Aktualności

Aktualności Centrali

Wyjaśnienie

28-09-2007

W związku z tekstem redaktora Marcina Pietraszewskiego pt. "Tak czy siak umieram" ("Gazeta Wyborcza" z dnia 27 września 2007 r.) informujemy, że w materiale prasowym doszło do przekłamania wynikającego z nieprecyzyjnie postawionego pytania dziennikarza. Poprosił bowiem o informację, czy Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje badania w ramach prywatnych operacji w innych krajach. Przepisy o koordynacji UE nie przewidują takiego finansowania.
Same przepisy ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych gwarantują, że każda osoba ubezpieczona ma prawo do bezpłatnych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza. Takie badania zatem powinny być w Polsce wykonane pacjentce bezpłatnie .

Z kontekstu materiału prasowego można wnioskować, że lekarze opiekujący się panią Renatą Łukjaniec z jakichś nieznanych powodów nie powiadomili jej o możliwości wykonania koniecznej operacji za granicą bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Każdy pacjent ma bowiem prawo ubiegania się o zgodę na leczenie za granicą. Warunki uzyskania takiej zgody określa rozporządzenie ministra zdrowia z 20 grudnia 2004 r. w sprawie kierowania świadczeniobiorców na leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju. Po stwierdzeniu przez lekarza specjalistę braku możliwości leczniczych lub diagnostycznych w kraju i dokonanej przez konsultanta krajowego ocenie, osoba ubezpieczona może wystąpić do ministra zdrowia o zgodę na takie leczenie, którego koszty pokrywa budżet państwa.

Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia finansują koszty planowanego leczenia w innym kraju, po uzyskaniu przez wnioskodawcę uprzedniego potwierdzenia tego leczenia.
Placówka zdrowotna powinna bezwzględnie poinformować o takiej możliwości Pacjentkę, panią Renatę Łukjaniec.

W związku z niedawną regulacją prawną przepisy te zostaną nieco zmienione.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Sośnierz po zapoznaniu się z materiałem prasowym polecił skontrolować przebieg dotychczasowych działań placówek opieki zdrowotnej wobec pani Łukjaniec oraz zobowiązał oddział wojewódzki NFZ w Szczecinie do udzielenia jak najdalej idącej pomocy pacjentce.

Rzecznik prasowy NFZ
Jolanta Kocjan


źródło - Rzecznik Prasowy NFZ
Dodany: 28.09.2007 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 11.10.2007 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności