Aktualności

Aktualności Centrali

Uzyskanie dostępu do ZIP przez dzieci i osoby do 18. roku życia...

05-04-2018

Uzyskanie dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta przez dzieci i osoby do 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo całkowicie, a także przez pełnomocnika

Uzyskanie dostępu do ZIP przez dzieci i osoby do 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo ubezwłasnowolnione całkowicie

Osoby składające wniosek w imieniu tych osób, poza wnioskiem składają:

  • odpis aktu urodzenia lub,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego /ubezwłasnowolnionego lub,
  • odpis zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej.
Uzyskanie dostępu do ZIP przez pełnomocnika

Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać, że zostało ono udzielone w celu uzyskania danych dostępowych do ZIP.

Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.

Osoba, na rzecz której pełnomocnictwo jest udzielane, nie musi brać udziału w tej czynności notarialnej.

W miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej do poświadczania własnoręczności podpisu na dokumencie pełnomocnictwa, upoważniony jest:

  • wójt,
  • burmistrz,
  • prezydent miasta.

źródło - Biuro Prawne


Podstawa prawna:

  • Kodeks Cywilny
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn.zm.)
  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2297)
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz. U. Nr 27, poz. 185)
Wszystkie aktualności