Aktualności

Aktualności Centrali

Poradnik Pacjenta: Podstawowa opieka zdrowotna – czy wszystko o niej wiesz?

18-05-2023
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to przede wszystkim Twój lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który działa w ramach publicznej ochrony zdrowia na podstawie umowy z NFZ.

 • Jeśli Twoja choroba uniemożliwia Ci dotarcie do przychodni, możesz zamówić wizytę domową lekarza, pielęgniarki lub położnej.

 • POZ obejmuje także świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane dzieciom i młodzieży.

 

Zespół podstawowej opieki zdrowotnej

W skład zespołu POZ wchodzą:

 • lekarz POZ
 • pielęgniarka POZ
 • położna POZ.

Aby korzystać z porad lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, wystarczy złożyć deklarację ich wyboru, w wybranej przychodni.

Zadania podstawowej opieki zdrowotnej

Do głównych zadań placówek POZ należy:

 • zapewnienie opieki zdrowotnej nad pacjentem i jego rodziną
 • koordynacja opieki zdrowotnej nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia
 • ocena potrzeb zdrowotnych pacjentów oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych
 • rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów zdrowia fizycznego i psychicznego
 • zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia dostosowanych do potrzeb różnych grup społecznych
 • zapewnienie edukacji pacjentów w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.1

Godziny otwarcia placówek POZ

Placówki POZ działają:

Jak się zapisać do placówki POZ?

Na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej możesz zapisać się:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • drogą elektroniczną.

Ważne! Masz prawo zapisać się na wizytę w wybranej placówce, w godzinach pracy placówki POZ. Przychodnia zobowiązana jest zapewnić rejestrację pacjentów we wszystkich wyżej wymienionych formach.

Czym jest deklaracja wyboru?

Osoby ubezpieczone lub uprawnione do świadczeń wybierają lekarza, pielęgniarkę i położną POZ przez oświadczenie woli, czyli „deklarację wyboru”.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej wybierasz:

 • lekarza POZ
 • pielęgniarkę POZ
 • położną POZ (w przypadku kobiet).

Jak dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ?

Deklaracji wyboru możesz dokonać poprzez:

 • złożenie pisemnej deklaracji u lekarza, pielęgniarki, położnej POZ w wybranej przez Ciebie przychodni.

  Wzór deklaracji

   
 • wysłanie deklaracji w formie elektronicznej, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
 • Internetowe Konto Pacjenta:
 • zaloguj się na swoje IKP
 • wejdź w zakładkę „Moje konto”
 • na dole strony, pod śródtytułem „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”, znajdź właściwą pozycję i kliknij „Wypełnij deklarację”
 • wybierz placówkę/przychodnię, lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ i kliknij zatwierdź.

Jak zmienić wybraną wcześniej placówkę POZ?

Zmiany dokonasz poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza/ pielęgniarki/ położnej POZ druku deklaracji. Nie masz obowiązku powiadamiania poprzedniej placówki o tej zmianie.

Kiedy zmiana wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ jest bezpłatna?

Dwa razy w roku kalendarzowym możesz bezpłatnie i bez podawania przyczyny, zmienić lekarza, pielęgniarkę i położną POZ. Za każdą kolejną zmianę lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ zapłacisz 80 zł.

Dodatkowa zmiana deklaracji wyboru lekarza jest bezpłatna:

 • jeśli zmieniłeś miejsce pobytu
 • jeśli wybrany przez Ciebie lekarz POZ przestał pracować w wybranej przychodni
 • jeśli przychodnia, w której do tej pory się leczyłeś, została zamknięta
 • z innych przyczyn, które powstały po stronie lekarza lub przychodni.

Pomoc lekarska na wyjeździe

Jeśli jesteś np. na wakacjach lub w delegacji, możesz skorzystać w miejscu swojego pobytu z porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli:

 • nagle zachorowałeś,
 • twój stan zdrowia nagle się zmienił.

Odmowa zapisu na wizytę, co możesz zrobić?

Jeżeli rejestracja odmawia zapisania Cię na wizytę lekarską:

 • w pierwszej kolejności - zwróć się do kierownika podmiotu leczniczego z prośbą o wyjaśnienie sprawy
 • jeżeli pomimo Twojej wyraźnej prośby pracownik placówki POZ w dalszym ciągu odmawia Ci zapisania się na wizytę - poproś o pisemne wyjaśnienia odmowy
 • jeśli uznasz, że udzielona odpowiedź jest dla Ciebie niewystarczająca - zwróć się o pomoc do swojego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 • jeśli uważasz, że zostały naruszone Twoje prawa pacjenta - skontaktuj się z Rzecznikiem Praw Pacjenta

Ważne! O udzieleniu pacjentowi pilnej pomocy medycznej w dniu zgłoszenia decyduje lekarz POZ, nie rejestracja.

Zauważyłeś nieprawidłowość – zgłoś ją

Jeżeli podczas wizyty w placówce POZ coś wzbudziło Twój niepokój, np. miałeś problem z zapisem na wizytę, wizyta lekarska nie odbyła się pomimo wyznaczonego terminu - przekaż nam swoje uwagi.

Możesz to zrobić:

 • osobiście
 • telefonicznie
 • pocztą tradycyjną
 • elektronicznie przez ePUAP.

Sprawdź, jak skontaktujesz się ze swoim Oddziałem Wojewódzkim NFZ

 


Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527)

Wszystkie aktualności