Aktualności

Aktualności Centrali

Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

Ważne!
17-03-2020

Komunikat dotyczący realizacji i rozliczania świadczeń w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego w związku z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

Mając na uwadze zaistniałą sytuację związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy na możliwość wykonywania i rozliczania świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnym w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych pod warunkiem zapewnienia dostępności personelu wymaganego do ich realizacji w miejscu udzielania świadczeń1.

Powyższa zasada ma zastosowanie w odniesieniu do świadczeń realizowanych w zakresach wymienionych w Katalogu zakresów świadczeń do obowiązującego Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 7/2020/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zwane dalej zarządzeniem psychiatrycznym) oraz Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 55/2018/DSOZ w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (zwane dalej zarządzeniem o pilotażu).

Przy sprawozdawaniu w raporcie statystycznym ambulatoryjnych świadczeń gwarantowanych, świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdać dane zgodnie z przepisami zarządzenia psychiatrycznego lub zarządzenia o pilotażu, z zastrzeżeniem, że wśród kodów istotnych procedur medycznych, wskazać należy odpowiednio do realizacji:

  • 89.0099 - porada lekarska za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
  • 94.471 - porada psychologiczna za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
  • 94.481 - sesja psychoterapii za pośrednictwem systemów teleinformatycznych,
  • 94.482 - wizyta instruktora terapii uzależnień za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Udzielenie świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych należy odnotować w dokumentacji medycznej wskazując narzędzie komunikacji, przy czym realizując sesje dodatkowo wpisać czas rozpoczęcia i zakończenia świadczenia.

Jednocześnie ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, rekomendujemy przerwę w udzielaniu świadczeń grupowych i w oddziałach dziennych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dedykowanych dzieciom i młodzieży i seniorom2.

 

1 art. 1 RMZ z dnia 16 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2020, poz. 456)

2 § 9 RMZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, poz. 1146 z późn. zm.)

Wszystkie aktualności