Dla Pacjenta

EKUZ

Co to jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza on Twoje prawo do bezpłatnego leczenia w każdym innym niż Twoje państwie UE lub EFTA. EKUZ jest wystawiany dla każdej osoby oddzielnie. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny.
Ważne! EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących na Twoje życzenie może być oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.
 

Co można leczyć z EKUZ?

Zakres leczenia z EKUZ jest ograniczony. Masz prawo tylko do leczenia:
 • niezbędnego i nieplanowanego,
 • w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa,
 • na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).
   

Kiedy możesz mieć EKUZ?

Otrzymasz EKUZ, jeśli jesteś osobą uprawnioną do świadczeń zdrowotnych w Polsce. Uprawnione do świadczeń są:
 • oso­by ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze),
 • osoby nieubezpieczone, które jednak mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).
   

Czy wyrobienie EKUZ jest płatne?

Nie. Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne.
 

Jak uzyskać EKUZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć na pięć sposobów. Wybierz jeden:
 
Osobiście w dowolnym oddziale lub delegaturze NFZ
 
Pocztą elektroniczną
 
Za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP
 
Za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP)
 
Pocztą tradycyjną, na adres dowolnego oddziału lub delegatury NFZ

 

 

Jak długo EKUZ jest ważny?

5 lat jeśli:

 • otrzymujesz emeryturę,
 • nie masz 18 lat i masz ubezpieczenie jako członek rodziny1) (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin),
 • nie masz 18 lat i masz własny tytuł do ubezpieczenia2)  (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin)
 • nie masz 18 lat i nie masz ubezpieczenia, ale masz obywatelstwo polskie (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin),
 • otrzymujesz nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

3 lata jeśli:

 • jesteś osobą zatrudnioną,
 • prowadzisz działalność gospodarczą,
 • otrzymujesz zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

18 miesięcy jeśli:

 • otrzymujesz rentę,
 • masz ubezpieczenie jako członek rodziny i masz więcej niż 18 lat,
 • masz ubezpieczenie jako student.
 • jesteś uczniem, masz więcej niż 18 lat i własny tytuł do ubezpieczenia3)

6 miesięcy jeśli nie masz ubezpieczenia, ale masz prawo do świadczeń na podstawie szczególnych uprawnień, czyli:

 • jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce,
 • jesteś w ciąży lub w trakcie porodu, masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy i mieszkasz w Polsce,
 • nie masz 18 lat, mieszkasz w Polsce i masz status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (EKUZ traci ważność w dniu Twoich 18 urodzin).

2 miesiące  jeśli:

 • jesteś zarejestrowany w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna,
 • jesteś osobą ubezpieczoną nie wymienioną wcześniej lub jesteś osobą, dla której nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego.

90 dnijeśli:

 • nie masz ubezpieczenia, ale spełniasz kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej, co potwierdza decyzja np. wójta, burmistrza4).

42 dnijeśli:

 • nie masz ubezpieczenia, ale jesteś w połogu, masz obywatelstwo polskie i mieszkasz w Polsce.

Podstawa prawna

1) Dotyczy to osób, o których mowa w art. 5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2) Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17–19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

3) Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

4) Uprawnienie wynika z art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.