Dla Pacjenta

Wypoczynek w państwach członkowskich UE/EFTA (EKUZ)

Zakres przysługujących świadczeń

Zgodnie z unijnymi/wspólnotowymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, art. 25   pkt A ust. 3 rozporządzenia nr 987/2009 oraz Decyzji nr S3 na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują te wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne, które:

 • są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu,
 • zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.

Zatem przez pojęcie świadczenia niezbędnego należy rozumieć każde świadczenie, co do którego lekarz zadecyduje, że zachodzi konieczność jego udzielenia z uwagi na stan zdrowia w jakim znajduje się pacjent, tak, aby nie musiał on wracać do swojego państwa właściwego czyli państwa ubezpieczenia celem uzyskania leczenia.

Potwierdzenie prawa do świadczeń podczas pobytu w państwie UE/EFTA

W celach weryfikacyjnych, trzeba okazać EKUZ bezpośrednio w placówce służby zdrowia - lekarzowi lub administracji szpitala. W niektórych państwach wraz z kartą EKUZ wymagane jest okazanie dowodu tożsamości - preferowany paszport.

Nie jest wystarczające podanie lekarzowi samego numeru identyfikacyjnego karty. Lekarz musi osobiście zobaczyć kartę, zweryfikować zawarte na niej dane pod kątem zgodności
ze wzorem określonym w przepisach unijnych.

Świadczeniodawca

Należy mieć na względzie to, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu.

UWAGA! W żadnym wypadku karta EKUZ nie będzie stanowiła dokumentu wystarczającego do uzyskania leczenia planowanego, tj. sytuacji, kiedy leczenie jest celem wyjazdu poza granice państwa właściwego.

Wniosek o EKUZ

W zależności od celu wyjazdu w związku z którym karta ma być wydana, obowiązują 2 rodzaje wniosków, tj. wniosek dla:

 • osób wyjeżdżających w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA
 • przeznaczony dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA jest związany z pobytem czasowym, tj. wyjazd turystyczny, wyjazd w celu nauki (szkoła/studia) lub inny wyjazd czasowy, który nie jest związany z wykonywaniem pracy, przeniesieniem miejsca zamieszkania lub uzyskaniem leczenia planowanego
 • osób wyjeżdżających w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA.
 • przeznaczony dla osób ubezpieczonych w NFZ oraz członków ich rodzin, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA związany jest z poszukiwaniem pracy, wykonywaniem pracy, w tym wykonywaniem zadań służbowych na polecenie pracodawcy oraz z pracą w charakterze pracownika dyplomatycznego lub  konsularnego

UWAGA! Za równorzędne z wnioskiem o wydanie EKUZ uznawane jest pismo złożone przez wnioskodawcę, o ile zawiera ono wszystkie dane, które są wymagane do wydania karty.

Wydanie karty przez oddział wojewódzki NFZ jest  bezpłatne.

Dokumenty wymagane

EKUZ w związku w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA co do zasady wydawana jest na podstawie danych zawartych w bazach danych NFZ.

 W przypadku, gdy oddział wojewódzki NFZ nie jest w stanie potwierdzić prawa do świadczeń na podstawie posiadanych informacji , wydanie EKUZ uzależnione jest od przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego przez oddział wojewódzki NFZ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy i/lub okazania przez wnioskodawcę odpowiednich dokumentów.

Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne w NFZ:

Dla osób ubezpieczonych, odpowiednio do sytuacji, np.:
 • aktualne zaświadczenie wypełnione przez płatnika składki,
 • aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ (rolnik),
 • aktualne zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek (tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą),
 • legitymacja emeryta/rencisty,
 • aktualne zaświadczenie o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego,
 • aktualne zaświadczenie wystawione przez Urząd Pracy w przypadku bezrobotnych niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu,
 • aktualne zaświadczenie z uczelni o zgłoszeniu do ubezpieczenia studenta niepodlegającego ubezpieczeniu z innego tytułu.
W przypadku emerytów/rencistów wojskowych dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest legitymacja.
Dla członków rodziny, odpowiednio do sytuacji, np.:
 • dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń osoby ubezpieczonej, która zgłosiła członka rodziny do ubezpieczenia,
 • zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny (druk ZUS ZCNA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło po 1 lipca 2008 r. lub ZUS ZCZA, jeżeli zgłoszenie nastąpiło przed dniem 1 lipca 2008 r.),
 • dokument potwierdzający kontynuację nauki lub orzeczenie o niepełnosprawność w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia,
 • aktualne zaświadczenie o okresach podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w przypadku członków rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia w KRUS.
Dla nieubezpieczonego – uprawnionego do świadczeń (zgodnie z art. 2  ust. 1  pkt 2 - 4 ustawy o świadczeniach), odpowiednio do sytuacji:
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzająca to prawo,
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku), ewentualnie karta przebiegu ciąży,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terytorium RP lub oświadczenie o zamieszkiwaniu na terytorium RP,
 • dokument potwierdzający fakt posiadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Oprócz wszystkich ww. dokumentów dopuszcza się możliwość przedstawiania przez ubezpieczonych innych dokumentów, wystawionych przez właściwy organ, zawierających w szczególności informację o odprowadzeniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Za aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie przyjmuje się dokument, który potwierdza ostatni możliwy okres ubezpieczenia, np.:

1. W przypadku dokumentu potwierdzającego opłacenie składek w ZUS (np. ZUS RMUA):

 • gdy z wnioskiem wystąpiono przed dniem 15 danego miesiąca (np. przed dniem 15 sierpnia), za aktualny należy uznać druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składek za miesiąc czerwiec,
 • gdy z wnioskiem wystąpiono po dniu 15 danego miesiąca (np. po 15 sierpnia), za aktualny należy uznać druk ZUS RMUA potwierdzający opłacenie składek za miesiąc lipiec.

2. W przypadku legitymacji ubezpieczeniowej lub zaświadczenia płatnika – dokument ważny jest 30 dni od jego wystawienia.

Zasady dotyczące okresu ważności karty EKUZ wydawanej w związku z pobytem czasowym, np. wyjazd turystyczny, który nie jest związany z pracą.

Okres ważności

Grupa docelowa

Do 5 lat

Osoby pobierające świadczenia emerytalne

Osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia [1] (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);

Osoby nieubezpieczone, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);

Dzieci / uczniowie, własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia [2] (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);

Osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Do 36 miesięcy

Osoby ubezpieczone, tj.:

- osoby "zatrudnione" [3] ;

- osoby prowadzące pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą;

- osoby pobierające zasiłek / świadczenie przedemerytalne

 

Do 18 miesięcy

Osoby ubezpieczone, tj.:

- osoby pobierające rentę;

- osoby zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia [4] ;

- dzieci / uczniowie, posiadający własny tytuł
do ubezpieczenia  w wieku powyżej 18 roku życia [5]

- studenci zgłoszeni do  ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię;

Do 6 miesięcy

Osoby nieubezpieczone uprawnione na podstawie przepisów krajowych, tj.:

- nieubezpieczone osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);

- nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie ciąży i porodu;

- nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;

Do 2 miesięcy

- Osoby bezrobotne zarejestrowane w  Urzędzie Pracy,

- Niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone,

Do 90 dni

- Osoby, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach)

Do 42 dni

- Nieubezpieczone kobiety posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w  okresie połogu;

- Nieubezpieczone kobiety posiadające status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie
na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania
na terytorium RP w okresie połogu,


[1] Dotyczy to osób o których mowa w art.5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
[2] Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy o świadczeniach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
[3] Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 1 lit. a) f), g) oraz pkt. 2-15a), 32) i 35) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. m.in. osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, osoby duchowne, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, funkcjonariusze służb mundurowych, funkcjonariusze ABW, AW, CBA, SKW, SWW, BOR, posłowie i senatorowie, sędziowie i prokuratorzy oraz ławnicy.
[4] Dotyczy to osób o których mowa w art.5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
[5] Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy o świadczeniach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

UWAGA! W przypadku uzyskania przez oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o utracie prawa wnioskodawcy do świadczeń finansowanych ze środków publicznych, okres ważności, na jaki wydana ma być EKUZ, nie może być dłuższy niż okres przysługującego wnioskodawcy uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Osoby wyjeżdżające w związku z pracą jako pracownicy delegowani lub wykonujący pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich UE/EFTA, będą mogły otrzymać kartę EKUZ na okres wskazany na dokumencie A1/E101 wystawiony przez ZUS.

