Aktualności

Aktualności Centrali

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dzieci do 18. roku życia pobierających renty rodzinne

30-06-2022

Od 1 lipca 2022 roku, zgodnie art. 10 pkt 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw z 9 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1265), renta rodzinna pobierana przez dzieci do 18. roku życia przestaje być tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego. Dlatego wyżej wymienione dzieci wraz ze zgłoszonymi członkami rodziny zostaną wyrejestrowane z ubezpieczenia zdrowotnego.

Jednocześnie dzieci do 18. roku życia pobierające rentę rodzinną NADAL ZACHOWUJĄ PRAWO DO ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ na podstawie dodanego do ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), art. 2 ust. 1 pkt 3 lit. c - JAKO DZIECI POBIERAJĄCE RENTĘ RODZINNĄ - jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), zwanego dalej „państwem członkowskim UE lub EFTA”, lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem”

W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ, pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość może przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej pacjent może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, które powinno zawierać klauzulę następującej treści:

"Posiadam prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych" (druki oświadczeń powinny być w posiadaniu świadczeniodawcy).

W stanach nagłych lub w przypadku, gdy ze względu na stan zdrowia nie jest możliwe złożenie oświadczenia, świadczenie opieki zdrowotnej zostaje udzielone pomimo braku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W takim przypadku osoba, której udzielono świadczenia, jest obowiązana do przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej albo złożenia oświadczenia (pod rygorem obciążenia tej osoby kosztami udzielonych jej świadczeń):

  • w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej;
  • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej – jeżeli świadczenie to jest udzielane w oddziale szpitalnym.
Wszystkie aktualności