Aktualności

Aktualności Centrali

Protokół ze spotkania Prezesa NFZ z przedstawicielami NSZZ Solidarność

14-06-2004

Protokół ze spotkania z przedstawicielami Związku Zawodowego NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Narodowym Funduszu Zdrowia w dniu 14 czerwca 2004 r.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele NSZZ Solidarność Regionu Śląsko-Dąbrowskiego:

Ewa Fica - Przewodnicząca RSOZ NSZZ "Solidarność"
Bogusław Gac - Wiceprzewodniczący RSOZ NSZZ "Solidarność"
Hanna Szotowska - Członek Rady Sekretariatu RSOZ NSZZ "Solidarność"
Jacek Szarek -Członek Rady Sekretariatu NSZZ "Solidarność"

oraz:

Lesław Abramowicz - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Witold Barszcz - Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego
Włodzimierz Orłowski - Dyrektor Gabinetu Prezesa
Renata Furman - Rzecznik Prasowy NFZ

Przedmiotem posiedzenia była sytuacja finansowa w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, a w szczególności brak środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia za pacjentów spoza województwa.

1. Poruszono kwestię wartości punktowej procedur medycznych, która zdaniem przedstawicieli Związku jest w województwie śląskim najniższa w kraju. Dyrektor W. Barszcz podkreślił, że wynika to z zawartych kontraktów na terenie Śląska. Dodał, że zadaniem Funduszu jest zakontraktowanie jak największej liczby świadczeń zdrowotnych o najwyższej jakości i najniższej cenie, co NFZ wykonał. Zakontraktowane usługi medyczne muszą zmieścić się w planie finansowym będącym w dyspozycji danego OW NFZ. W przypadku zmiany wartości punktowej, co wiąże się ze zmianą planu finansowego, OW NFZ musi przejść określoną procedurę polegającą na wystąpieniu w wnioskiem do Zarządu NFZ, otrzymaniu pozytywnej opinii Rady NFZ, zgody Ministra Zdrowia i Ministra Finansów.

2. W ramach finansowania postanowień "Porozumienia Zielonogórskiego", rozdzielono środki finansowe wg. struktury terytorialnej tj. kwotę 300. 351 tys. zł., z czego Śląski OW NFZ otrzymał na rok w gotówce 36 733 tys. zł.(środki te nie pochodziły z przesunięć między zakresami poszczególnych świadczeń w oddziale). Kwota ta jest drugą co do wielkości po Mazowieckim OW NFZ wartości podzielonych pomiędzy oddziały środków finansowych wynikających z liczby ubezpieczonych. Zdaniem Dyr. W. Barszcza wartość punktu na Śląsku jest konsekwencją przyjęcia ceny za usługę przez świadczeniodawców. Strona związkowa wniosła o wyrównanie wartości punktu za usługi medyczne w stosunku do innych OW NFZ, gdyż uważa, że nie uwzględniono np. wskaźnika zachorowalności.

3. Strona związkowa odniosła się do przyznanej kwoty na leczenie uzdrowiskowe wynoszącej 30 684 756,00 zł. Dyr. W. Barszcz przypomniał, że zgodnie z przyjętą przez Zarząd NFZ uchwałą Mazowiecki OW NFZ zakontraktował dla całego kraju świadczenia w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, a środki finansowe zostały przydzielone zgodnie z zasadami kontraktowania.

4. Przedstawiciele Związku zapytali o możliwość poprawy sytuacji finansowej pacjentów województwa śląskiego, a także sytuacji świadczeniodawców. Poprosili o określenie terminu uzyskania dla województwa dodatkowych środków finansowych. Prezes L. Abramowicz potwierdził rozdział pomiędzy oddziały wojewódzkie kwoty 168 mln. zł. pochodzących z lepszego spływu składki na ubezpieczenie zdrowotne, z czego Śląski OW NFZ otrzymał 15,5 mln. zł. W przypadku utrzymywania się lepszego spływu składki Zarząd podejmie uchwałę dotyczącą dalszego podziału.

5. Stronę związkową interesowała szczególnie informacja dotycząca zapłacenia przez NFZ za pacjentów leczonych w placówkach Śląskiego OW NFZ pochodzących spoza województwa. Prezes podkreślił, że nie ma możliwości płacenia za leczenie tych pacjentów z uwagi na brak rozliczeń między oddziałami wojewódzkimi NFZ oraz w związku z nie funkcjonowaniem zasady „pieniądz idzie za pacjentem”. Plan finansowy na 2004 rok uwzględnia migrację pacjentów w oparciu o dane z 2003 roku. Wobec powyższego strona związkowa zażądała od dyr. W. Barszcza dokonania, do końca czerwca br., analizy, która pozwoliłaby na określenie liczby pacjentów spoza województwa leczących się na terenie Śląska ( dotychczas koszty te wynoszą ok. 50 mln zł.). Strona związkowa ostrzegła, że w przypadku przekroczenia przez placówki medyczne działające na terenie Śląska liczby zakontraktowanych usług medycznych, nie będą mogły przyjmować pacjentów, gdyż usługi te nie zostaną sfinansowane przez NFZ. Dyrektor W. Barszcz stwierdził, że Fundusz posługuje się zrównoważonym planem finansowym przychodów i wydatków i nie może z góry zakładać finansowania niezakontraktowanych świadczeń.


źródło - Zespół Rzecznika Prasowego NFZ
Dodany: 14.06.2004 r. Aneta Styrnik
Ostatnio zapisany: 17.06.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności