Aktualności

Aktualności Oddziałów

Program profilaktyki raka piersi

04-06-2014

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • nie wykonywały mammografii i w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
 • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy
  z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:

- rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki),

- mutacje w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2

 •  nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet.Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje częściej po menopauzie. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że znaczący wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia.
Rekomendowane jest wykonywanie mammografii co 2 lata u kobiet w wieku 50-69 lat
z grupy niskiego ryzyka, co rok u kobiet z grupy wysokiego ryzyka.

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)


Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-59 lat, które:

 • nie wykonywały cytologii w ciągu ostatnich trzech lat

Celem realizacji programu jest zmniejszenie umieralności kobiet na raka szyjki macicy oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka szyjki macicy.
Rak szyjki macicyjestszóstym, co do częstości, nowotworem u kobiet  w Polsce – stanowi 11,6 % nowotworów u kobiet.

Program badań prenatalnych


Program adresowany jest do kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek matki powyżej 35 lat;
 • wystąpienie w poprzedniej wad genetycznych płodu lub dziecka;
 • stwierdzenie strukturalnych wad genetycznych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko wad genetycznych lub wady płodu.

Celem programu jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka wad i wczesne rozpoznanie wad płodu.                                                                          

W ostatnich latach systematycznie wzrasta średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8–10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku  wzrasta ryzyko wystąpienia patologii płodu uwarunkowanej wadami genetycznymi.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych


Etap podstawowy skierowany jest do osób, które:

 • są w wieku 18 lat i palą papierosy,
 • w zakresie diagnostyki POCHP do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wczesnej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (lub przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy płuc)
 • z  badań mogą korzystać wszystkie osoby palące papierosy, ubezpieczone w NFZ, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały badań spirometrycznych
  w ciągu ostatnich trzech lat.

Etap specjalistyczny skierowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

ŚWIADCZENIE LEKARZA POZ REALIZOWANE W RAMACH PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

 - traktowane jako jedno świadczenie cykl udokumentowanych procedur medycznych opisanych warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia, określonych w części II załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ze zmianami.

WARUNKI  realizacji świadczeń w ramach profilaktyki chorób układu krążenia

KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH W RAMACH PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

Osoby obciążone następującymi czynnikami ryzyka:

1) nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg),

2) zaburzenia gospodarki lipidowej (podwyższone stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL-cholesterolu, triglicerydów i niskie stężenie HDL-cholesterolu),

3) palenie tytoniu,

4) niska aktywność ruchowa,

5) nadwaga i otyłość,

6) upośledzona tolerancja glukozy,

7) wzrost stężenia fibrynogenu,

8) wzrost stężenia kwasu moczowego,

9) nadmierny stres,

10) nieracjonalne odżywianie,

11) wiek,

12) płeć męska,

13) obciążenia genetyczne,

Badania te mogą wykonać osoby znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza podstawowej opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy i w danym roku kalendarzowym objętym umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będące w 35, 40, 45, 50, oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ W RAMACH PROFILAKTYKI GRUŹLICY

Warunki realizacji świadczeń w ramach profilaktyki gruźlicy

 • KRYTERIA KWALIFIKACJI DO UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ
 • Osoby dorosłe, które dokonały wyboru pielęgniarki POZ, nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym:

1) osoby, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą, lub

2) osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności:

            a) długotrwałe bezrobocie,

            b) niepełnosprawność,

            c) długotrwałą chorobę,

            d) uzależnienie od substancji psychoaktywnych,

            e) bezdomność.

3) Pisemne oświadczenie świadczeniobiorcy, z którego wynika, że w okresie ostatnich 24 miesięcy nie podlegał on badaniu ankietowemu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w ramach profilaktyki gruźlicy (także u innych świadczeniodawców).

 • Wymagane procedury medyczne
 • Przeprowadzenie wywiadu w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety.
 • Przeprowadzenie edukacji zdrowotnej świadczeniobiorcy.
 • W przypadku świadczeniobiorców z grupy największego ryzyka zachorowania - przekazanie przez pielęgniarkę POZ pisemnej informacji lekarzowi POZ, wybranemu przez świadczeniobiorcę, o wynikach przeprowadzonej ankiety oraz wskazanie świadczeniobiorcy trybu dalszego postępowania, w tym poinformowanie świadczeniobiorcy o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej celem dalszej oceny stanu zdrowia.
Wszystkie aktualności