Informujemy ponadto, że Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ poprzez możliwość dodatkowego oznakowania karty napisem "EKUZ" w alfabecie Braille'a. Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.

 

Na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) osobom ubezpieczonym/uprawnionym przysługują rzeczowe świadczenia zdrowotne w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz udzielający świadczeń ustala, czy dane świadczenie jest niezbędne w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę jego charakter oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w danym państwie członkowskim UE/EFTA z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi posiadacza EKUZ do państwa właściwego lub państwa zamieszkania przed końcem planowanego pobytu w celu poddania się wymaganemu leczeniu.

Osoby, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, podlegają obowiązkom i korzystają z praw wynikających z ustawodawstwa każdego państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co obywatele tego państwa. Oznacza to, że rzeczowe świadczenia zdrowotne udzielane są zgodnie z zasadami ustalonymi przez każde państwo członkowskie UE/EFTA, regulowanymi przez wewnętrzne ustawodawstwo obowiązujące w danym państwie. Pośród państw członkowskich UE/EFTA istnieją kraje posiadające systemy nieodpłatnej ochrony zdrowia, systemy, w których koszty leczenia pokrywa sam ubezpieczony, występujący następnie do instytucji właściwej o zwrot poniesionych kosztów, jak również systemy przewidujące tzw. współpłacenie. Zatem ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współfinansowania świadczeń, ponosi takie koszty na zasadach analogicznych, jak osoby ubezpieczone w tym państwie członkowskim UE/EFTA.

W wielu państwach członkowskich UE/EFTA, w ramach systemu publicznego nie jest finansowany transport karetką czy też świadczenia z zakresu ratownictwa, zwłaszcza ratownictwa górskiego. Dlatego przed wyjazdem do innego państwa członkowskiego UE/EFTA warto dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w tym państwie.

Z uwagi na fakt, iż Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa kosztów udziału własnego świadczeniobiorców w przypadku wyjazdu do tych państw członkowskich UE/EFTA, w których obowiązuje taki system, zalecane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia, tak aby uniknąć obciążenia tymi kosztami.

W niektórych państwach członkowskich w trakcie udzielania świadczeń medycznych wymagane jest okazanie dowodu tożsamości - preferowany paszport - wraz z EKUZ oraz pozostawienie lekarzowi kserokopii karty. Dlatego warto jest mieć przy sobie kilka jej kserokopii.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego (z wyjątkiem tzw. kosztów własnych pacjenta, o ile zostały przewidziane w ustawodawstwie państwa pobytu). Zgodnie z przepisami unijnymi z zakresu koordynacji systemów ochrony zdrowia w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA (rozporządzenie nr  883/2004 i 987/2009), EKUZ może zostać wydana wyłącznie tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z ustawodawstwem jednego z państw UE/EFTA. Ważność tego dokumentu wygasa zawsze z chwilą utraty tego uprawnienia.

W odniesieniu do Polski oznacza to, że EKUZ może być wydana osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) oraz osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów krajowych i  zachowuje ważność do momentu określonego w niej jako data końcowa ważności karty .

Prawo do posługiwania się kartą wydaną przez NFZ wygasa w przypadku, gdy w okresie ważności EKUZ posiadacz karty utraci prawo do świadczeń finansowanych ze środków publicznych przez NFZ .

W związku z tym, Narodowy Fundusz Zdrowia podejmie wszelkie przewidziane prawem kroki w celu odzyskania poniesionych nienależnie kosztów leczenia od osoby, która skorzystała z opieki zdrowotnej na podstawie EKUZ, po utracie statusu osoby ubezpieczonej.

Ponadto, od momentu podjęcia pracy lub działalności w innym państwie członkowskim przestaje Pan/ Pani podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, nawet, jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązku wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na koszt NFZ osób ubezpieczonych wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania tytułu do ubezpieczenia, np. 30 dnia od dnia:

 • rozwiązania stosunku pracy (dotyczy to osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, mianowania, oraz żołnierzy i funkcjonariuszy) lub też w przypadku otrzymania bezpłatnego urlopu dłuższego niż 30 dni
 • zakończenia lub wyrejestrowania działalności gospodarczej 
 • utraty statusu bezrobotnego w RP lub z dniem podjęcia pracy w innym państwie członkowskim
 • utraty czy zawieszenia prawa do pobierania świadczenia emerytalno-rentowego;
 • utraty statusu rolnika
 • utraty prawa do świadczenia społecznego (innego niż zasiłek dla osób bezrobotnych czy świadczenie emerytalno – rentowe), np. zasiłek stały z pomocy społecznej, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne, czy świadczenie pielęgnacyjne;
 • rozwiązania umowy dobrowolnego ubezpieczenia;


W przypadku osób, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 6 miesięcy od dnia zakończeniu nauki lub skreślenia z listy uczniów, natomiast w przypadku studentów prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich oraz z chwilą ukończenia 26 rż.

Wraz z wygaśnięciem prawa do świadczeń ww. grup ubezpieczonych – prawo to wygasa również dla osób zgłoszonych przez nich do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodzin.

UWAGA! W przypadku przedstawienia świadczeniodawcy lub instytucji ubezpieczeniowej EKUZ w celu potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w okresie , w którym osoba nie była ubezpieczona , Narodowy Fundusz Zdrowia będzie wszczynał postępowanie regresowe mające na celu obciążenie osoby , która posłużyła się w sposób nieuprawniony EKUZ, kosztami leczenia poniesionymi niezasadnie przez Fundusz .

Informacja o sprawie utraty uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla posiadaczy Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego

Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) nie ma charakteru obowiązkowego, niemniej jednak warto uzyskać ten dokument zawsze przed wyjazdem do innego państwa członkowskiego UE/EFTA. Karta EKUZ zapewnia poczucie bezpieczeństwa o tyle, że w razie konieczności skorzystania z opieki medycznej podczas pobytu zagranicą, okazując EKUZ lekarzowi, powinniśmy zostać potraktowani tak, jak osoba ubezpieczona w tym kraju. Za udzielone świadczenie pacjent nie powinien zostać obciążony kosztami, innymi niż koszty, które zgodnie z ustawodawstwem tego państwa ponoszą osoby w nim ubezpieczone. Należy pamiętać, że EKUZ stanowi gwarancję tego, że jej posiadacz skorzysta w państwie pobytu z takiego samego leczenia, w tym z procedur i stawek, jakie przewidziane są w odniesieniu osób ubezpieczonych w powszechnym/publicznym systemie ubezpieczeń zdrowotnych tego państwa.

Osobom ubezpieczonym lub uprawnionym do świadczeń zdrowotnych, które poniosły we własnym zakresie koszty udzielonych im świadczeń opieki zdrowotnej mogą po uprzednim opłaceniu wystawionych im rachunków wystąpić do właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) z wnioskiem o zwrot kosztów udzielonego im leczenia. Procedura zwrotu poniesionych kosztów wymaga ustalenia kwoty zwrotu z państwem, w którym dana osoba skorzystała ze świadczeń. Dlatego OW NFZ kieruje do instytucji miejsca pobytu zapytanie, jakiej części kosztów zainteresowany nie musiałby pokryć, gdyby przedstawił odpowiedni dokument - EKUZ. Na podstawie uzyskanej informacji, właściwy OW NFZ zwraca ubezpieczonemu poniesione koszty, w wysokości wskazanej przez instytucję miejsca pobytu. Z tego też względu przed wyjazdem należy zadbać o uzyskanie karty, gdyż zminimalizuje to prawdopodobieństwo ewentualnego obciążenia kosztami leczenia.

W przypadku, gdy osoba ubezpieczona nie uzyskała przed wyjazdem EKUZ a konieczne jest potwierdzenie prawa do rzeczowych świadczeń zdrowotnych w trakcie pobytu w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ . Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dokument taki jest wydawany w wyjątkowych okolicznościach np. kradzież lub utrata EKUZ oraz w przypadku wyjazdu w terminie zbyt krótkim by możliwe byłoby wydanie EKUZ, jak również w przypadku, gdy osoba zapomniała przed wyjazdem zawnioskować o dokument.

