Aktualności

Aktualności Centrali

Znamy szczegóły programu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19

10-04-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, zgodnie z poleceniem Adama Niedzielskiego, ministra zdrowia, przygotował kompleksowy program rehabilitacji dla pacjentów, którzy chorowali na COVID-19. Rehabilitacja potrwa od 2 do 6 tygodni. Pacjenci będą mieli zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską i wsparcie psychologiczne. Za każdy dzień leczenia NFZ zapłaci 188 zł.

UWAGA!

Komunikat jest aktualizowany. Ostatnia aktualizacja: 24.11.2021 r.

 

Dzięki rehabilitacji pacjenci, który chorowali na COVID-19, znacznie poprawią swoją sprawność oddechową. Zwiększą wydolność wysiłkową i krążeniową. Szybciej powrócą do pełnej sprawności. Rehabilitacja pozytywnie wpłynie również na ich kondycję psychiczną.

Skierowanie jest przepustką do programu

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 są realizowane na podstawie skierowania. Skierowanie, po zakończeniu leczenia związanego z chorobą COVID-19, wystawi pacjentowi lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz, który ma umowę z NFZ, np. lekarz rodzinny.

Do rehabilitacji w trybie stacjonarnym i uzdrowiskowym kwalifikowani są pacjenci, u których:

 • występują powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie* stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19)
 • lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (0-5)
 • lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.

* Kwestionariusz oceny codziennego funkcjonowania pacjenta po przebyciu COVID-19 jest załącznikiem nr 1 do programu rehabilitacji (kwestionariusz według F.A. Klok 2020, Post-COVID-19 Functional Status [PCFS] scale). Program rehabilitacji znajdziesz w Zarządzeniach Prezesa NFZ (lista na dole strony).

U każdego pacjenta powinna być wykonana ocena dolegliwości utrzymujących się po przebyciu COVID-19 w skali od 0 do 10 [załącznik nr 2 do programu rehabilitacji]. Kryterium kwalifikacji pacjentów z dominującymi problemami układu oddechowego do objęcia świadczeniem jest wynik w skali nasilenia duszności mMRC >2.

WAŻNE!

Aktualnie rehabilitowani pacjenci, osoby zakwalifikowane do rehabilitacji lub, które otrzymały skierowanie na dotychczasowych zasadach (przed 3 czerwca br.), będą mogły dokończyć rozpoczętą rehabilitacje lub rozpocząć ją na dotychczasowych zasadach.

Kto realizuje program rehabilitacji po COVID-19?

W programie uczestniczą placówki, które:

 • mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym lub w leczeniu uzdrowiskowym
 • i są wpisane na wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych.

Każdy z realizatorów programu musi posiadać odpowiednią kadrę i wyposażenie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz opisem programu rehabilitacji, aby zapewnić pacjentom najlepszą opiekę podczas leczenia.

PRZECZYTAJ: NFZ rozszerza program rehabilitacji pocovidowej (rehabilitacja ambulatoryjna i domowa)

Nawet 6 tygodni na powrót do pełni sił

Program gwarantuje od 2 do 6 tygodni kompleksowej rehabilitacji po chorobie COVID-19. Do programu będzie można dołączyć do 12 miesięcy od zakończenia leczenia związanego z COVID-19.

Lekarz podejmie decyzję o skierowaniu pacjenta do programu na podstawie wyników kilku badań:

 • badania obrazowe RTG lub MR (rezonans magnetyczny) lub TK (tomografia komputerowa) klatki piersiowej z opisem wykonane w czasie leczenia lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby
 • aktualna morfologia, CRP (białko ostrej fazy)
 • aktualne badanie EKG
 • inna dokumentacja medyczna dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, mająca wpływ na ocenę stanu zdrowia pacjenta
 • przy dominującym problemie kardiologicznym badanie echokardiograficzne serca wykonane w czasie lub po zakończeniu leczenia ostrej fazy choroby.

Wymienione wyniki badań lekarz dołącza do skierowania. Wyjątkiem jest badanie EKG, którego nie trzeba dołączyć do skierowania, jeśli będzie można wykonać go u realizatora rehabilitacji przy przyjęciu pacjenta.

Na jakie świadczenia mogą liczyć pacjenci w trakcie rehabilitacji?

Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in.:

 1. kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;
 2. opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;
 3. inhalacje indywidualne;
 4. terenoterapię, treningi marszowe;
 5. balneoterapię – według indywidualnych wskazań;
 6. masaż leczniczy – według indywidualnych wskazań;
 7. hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań;
 8. treningi relaksacyjne;
 9. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;
 10. leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań;
 11. wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej.

Ponadto każda placówka uczestnicząca w programie zapewnia pacjentom badania diagnostyczne, leki i wyroby medyczne, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.

Kiedy będzie wiadomo, że rehabilitacja przynosi efekty?

Przez cały okres rehabilitacji pacjent jest pod opieką lekarską i pielęgniarską. Personel medyczny stale kontroluje postępy w powrocie pacjenta do pełni sprawności po przebytej chorobie.

Monitorowanie leczenia polega na:

 • ocenie funkcjonowania pacjenta po przebyciu COVID-19 według F.A. Klok 2020 (Post-COVID-19 Functional Status [PCFS] scale) z udokumentowaniem zmian co najmniej trzykrotnie: przy przyjęciu, około połowy pobytu i przed zakończeniem leczenia rehabilitacyjnego
 • ocenie dolegliwości utrzymujących się po przebyciu COVID-19 w skali od 0 do 10.

O tym, czy pacjent dochodzi do pełni sił dzięki rehabilitacji, decyduje porównanie wyników badań i testów, które przeprowadza się na początku lub najszybciej, jak pozwala stan kliniczny pacjenta, i na zakończenie leczenia.

Mowa o:

 • teście wysiłkowym (test na ergometrze rowerowym lub test na bieżni ruchomej lub test 6-minutowego marszu) z oceną tolerancji wysiłkowej
 • lub ocenie nasilenia duszności (w skali nMRC)
 • lub ocenie stanu odżywienia (BMI oraz w skali NRS 2002 lub SGA)
 • lub ocenie stopnia wydolności serca (w skali NYHA)
 • lub spirometrycznej ocenie czynnościowej układu oddechowego
 • lub ocenie funkcjonalnej (w skali Barthel).

NFZ zapłaci blisko 200 zł za osobodzień

Przyjęta stawka za każdy osobodzień rehabilitacji postcovidowej wynosi 188 zł. Koszty pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister zdrowia.

Świadczenia będą finansowane na podstawie sprawozdań i rachunków składanych przez realizatorów programu do właściwych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Szczegóły programu znajdziesz w Zarządzeniu Prezesa NFZ

Program rehabilitacji dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19, łącznie ze zmianami, jest opisany w Zarządzeniach Prezesa NFZ. Aktualną wersję programu znajdziesz w ostatnim zarządzeniu z listy poniżej:

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 63/2021/DSOZ

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 87/2021/DSOZ

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 98/2021/DSOZ

Zapoznaj się z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 172/2021/DSOZ

Lista placówek, które realizują rehabilitację pocovidową w trybie stacjonarnym i uzdrowiskowym

Znajdź najbliższą placówkę w Twoim regionie

Wszystkie aktualności