Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 56/2019/GPF

04-06-2019

ZARZĄDZENIE Nr 56/2019/GPF
PREZESA
NARODOWEGO  FUNDUSZU  ZDROWIA


z dnia 4 czerwca 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014  r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1840 oraz z 2019 r. poz. 1020) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy – prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu;

2) rejestr decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy – prowadzony w zakresach swoich kompetencji przez Gabinet Prezesa Funduszu i Departament Gospodarki Lekami;”,

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) rejestr interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o którym mowa w art. 109a ustawy, wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu – prowadzony przez Gabinet Prezesa Funduszu;”;

2) w § 28 dodaje się pkt 46 - 52 w brzmieniu:

„46) rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu:

a) dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej wraz z opracowywaniem projektów decyzji Prezesa Funduszu w tym zakresie, z wyłączeniem spraw pozostających w kompetencjach Departamentu Gospodarki Lekami,

b) ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych ze środków publicznych w przypadku kwestionowania ustalenia prawa do świadczeń oraz w przypadku kwestionowania wysokości ustalonych kosztów wraz z opracowaniem projektu decyzji Prezesa Funduszu w tym zakresie oraz przekazaniem daty prawomocności ww. decyzji Prezesa Funduszu do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego Centrali;

47) prowadzenie rejestru decyzji Prezesa Funduszu, wydawanych na podstawie:

a) art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy,

b) art. 109 ust. 5 ustawy w zakresie spraw, o których mowa w pkt 46;

48) przygotowywanie i przekazywanie do Biura Prawnego informacji merytorycznych wykorzystywanych do opracowania odpowiedzi na skargi wniesione przez strony postępowania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu wydawane na podstawie:

a) art. 102 ust. 5 pkt 24a ustawy,

b) art. 109 ust. 5 ustawy w zakresie spraw, o których mowa w pkt 46;

49) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i innymi organami emerytalno-rentowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie spraw związanych z objęciem ubezpieczeniem zdrowotnym i ustaleniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej;

50) prowadzenie spraw z zakresu umów dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego oraz umów o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym;

51) przygotowywanie projektów odpowiedzi na indywidualne wystąpienia świadczeniobiorców oraz osób i instytucji występujących w ich imieniu, a także udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawach związanych z uprawnieniami i realizacją świadczeń opieki zdrowotnej;

52) prowadzenie rejestru interpretacji indywidualnych w zakresie spraw dotyczących objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, o których mowa w art. 109a ustawy, wydanych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Andrzej Jacyna


1) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr  30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r., zarządzeniem Nr 21/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 37/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 11/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 27/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 52/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 71/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lipca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 80/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 18/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lutego 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 25/2019/GPF z dnia 1 marca 2019 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 04.06.2019 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności