Biuletyn Informacji Publicznej Świętokrzyskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Oferty pracy

Postępowanie nr 30/2018

04-12-2018

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Jana Pawła II 9

25-025 Kielce

 Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty w Dziale Kadr

i Szkoleń w Wydziale Organizacyjnym, Kadr i Szkoleń

Postępowanie nr 30/2018

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kielce

Główne obowiązki:

1. Sporządzanie dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudniania i zwalniania pracowników.

2. Kontrolowanie dyscypliny pracy w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawnych.

3. Obsługa systemu „Płatnik”.

4. Prowadzenie akt osobowych pracowników.

5. Obsługa komputerowego systemu baz danych kadrowo-płacowych.

6. Monitorowanie i bieżące kierowanie pracowników na badania profilaktyczne.

7. Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie prowadzonych spraw pracowniczych.

8. Kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej dla pracowników.

9. Sporządzanie sprawozdań do GUS, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Centrali NFZ i innych.

10. Prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, ewidencji i rozliczania urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności w pracy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie.

11. Sporządzanie „Planów urlopów” i podejmowanie działań mających na celu jego realizację.

12. Sporządzanie poleceń wyjazdu służbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Sporządzanie wniosków na zamówienia publiczne z zakresu medycyny pracy, umów cywilnoprawnych.

14. Analiza i opisywanie faktur do zapłaty z zakresu prowadzonych spraw.

15. Zastępstwo w czasie nieobecności osoby odpowiedzialnej za obliczanie i wypłatę wynagrodzeń, składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz innych zobowiązań.

16. Realizacja innych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym lub zleconych przez przełożonych.

Wykształcenie: wyższe.

Wymagania konieczne:

 • 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku pracy,
 • znajomość przepisów ustawy Kodeks Pracy z dn. 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.),
 • znajomość ustawy z dn. 13 października 1998 r. o ubezpieczeniach społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778),
 • znajomość ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509,
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.),
 • dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • rzetelność,
 • zdolności interpersonalne,
 • wysoka kultura osobista,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).

Art. 112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U.2017 poz.1170 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Podanie danych osobowych przez kandydata, wynikających z przepisów prawa, jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak w przypadku przekazania, kandydat wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ w zakładce rekrutacja w plikach do pobrania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kopie dyplomów), kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia wystawione przez pracodawców) oraz inne uprawnienia i certyfikaty,
 • list motywacyjny i życiorys,
 • podpisane (własnoręcznie) oświadczenie – zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/456/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), którego wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Świętokrzyskiego OW NFZ, w zakładce rekrutacja, w plikach do pobrania.

Zainteresowane osoby prosimy o:

 • przesłanie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

 • lub dostarczenie na adres:

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce

Kancelaria Ogólna - pokój 10.

wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA PRACY z NUMEREM POSTĘPOWANIA w terminie do 18.12.2018 r.

Informacja telefoniczna: 41 36 46 223

Inne informacje:

 • Oferty otrzymane po terminie, jak również oferty niekompletne nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Świętokrzyskiego OW NFZ).
 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Oferty kandydatów, których nie wybrano w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
Podmiot publikujący: Świętokrzyski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Świętokrzyskiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Chojak
Wytworzenie informacji: 10.01.2019
Publikacja informacji: 04.12.2018 15:29
Aktualizacja informacji: 04.04.2019 15:37
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności