Aktualności

Aktualności Centrali

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

11-08-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50101010

Sprawdzenie czy świadczeniodawca jest uprawniony do wykazywania danych świadczeń

50101010

Świadczeniodawca nie jest uprawniony do realizacji tych świadczeń

50613002

Sprawdzenie, czy dla weryfikowanej pozycji rozliczeniowej spełnione są warunki dot. liczby procedur ICD9 osobodnia rehabilitacji dziennej

50613002

Nie spełniono warunków dot. liczby procedur ICD9 na osobodzień

51601116

Sprawdzenie wartości wspolczynnik świadczeń rozliczanych z kodem spec-roz= ZG, dla świadczeniodawców spoza sieci PSZ

51601116

Wartość współczynnika przekracza limit kwotowy zgody indywidualnej o podanym numerze po uwzględnieniu ceny za punkt

51601117

Sprawdzenie wartości wspolczynnik świadczeń rozliczanych z kodem spec-roz= ZG, dla świadczeniodawców PSZ-ryczałt

51601117

Wartość współczynnika przekracza limit punktowy zgody indywidualnej o podanym numerze

51601118

Sprawdzenie wartości wspolczynnik świadczeń rozliczanych z kodem spec-roz= ZG, dla świadczeniodawców PSZ- zakresy wyodrębnione poza ryczałt

51601118

Wartość współczynnika przekracza limit punktowy zgody indywidualnej o podanym numerze

51601119

Sprawdzenie przekazania dopuszczalnej wartości współczynnika dla kodu specjalnego rozliczenia

51601119

Nieprawidłowa wartość współczynnika korygującego dla kodu spec-roz @1

@1 - kod spec-roz

51601120

Sprawdzenie czy przekazana przyczyna główna udzielenia świadczenia uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia (z uwzględnieniem okresu obowiązywania)– tylko rozpoznanie główne

51601120

Przyczyna główna udzielenia świadczenia wykazana dla tego kontaktu nie uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia @1

51601121

Sprawdzenie czy przekazano przyczynę udzielenia świadczenia uprawniającą do zastosowania specjalnego rozliczenia (z uwzględnieniem okresu obowiązywania)- rozpoznanie główne lub współistniejące -rozpoznanie główne lub współistniejące

51601121

Nie wykazano przyczyny udzielenia świadczenia uprawniającej do zastosowania specjalnego rozliczenia @1

51601122

Sprawdzenie czy przekazany   typ umowy oraz świadczenie uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia (z uwzględnieniem okresu obowiązywania)

51601122

Typ umowy lub wykazane świadczenie jednostkowe nie uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia @1

51601123

Sprawdzenie czy zastosowano współczynnik korygujący ze względu na realizację ICD9

51601123

Nie zastosowano współczynnika korygującego

51608069

Sprawdzenie liczby cykli fizjoterapii ambulatoryjnej  realizowanych w ramach jednego  skierowania

51608069

Przekroczony limit wykonanych cykli zabiegowych dla jednego skierowania

51609049

Sprawdzenie możliwości rozliczenia świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieka ze wskazań nagłych (AON)

51609049

Nie jest zachowany warunek odstępu dni od rozpoznania urazu

51619045

Sprawdzenie przekroczenia limitu punktowego zgody indywidualnej (z uwzględnieniem współczynnika) dla świadczeniodawców PSZ-ryczałt

51619045

Przekroczony został limit punktowy zgody indywidualnej o podanym numerze (z uwzględnieniem dopuszczalnej korekty krotności)

51619046

Sprawdzenie przekroczenia limitu kwotowego zgody indywidualnej, z uwzględnieniem dodatkowych współczynników dla świadczeniodawców PSZ- zakresy wyodrębnione poza ryczałt

51619046

Przekroczony został limit kwotowy zgody indywidualnej o podanym numerze, z uwzględnieniem współczynników

51690140

Sprawdzenie poprawności sprawozdania świadczeń z innych zakresów przez świadczeniodawcę realizującego KON

51690140

Świadczenia sprawozdane nieprawidłowo przez świadczeniodawcę realizującego KON

51690141

Sprawdzenie poprawności podania kodu specjalnego rozliczenia

51690141

Kod specjalnego rozliczenia @1 nieprawidłowo użyty do rozliczenia względem dat obowiązywania

51690142

Sprawdzenie czy świadczeniodawca może stosować  dany kod specjalnego rozliczenia (z ograniczeniem do komórki)

51690142

Nieuprawnione zastosowanie specjalnego rozliczenia

51690143

Sprawdzenie przekazania dopuszczalnej wartości współczynnika korygującego ze względu na wiek pacjenta

51690143

Nieprawidłowa wartość współczynnika korygującego dla kodu spec-roz @1 ze względu na wiek pacjenta

@1 - kod spec-roz

51690144

Sprawdzenie dopuszczalnej wartości krotności dla świadczeń rozliczanych z uwzględnieniem kilku kodów specjalnego rozliczenia

51690144

Nieprawidłowa wartość krotności dla świadczeń rozliczanych z uwzględnieniem kilku współczynników korygujących

51690145

Sprawdzenie czy zastosowano specjalne rozliczenie dla świadczeniodawców PSZ

51690145

Nie zastosowano obowiązującego kodu specjalnego rozliczenia

51690146

Sprawdzenie czy zastosowano kod specjalnego rozliczenia

51690146

Nie zastosowano kodu specjalnego rozliczenia

51690147

Sprawdzenie podstawy do zastosowania współczynnika korygującego wg wieku

51690147

Wiek pacjenta nie uprawnia do zastosowania współczynnika korygującego związanego z wiekiem dla @1

51690148

Sprawdzenie dopuszczalnej wartości krotności dla świadczeń rozliczanych z uwzględnieniem kilku kodów spec-roz w tym kodu specjalnego rozliczenia ze współczynnikiem wyliczanym indywidualnie (ZG, SK, UE…)

51690148

Nieprawidłowa wartość krotności

52715020

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa z uwzględnieniem dodatkowych współczynników (świadczeniodawcy PSZ-ryczałt) dla poz-inne

52715020

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z  wartości produktu/ leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w fzx i dodatkowego współczynnika

52715021

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu/leku krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa i ewent. dodatkowego współczynnika- świadczeniodawcy PSZ w zakresach wyodrębnionych poza ryczałt

52715021

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z  wartości produktu/ leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w fzx i ewent. dodatkowego współczynnika

52715022

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, z którą związana jest pozycja rozliczeniowa i dodatkowego współczynnika (świadczeniodawcy PSZ-ryczałt ) - dla poz-chem

52715022

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z  wartości leku przekazanej dla danej pozycji faktury zakupowej w fzx i dodatkowego współczynnika

 

Wszystkie aktualności