W celu uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ przez osobę przebywającą na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA niezbędne jest przesłanie podpisanego wniosku o wydanie certyfikatu do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

We wniosku należy wskazać daty w jakich świadczenie zostało wnioskodawcy udzielone lub daty początkowej, w przypadku, gdy osoba nadal pozostaje w trakcie leczenia. Certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ wydawany jest z ograniczoną datą ważności, zazwyczaj na czas udzielenia świadczeń.

Za równorzędne z ww. wnioskiem o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ uznawane jest pismo złożone przez wnioskodawcę, o ile zawiera ono wszystkie dane, które są wymagane do wydania Certyfikatu. W piśmie, w szczególności, uwzględnione powinny być następujące dane: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia lub nr PESEL wnioskodawcy, okres na jaki certyfikat ma zostać wydany, oświadczenie, iż wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym oraz ewentualny telefon kontaktowy.

W przypadku, gdy oddział wojewódzki NFZ nie będzie w stanie potwierdzić faktu ubezpieczenia wnioskodawca na podstawie posiadanych danych, konieczne może być przedstawienie dokumentów potwierdzających ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Z wnioskiem o wydanie Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ może wystąpić również instytucja miejsca pobytu , przesyłając pisemny wniosek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ lub do Centrali NFZ. Do wystąpienia z wnioskiem o Certyfikat może zostać również upoważniona osoba trzecia, która legitymuje się odpowiednim upoważnieniem.

wzór upoważnienia

Wniosek przeznaczony jest dla osób ubezpieczonych w NFZ, członków rodzin zgłoszonych przez osoby ubezpieczone, osób nieubezpieczonych posiadających prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, których wyjazd do innego niż Polska państwa członkowskiego UE/EFTA jest związany z pobytem czasowym, tj. wyjazd turystyczny , wyjazd w celu nauki (szkoła/studia) lub inny wyjazd czasowy, który nie jest związany z wykonywaniem pracy, przeniesieniem miejsca zamieszkania lub uzyskaniem leczenia planowanego.

Uwaga! Okres ważności EKUZ liczony jest od dnia złożenia wniosku w OW NFZ

Przed przesłaniem wniosku do oddziału wojewódzkiego NFZ, pamiętaj, aby go podpisać i wskazać adres do wysyłki! Wnioski nie zawierające podpisu nie będą rozpatrywane.

Pobierz wniosek

Sprawdź   Jak wyrobić kartę EKUZ - krok po kroku

 

Gdzie można uzyskać informację na temat karty EKUZ?
Informacje na temat zasad wydawania i posługiwania się EKUZ można uzyskać w polskiej instytucji łącznikowej, którą jest Departament Współpracy Międzynarodowej w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz we wszystkich oddziałach wojewódzkich Funduszu.
 
Dlaczego karty EKUZ nie zawsze są honorowane w innych krajach, zwłaszcza na terenie Niemiec?
EKUZ jest dokumentem powszechnie obowiązującym w państwach objętych systemem koordynacji, zawiera dane standardowe, zaś jej parametry zostały zamieszczone w Decyzji nr S2. Karty wydawane przez poszczególne państwa mogą się różnić bardzo nieznacznie, np. obecnością mikroprocesora, co jest charakterystyczne dla kart wydawanych przez instytucję niemiecką. Jego brak nie świadczy o tym, że karta jest nieważna, a wskazuje jedynie na to, że dane zamieszczone na karcie są równocześnie zapisane na niej w formie elektronicznej. Wszelkie pomyłki prawdopodobnie wynikają z niedostatecznej wiedzy po stronie zagranicznych świadczeniodawców. W razie zaistnienia kwestionowania przez świadczeniodawców karty EKUZ wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, warto skontaktować się z instytucją ubezpieczeniową w miejscu pobytu, np. kasą chorych lub instytucją łącznikową w danym państwie członkowskim z prośbą o interwencję u danego świadczeniodawcy.
 
