Dla Pacjenta

Jak wyrobić kartę EKUZ

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych w czasie tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom które posiadają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi.

Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa człon­kowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współpłacenia, również ponosi takie koszty.

Idąc do lekarza upewnij się, że działa on w ra­mach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.


Krok 1. Wypełnij wniosek:

 

Pobyt czasowy:
(pobyt turystyczny, pobyt związany z nauką lub innym dłuższym pobytem czasowym)
wniosek do pobrania wzór wypełnionego wniosku
Wyjazd w związku z wykonywaniem pracy:
(wyjazd „pracowniczy”)
wniosek do pobrania wzór wypełnionego wniosku

 

Krok 2. Wypełniony i podpisany wniosek możesz:

 • zeskanować i wysłać mailem na dedykowany adres 
 • wysłać pocztą do właściwego oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
 • wysłać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
 • złożyć poprzez Internetowe Konto Pacjenta https://pacjent.gov.pl
 • złożyć osobiście w dowolnym oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.
PAMIĘTAJ! Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.
Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ
UWAGA! Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.


Krok 3. Odbierz kartę

 • Osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ
 • Na poczcie, jeśli w punkcie wniosku „Sposób odbioru karty”  zaznaczysz pole: „Przesłać pocztą na adres”.
 • Jeśli nie możesz osobiście odebrać karty możesz kogoś upoważnić wypełniajac stosowny wniosek:

upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej

Jak długo ważna jest karta EKUZ?

5 lat karta wydana dla:

 • osób pobierających świadczenia emerytalne;
 • osób zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku poniżej 18 roku życia1) (okres ważności karty kończy się z dniem ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • osób nieubezpieczonych, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają polskie obywatelstwo (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • Dzieci / uczniów, posiadających własny tytuł do ubezpieczenia w wieku poniżej 18 roku życia2) (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez te osoby 18 rok życia);
 • osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

3 lata karta wydana dla osób ubezpieczonych, które są:

 • zatrudnione
 • prowadzą pozarolniczą i  rolniczą działalność gospodarczą;
 • pobierają zasiłek / świadczenie przedemerytalne;

18 miesięcy karta wydana dla osób ubezpieczonych, które:

 • pobierają rentę;
 • są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny w wieku powyżej 18 roku życia
 • są studentami zgłoszeni do  ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię;
 • są dziećmi / uczniami, posiadającymi własny tytuł do ubezpieczenia w wieku powyżej 18 roku życia3)  

6 miesięcy karta wydana dla osób uprawnionych na podstawie przepisów krajowych, tj.:

 • nieubezpieczonych kobiet posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczonych kobiet posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy oraz miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu;
 • nieubezpieczonych osób, które nie ukończyły 18 roku życia i posiadają miejsce zamieszkania na terytorium RP, które uzyskały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy (okres ważności karty nie może być dłuższy niż  data ukończenia przez
  te osoby 18 roku życia).

2 miesiące  karta wydana dla osób:

 • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 • niewymienionych wcześniej osób ubezpieczonych.

 

W innych przypadkach:

90 dnikarta wydana dla osób, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza (uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

42 dnikarta wydana dla kobiet w okresie połogu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


1) Dotyczy to osób o których mowa w art.5 pkt 3 lit a) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2) Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
3) Dotyczy to osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt. 17, 18 i 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Karta EKUZ dla niewidomych

Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził ułatwienia dla osób niewidomych i niedowidzących w posługiwaniu się EKUZ poprzez możliwość dodatkowego oznakowania karty napisem EKUZ w alfabecie Braille'a.
Oddziały Wojewódzkie NFZ zostały wyposażone w specjalne naklejki zawierające skrót EKUZ w alfabecie Braille'a. Na wniosek osoby zainteresowanej będą one umieszczane na rewersie karty w jej prawej górnej części.

Aby otrzymać naklejkę wystarczy na wniosku umieścić odręczny dopisek:

Karta dla osoby niewidomej