Aktualności

Aktualności Centrali

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

08-03-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50314078

Sprawdzenie aktualności dokumentu dot. uprawnień dodatkowych wymaganych dla świadczeń

50314078

Pozycja rozliczeniowa wykracza poza daty ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe

50317037

Sprawdzenie zgodności wieku pacjenta w stosunku do zastosowanej zgody domyślnej

50317037

Nieprawidłowy wiek pacjenta dla świadczeń wykazywanych ze zgodą domyślną

50811028

Sprawdzenie danych o personelu realizującym świadczenie (funkcja/stanowisko)

50811028

Osoba wykazana jako realizująca świadczenie nie ma przypisanej oczekiwanej funkcji/stanowiska w potencjale

51005045

Sprawdzenie, czy wykazano wymaganą przyczynę udzielenia świadczenia (ICD10-trzy znaki)

51005045

Dla świadczenia nie wykazano wymaganej przyczyny udzielenia świadczenia (ICD10)

51290006

Sprawdzenie poprawności sprawozdawanych współczynników specjalnego rozliczenia dla sesji psychoterapeutycznej – sumowanie współczynników

51290006

Komunikat zgodny z CWA nieparametryzowany

51290007

Sprawdzenie poprawności sprawozdawanych współczynników specjalnego rozliczenia dla sesji psychoterapeutycznej – wartości współczynników

51290007

Komunikat zgodny z CWA nieparametryzowany

51290008

Sprawdzenie poprawności sprawozdawanych współczynników specjalnego rozliczenia dla sesji psychoterapeutycznej – kody współczynników

51290008

Komunikat zgodny z CWA nieparametryzowany

51606127

Sprawdzenie współwystępowania świadczenia ambulatoryjnego (z wykluczeniami) podczas pobytu pacjenta w lecznictwie szpitalnym u innego świadczeniodawcy dla hospitalizacji zamkniętych

51606127

Świadczenie wykonane podczas pobytu pacjenta w lecznictwie szpitalnym (zamknięta hospitalizacja) u innego świadczeniodawcy

51606128

Sprawdzenie współwystępowania świadczenia ambulatoryjnego (z wykluczeniami) podczas pobytu pacjenta w lecznictwie szpitalnym u tego samego świadczeniodawcy dla hospitalizacji zamkniętych

51606128

Świadczenie wykonane podczas pobytu pacjenta w lecznictwie szpitalnym (zamknięta hospitalizacja) u tego samego świadczeniodawcy

51606129

Sprawdzenie współwystępowania świadczenia ambulatoryjnego (z wykluczeniami) podczas pobytu pacjenta w lecznictwie szpitalnym u innego świadczeniodawcy dla hospitalizacji otwartych

51606129

Świadczenie wykonane podczas pobytu pacjenta w lecznictwie szpitalnym (otwarta hospitalizacja) u innego świadczeniodawcy

51606130

Sprawdzenie współwystępowania świadczenia ambulatoryjnego (z wykluczeniami) podczas pobytu pacjenta w lecznictwie szpitalnym u tego samego świadczeniodawcy dla hospitalizacji otwartych

51606130

Świadczenie wykonane podczas pobytu pacjenta w lecznictwie szpitalnym (otwarta hospitalizacja) u tego samego świadczeniodawcy

51608073

Sprawdzenie liczby świadczeń zrealizowanych w ramach diagnostyki wg rozpoznania ICD10

51608073

Przekroczony limit świadczeń w ramach skierowania

51608074

Sprawdzenie czy spełnione są warunki rozliczenia dot. świadczeń jednostkowych (kombi)

51608074

Nie spełniono warunków dot. świadczeń jednostkowych warunkujących rozliczenie danego świadczenia

51609050

Sprawdzenie czy odstęp pomiędzy hospitalizacjami jest większy niż 14 dni z uwzględnieniem umiejscowienia (z wyjątkami)

51609050

Odstęp pomiędzy hospitalizacjami nie przekracza 14 dni

51616033

Sprawdzenie możliwości rozliczenia świadczenia u pacjenta objętego inną opieką kompleksową/ programem (badanie w przód)

51616033

Świadczenie wykonane u pacjenta objętego inną opieką kompleksową/programem (tu: @1)
@1 - zakres świadczeń kolidujących

51616034

Sprawdzenie możliwości rozliczenia świadczenia u pacjenta objętego inną opieką kompleksową/ programem (badanie w tył)

51616034

Świadczenie wykonane u pacjenta objętego inną opieką kompleksową/programem (tu: @1)
@1 - świadczenie jedn. kolidujące

51619047

Sprawdzenie przekroczenia limitu zgody indywidualnej (z uwzględnieniem współczynnika) dla świadczeniodawców PSZ-ryczałt

51619047

Przekroczony został limit zgody indywidualnej o podanym numerze (z uwzględnieniem dopuszczalnej korekty krotności)

51622003

Sprawdzenie poprawności przekazania danych o modyfikatorze taryfy dla JGP

51622003

Nie przekazano danych o zastosowanych modyfikatorach JGP

51690150

Sprawdzenie czy zastosowano specjalne rozliczenie dla świadczeniodawców PSZ - zakresy wyodrębnione

51690150

Nie wykazano obowiązującego kodu specjalnego rozliczenia

51906029

Sprawdzenie poprawności rozpoznań ICD10 wykazanych dla pozycji rozliczeniowej rozliczającej etap leczenie

51906029

Brak prawidłowego rozpoznania rozpoznanie dla rozliczenia etapu leczenia SSO

52715024

Sprawdzenie czy kod EAN przekazany w danych o fakturze zakupu komunikatem FZX jest zgodny z opinią konsultanta

52715024

Przynajmniej jedna pozycja z faktur zakupowych zawiera inny kod EAN niż w wydanej zgodzie konsultanta

52715025

Sprawdzenie zgodności przekazanych cen za leki (cena leku nie większa od limitu taryfy lub taryfy RS) dla produktów finansowanych w ramach RDTL

52715025

Przekazano nieprawidłową krotność świadczenia w stosunku do możliwej taryfy

52715026

Sprawdzenie czy dla świadczenia z zakresu RDTL sprawozdano dane w elemencie 6/nfz:chemioterapia

52715026

Dla świadczeń RDTL wymagane jest sprawozdanie danych w elemencie chemioterapia

52715027

Sprawdzenie czy dla świadczenia z zakresu RDTL sprawozdano dane o fakturze zakupu w elemencie nfz:dane-poz-chem

52715027

Nie przekazano informacji o fakturze zakupu leku w nfz:dane-poz-chem

52715028

Sprawdzenie czy dla świadczenia z zakresu RDTL sprawozdano prawidłowy produkt rozliczeniowy

52715028

Próba rozliczenia świadczenia niewłaściwym produktem rozliczeniowym

Wszystkie aktualności