuje wyniki badań i konsultacji wykonane w innych placówkach medycznych
 • kieruje na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacyjne
 • kieruje do lekarzy specjalistów, dietetyków lub szpitala
 • kieruje do pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
 • kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta
 • kieruje na zabiegi fizjoterapeutyczne
 • kwalifikuje do transportu sanitarnego
 • wystawia zlecenia na transport sanitarny i na świadczenia pielęgniarki POZ oraz zaświadczenia i orzeczenia dotyczące stanu zdrowia pacjenta
 • realizuje programy zdrowotne i profilaktyczne
 • wystawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (zwaną Kartą DILO).

Jakie badania może zlecić lekarz POZ?

Lekarz zbada Cię, a jeżeli po ocenie stanu Twojego zdrowia uzna, że dolegliwości wymagają pogłębionej diagnostyki lub specjalistycznego leczenia, skieruje Cię na dalsze badania, a w razie konieczności do szpitala. O potrzebie wykonania dodatkowych badań zawsze decyduje lekarz na podstawie badania fizykalnego oraz aktualnej wiedzy medycznej.

Badania są wykonywane w laboratorium lub pracowni, z którymi placówka POZ ma podpisaną umowę.

Lista badań:

 1. Badania hematologiczne:
  • morfologia krwi obwodowej z płytkami krwi
  • morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi
  • retikulocyty
  • odczyn opadania krwinek czerwonych (OB).
 2. Badania biochemiczne i immunochemiczne:
  • sód
  • potas
  • wapń zjonizowany
  • żelazo
  • żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC)
  • stężenie transferryny
  • stężenie hemoglobiny glikowanej (HbAlc)
  • mocznik
  • kreatynina
  • glukoza
  • test obciążenia glukozą
  • białko całkowite
  • proteinogram
  • albumina
  • białko C-reaktywne (CRP)
  • kwas moczowy
  • cholesterol całkowity
  • cholesterol-HDL
  • cholesterol-LDL
  • trójglicerydy (TG)
  • bilirubina całkowita
  • bilirubina bezpośrednia
  • fosfataza alkaliczna (ALP)
  • aminotransferaza asparaginianowa (AST)
  • aminotransferaza alaninowa (ALT)
  • gammaglutamylotranspeptydaza (GGTP)
  • amylaza
  • kinaza keratynowa (CK)
  • fosfataza kwaśna całkowita (ACP)
  • czynnik reumatoidalny (RF)
  • miano antystreptolizyn O (ASO)
  • hormon tyreotropowy (TSH)
  • antygen HBs-AgHBs
  • VDRL
  • FT3
  • FT4
  • PSA – Antygen swoisty dla stercza całkowity.
 3. Badania moczu:
  • ogólne badanie moczu z oceną właściwości fizycznych, chemicznych oraz oceną mikroskopową osadu
  • ilościowe oznaczanie białka
  • ilościowe oznaczanie glukozy
  • ilościowe oznaczanie wapnia
  • ilościowe oznaczanie amylazy.
 4. Badania kału:
  • badanie ogólne
  • pasożyty
  • krew utajona – metodą immunochemiczną.
 5. Badania układu krzepnięcia:
  • wskaźnik protrombinowy (INR)
  • czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
  • fibrynogen.
 6. Badania mikrobiologiczne:
  • posiew moczu z antybiogramem
  • posiew wymazu z gardła z antybiogramem
  • posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.
  • test antygenowy SARS-CoV-2 uzyskiwany za pomocą Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS)
 7. Badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku.
 8. Diagnostyka ultrasonograficzna:
  • USG tarczycy i przytarczyc
  • USG ślinianek
  • USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
  • USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej, w tym wstępnej oceny gruczołu krokowego
  • USG obwodowych węzłów chłonnych.
 9. Zdjęcia radiologiczne:
  • zdjęcie klatki piersiowej w projekcji AP i bocznej
  • zdjęcia kostne:
   • w przypadku kręgosłupa, kończyn i miednicy – w projekcji AP i bocznej
   • zdjęcie czaszki
   • zdjęcie zatok
   • zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej.
 10. Budżet powierzony diagnostyczny
  • ferrytyna
  • witamina B12
  • kwas foliowy
  • anty CCP
  • CRP szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6. roku życia)
  • przeciwciała anty-HCV
  • antygen H. pylori w kale - test kasetkowy
  • antygen H. pylori w kale - test laboratoryjny
  • strep-test.
 11. Budżet powierzony opieki koordynowanej
  • BNP (NT-pro-BNP
  • albuminuria (stężenie albumin w moczu)
  • UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
  • antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
  • antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)
  • antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)
  • EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
  • Holter EKG 24 godz. (24-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter EKG 48 godz. (48-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)
  • Holter RR (24-godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego)
  • USG Doppler tętnic szyjnych
  • USG Doppler naczyń kończyn dolnych
  • ECHO serca przezklatkowe
  • spirometria
  • spirometria z próbą rozkurczową
  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)
  • biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana  (u dorosłych) co najmniej 3 procedur.

Ważne! Lekarz POZ może wystawić skierowanie na:

 • gastroskopię 
 • kolonoskopię
 • tomografię komputerowa płuc, w ramach tzw. diagnostyki pogłębionej. Wymagane jest wcześniejsze wykonanie RTG klatki piersiowej.
Wszystkie aktualności