Czy na podstawie karty EKUZ finansowane są porody?
Zgodnie z przepisami o koordynacji, ubezpieczony lub uprawniony do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie tych przepisów może korzystać ze wszystkich świadczeń, które z powodów medycznych stają się niezbędne w czasie jego pobytu, z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu, z myślą o zapobieżeniu przymusowemu powrotowi ubezpieczonego do właściwego państwa członkowskiego UE/EFTA przed końcem planowanego pobytu w celu uzyskania niezbędnego leczenia. Powyższy zakres zasadniczo obejmuje wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne udzielane w związku z ciążą lub narodzinami dziecka. Należy jednak stanowczo podkreślić, że dotyczy on wyłącznie świadczeń o charakterze niezbędnym i w żadnym przypadku nie obejmuje sytuacji, kiedy celem tymczasowego pobytu za granicą jest urodzenie dziecka (świadczenie planowane).
W przypadku, gdy celem pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA jest uzyskanie świadczenia planowanego niezbędne jest  uzyskanie zgody Narodowego Funduszu Zdrowia na takie leczenie. Jednocześnie, należy pamiętać, że wydanie zgody na leczenie planowane poza granicami Polski uzależnione jest od spełnienia określonych przesłanek.
 
Czy na podstawie karty EKUZ wydanej przez instytucje innego państwa członkowskiego UE/EFTA przysługują w Polsce szczepienia?
Osoba posiadająca EKUZ ma prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia w trakcie tymczasowego pobytu. O zakresie świadczeń decyduje lekarz. Wskazane jest posiadać karty szczepień, ponieważ w przypadku jej braku lekarz może odmówić dokonania szczepienia. Jeżeli osoba wyrazi wolę lub zgodę na wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych, może wykonać szczepienia w ramach przepisów o koordynacji. Koszty lekarskiego badania kwalifikacyjnego i przeprowadzenia szczepienia zostaną rozliczone na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach, o ile szczepienie zostało wykonane u świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ.
Jeżeli posiadacz EKUZ wystawionej przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego przebywa w Polsce krócej niż 3 miesiące, nie ma obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym w ramach polskiego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych. Natomiast jeśli wyrazi taką wolę i nie będzie to kolidowało z kalendarzem szczepień przewidzianym przez ustawodawstwo państwa właściwego, z którego pochodzi, może uzyskać takie świadczenie w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Posiadacz EKUZ przebywający w Polsce krócej niż 3 miesiące powinien pokryć koszty szczepionki, natomiast koszty przeprowadzenia szczepienia mogą zostać rozliczone z NFZ.
W przypadku gdy osoba posiadająca EKUZ wystawioną przez zagraniczną instytucję ubezpieczenia zdrowotnego wyrazi wolę kontynuowania szczepień ochronnych przewidzianego przez ustawodawstwo państwa właściwego, w którym rodzaj i cykl szczepień różni się od obowiązującego w Polsce, pokrywa koszty zakupu szczepionek z własnych środków finansowych.
 
Czy osoba nieubezpieczona może uzyskać kartę EKUZ?
Na zasadach określonych w przepisach o koordynacji, prawo do otrzymania karty EKUZ mają wyłącznie osoby ubezpieczone lub uprawnione na podstawie ustawodawstwa wewnętrznego jednego z państw członkowskich UE/EFTA. Zgodnie z polskimi przepisami, osoby nieubezpieczone lub niemające prawa do świadczeń na innej podstawie nie mogą uzyskać karty EKUZ wydanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Osoby uprawnione do świadczeń zostały wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o świadczeniach i są to w szczególności osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18 roku życia, jak również kobiety będące w okresie ciąży, porodu i połogu.
 
Dlaczego karty EKUZ nie mogą być wydawane ze standardową ważnością – dla wszystkich osób uprawnionych np. na 1 rok?
Zgodnie z Decyzją nr S1 okres ważności wydawanych kart EKUZ ustalają instytucje poszczególnych państw członkowskich UE/EFTA, przy czym okres ten powinien uwzględniać przewidywany czas trwania uprawnienia ubezpieczonego.
 
