Aktualności

Aktualności Oddziałów

Prawa Pacjenta - Środa z Profilaktyką w OW NFZ

08-02-2023

Przedstawiamy wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące praw pacjenta. 

Prawa pacjenta to zbiór uprawnień, które im przysługują. Ich głównym celem jest domaganie się przynależnych warunków realizowania usług medycznych, a także ochrony autonomii pacjenta i jego prawa do samostanowienia.  

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta określa:  

  • prawa pacjenta,  
  • zasady udostępniania dokumentacji medycznej,  
  • obowiązki w zakresie praw pacjentów podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, 
  • kompetencje, zasady powoływania Rzecznika Praw Pacjentów, 
  • sposoby postępowania przy naruszeniu zbiorowych praw pacjentów, 
  • w przypadku zdarzeń medycznych tryb i zasady przyznawania odszkodowań oraz zadośćuczynienia. 

Z punktu widzenia pacjenta, ustawa ta jest ważnym aktem prawnym, który nie tylko informuje go o przysługujących mu prawach, ale także wskazuje możliwości zgłaszania ich nieprzestrzegania oraz dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia. 

Dbaniem o to, by wskazane prawa przysługujące pacjentom były przestrzegane przez przychodnie, szpitale, lekarzy i pozostałe placówki lecznicze zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta.  

 

Rzecznik Praw Pacjenta 

W przypadku gdy pacjent uważa, że przysługujące mu prawa związane ze świadczeniem usług medycznych zostały naruszone, może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zapraszamy na rozmowę z naszym ekspertem Grzegorzem Błażewiczem, zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta.

Strona internetowa Recznika Praw Pacjenta

 

Poznaj swoje prawa

Jakie prawa przysługują Ci w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej?

Każdy, zgodnie z Konstytucją RP każdy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien mieć zapewniony równy dostęp do świadczeń zdrowotnych, które finansowane są ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania tych świadczeń określa ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Są też grupy uprzywilejowane w korzystaniu z opieki zdrowotnej – zgodnie z konstytucją to: dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wieku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia,

 

Kto jest zobowiązany do poszanowania praw pacjenta?

  • Osoby wykonujące zawód medyczny: lekarze, pielęgniarki, położne, diagności, fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni profesjonaliści opieki zdrowotnej oraz każda osoba uczestnicząca w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
  • Podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej oraz współuczestniczące w ich udzielaniu, takie jak: zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze), praktyki lekarskie, pielęgniarskie i położnicze, jednostki badawczo-rozwojowe.
  • Inne podmioty opieki zdrowotnej takie jak: Narodowy Fundusz Zdrowia, administracja publiczna właściwa w zakresie ochrony zdrowia, samorządy zawodowe, producenci leków i urządzeń medycznych oraz apteki.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy na temat Praw Pacjenta, szczegółowe informacje można znaleźć:

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta,

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia,

W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

W ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,

W ustawie o działalności leczniczej.

 

Zapraszamy do lektury materiałów edukacyjnych, przygotowanych przez ekspertów Narodowego Funduszu,

Prawa Pacjenta - materiały edukacyjne

a także na rozmowę z naszym ekspertem Grzegorzem Błażewiczem, zastępcą Rzecznika Praw Pacjenta - na kanale Akademia NFZ.

Środy z Profilaktyką

To cykliczna akcja Narodowego Funduszu Zdrowia, dedykowana profilaktyce chorób i promocji zdrowia. To dzień regularnej edukacji zdrowotnej.

Każda środa to inny, ważny aspekt naszego zdrowia. Szeroko współpracujemy z organizacjami pacjenckimi. Edukujemy osoby w różnym wieku, także osoby starsze, które jeszcze nie potrafią odnaleźć się w życiu z chorobą.

Zagadnienia „Śród z profilaktyką” powiązane są z najważniejszymi ogólnopolskimi lub międzynarodowymi inicjatywami prozdrowotnymi (np. Światowy Dzień Walki z Cukrzycą) oraz tematami kluczowymi dla NFZ (otyłość i cukrzyca, obecne i nowe programy profilaktyczne, raporty NFZ oraz kampanie edukacyjne).

Formuła akcji ma na celu zachęcać pacjentów do działania, popularyzować i wspierać postawy prozdrowotne, uczyć odpowiedzialności za własne zdrowie, zacieśniać współpracę z organizacjami pacjenckimi, a także budować pozytywny wizerunek NFZ wśród pacjentów.

Wszystkie aktualności