Aktualności

Aktualności Centrali

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

15-11-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50101011

Sprawdzenie czy pozycja rozliczeniowa powinna być przesłana komunikatem SWIAD

50101011

Produkt jednostkowy nie powinien być przesłany komunikatem SWIAD

50101012

Sprawdzenie czy pozycja rozliczeniowa powinna być przesłana komunikatem SWIAD

50101012

Produkt jednostkowy nie powinien być przesłany komunikatem SWIAD

50201087

Sprawdzenie czy przekazany Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ dotyczy osoby z przekazanym PESEL

50201087

Przekazano błędną wartość of-dokument- el@id - Dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienia, wystawiony przez NFZ dotyczy innego PESEL

50314075

Sprawdzenie czy pacjent, ma prawidłowy tytuł uprawnień, w odniesieniu do sprawozdawanych świadczeń

50314075

Nie przekazano danych o uprawnieniu wymaganym do rozliczenia świadczenia jednostkowego

50314076

Sprawdzenie poprawności uprawnienia względem wykazanego świadczenia

50314076

Dla wskazanego tytułu uprawnienia @1 nie sprawozdano świadczeń wymaganych do rozliczenia świadczenia

@1 - badany tytuł uprawnień

50314077

Sprawdzenie czy świadczenia mogą być wykazywane przy danym tytule uprawnienia

50314077

Wykazane świadczenie nie może być rozliczone z tytułem uprawnienia @1

@1 - szukany tytuł uprawnienia (może to być lista jak wskazano w macierzy dla danej pary)

50590005

Sprawdzenie poprawności trybu przyjęcia dla świadczenia realizowanego w ramach zestawu świadczeń A

50590005

Nieprawidłowy tryb przyjęcia dla rozliczanego świadczenia

50590014

Sprawdzenie poprawności trybu przyjęcia dla świadczenia realizowanego w ramach zestawu świadczeń S

50590014

Nieprawidłowy tryb przyjęcia dla rozliczanego świadczenia

51201013

Sprawdzenie podania dodatkowych danych rejestrowanych w związku z sesją, w ramach której udzielono świadczenie, w zależności od typu zestawu świadczeń (nfz:sesja)

51201013

Dodatkowe dane rejestrowane w związku z sesją mogą wystąpić tylko dla typu zestawu świadczeń = A

51608060

Sprawdzenie liczby wykonanych wizyt pielęgniarskich w hospicjum domowym

51608060

Liczba wizyt pielęgniarskich w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana

51608070

Sprawdzenie liczby wykonanych porad lekarskich/ wizyt pielęgniarki w opiece zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (1 na tydzień)

51608070

Liczba porad lekarskich/ wizyt pielęgniarki w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana

51608071

Sprawdzenie liczby wykonanych wizyt pielęgniarki lub fizjoterapeuty w w opiece zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (2 na tydzień)

51608071

Liczba wizyt pielęgniarki lub fizjoterapeuty w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana

51608072

Sprawdzenie liczby wykonanych porad lekarskich w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym / opiekuńczo-leczniczym

51608072

Liczba porad lekarskich w tygodniu kalendarzowym jest mniejsza niż wymagana

51690149

Sprawdzenie ceny świadczenia jednostkowego z obowiązującym planem umowy (z wyjątkami)

51690149

Cena jednostkowa nie jest zgodna z aktualnym planem umowy

52010005

Sprawdzenie poprawności rozliczenia premii procesu KOS-BAR (poprawna wysokość premii)

52010005

Nie poprawna wysokość premii procesu KOS- BAR

52010011

Sprawdzenie możliwości rozliczenia produktów rozliczeniowych z modułu Rehabilitacja programu pilotażowego KOS- BAR

52010011

Nie są spełnione warunki rozliczenia modułu Rehabilitacja programu pilotażowego KOS- BAR ze względu na krotność produktów statystycznych

52010012

Sprawdzenie czy sumaryczna krotność wykazanych produktów rozliczeniowych rozliczających moduł Rehabilitacja KOS-BAR jest dopuszczalna

52010012

Sumaryczna krotność wykazanych produktów rozliczeniowych rozliczających dany moduł Rehabilitacja KOS-BAR nie jest dopuszczalna

52715023

Sprawdzenie czy dla sprawozdanego produktu/leku krotność świadczenia nie jest większa od wynikającej z wartości pozycji faktury, i ewent. dodatkowego współczynnika- świadczeniodawcy PSZ w zakresach wyodrębnionych poza ryczałt, kilka faktur

52715023

Sprawozdana wartość świadczenia jednostkowego nie wynika z sumy wartości faktur zakupowych (fzx) przekazanych dla danej pozycji i ewent. dodatkowego współczynnika

50601103

Sprawdzenie czy przekazano dane o wpisie lub braku wpisu pacjenta na listę oczekujących w miejscu wykonywania świadczenia

50601103

Nie podano informacji, czy realizacja świadczenia była poprzedzona oczekiwaniem pacjenta na liście oczekujących

 
 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie aktualności