Ile trwa wyrobienie karty EKUZ?
Jeżeli osoba wnioskująca o wydanie EKUZ lub osoba przez nią upoważniona przedstawiła kompletną dokumentację pozwalającą na jednoznaczne ustalenie uprawnienia do otrzymania karty EKUZ, powinna ona zostać wystawiona w dniu osobistego złożenia wniosku lub w okresie do 3 dni roboczych od dnia wpływu wniosku drogą pocztową, faksem lub w formie elektronicznej do oddziału wojewódzkiego NFZ, chyba że osoba wnioskująca wskazała inny termin odbioru EKUZ. Niemniej jednak, jeżeli wniosek o wydanie karty EKUZ został złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, oddział wojewódzki NFZ w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia wiadomości na skrzynkę pocztową oddziału ma obowiązek odesłać odpowiedni komunikat z informacją o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 
Czy do wyrobienia karty EKUZ jest potrzebne zdjęcie?
Karta EKUZ wydawana jest zgodnie ze standardem wizualnym określonym w Decyzji nr S2. Karta nie zawiera zdjęcia.
 
Czy w Polsce można posługiwać się kartą EKUZ wydaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia?
Zgodnie z przepisami o koordynacji, osoby ubezpieczone i uprawnione mają prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych na podstawie karty EKUZ w czasie pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA.
Ponadto w myśl art. 51 ust. 1 ustawy o świadczeniach, EKUZ wydana przez Narodowy Fundusz Zdrowia stanowi potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących świadczeniobiorcy lub osobie uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE/EFTA.
W kontekście powyższego wskazać należy, iż karta EKUZ nie jest dokumentem, na podstawie którego możliwe byłoby korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie Polski.
 
Czy na podstawie karty EKUZ refundowany jest transport pacjenta do szpitala i ewentualny transport do Polski, w tym również osoby zmarłej za granicą?
EKUZ nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski. Niemniej jednak zgodnie z przepisem art. 25 ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach, Prezes NFZ lub dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ może wydać wnioskodawcy, na wniosek podmiotu uprawnionego, zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju - najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia, gdy przewidywane koszty leczenia za granicą przewyższają koszty transportu i leczenia w kraju.
Wobec powyższego, celem uzyskania zgody na transport medyczny do Polski należy złożyć wniosek do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Wniosek nie dotyczy transportu osoby zmarłej.
 
Czy wydanie karty EKUZ jest odpłatne?
Karta EKUZ wydawana jest bezpłatnie. Zarówno złożenie wniosku, jak i odebranie karty nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty.
 
Czy karta EKUZ uprawnia do korzystania ze świadczeń w innych państwach niż kraje UE/EFTA np. w Egipcie, Tunezji, Turcji?
Karta EKUZ uprawnia do korzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia, z uwzględnieniem stanu zdrowia pacjenta oraz przewidywanego okresu pobytu na terenie państwa członkowskiego UE lub EFTA. Taki zakres terytorialny obejmują bowiem swoim zasięgiem przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dlatego też nie jest możliwe korzystanie ze świadczeń na podstawie karty EKUZ na terenie tzw. państwa trzeciego, gdyż tego rodzaju państwa nie należą do struktur UE ani EFTA. Należy zatem pamiętać, że wyjeżdżając do państw trzecich warto zaopatrzyć się w komercyjną polisę ubezpieczeniową, na mocy której w razie konieczności pokryte zostaną koszty rzeczowych świadczeń zdrowotnych.
 
Dlaczego karty EKUZ wydane przez instytucje innych państw członkowskich UE/EFTA mają oznaczenia chipowe a polska karta nie?
Stosowanie kart ubezpieczenia zdrowotnego przybiera bardzo różne formy w poszczególnych państwach członkowskich UE/EFTA. Dlatego karta EKUZ zawiera widoczne gołym okiem dane niezbędne do skorzystania z rzeczowych świadczeń zdrowotnych. Obligatoryjny zakres danych, jak również wizualna wersja karty pozostaje niezmienna dla wszystkich państw członkowskich UE/EFTA. Niemniej jednak Komisja Administracyjna dopuściła możliwość dodatkowego umieszczenia tych danych na nośniku elektronicznym. Wprowadzenie na karcie mikroprocesora nie ma charakteru obowiązkowego, a brak jego obecności na karcie w żadnym wypadku nie może stanowić wyłącznej podstawy do odmowy udzielenia świadczeń przez lekarzy z innych państw członkowskich UE/EFTA.