Zarządzenia Prezesa

Drukuj

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 80/2018/GPF

10-08-2018

ZARZĄDZENIE Nr 80/2018/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 9 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

 Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014  r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

 § 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ewidencja zobowiązań do zachowania poufności i upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Centrali Funduszu – prowadzi Gabinet Prezesa Funduszu;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ewidencja wniosków i udostępnień danych osobowych w Centrali Funduszu – prowadzi na podstawie dokumentacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gabinet Prezesa Funduszu;”;

2) w § 18 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Decyzje dotyczące nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, w ramach Planu Finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzeczowego Planu wydatków inwestycyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia podejmuje Prezes Funduszu, po ich uprzedniej akceptacji przez głównego księgowego Centrali i dyrektora Departamentu Ekonomiczno-Finansowego (parafowanie, opatrzenie imienną pieczątką wskazującą na zajmowane stanowisko i datą).”;

3) § 23 i 24 otrzymują brzmienie:

„§ 23. 1. Zadania Centrali na dany rok, z zastrzeżeniem ust. 4, są określane w rocznym planie pracy Centrali.

2. W terminie do dnia 15 listopada każdego roku dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali przedkładają dyrektorowi Departamentu Analiz i  Strategii propozycje zadań komórek organizacyjnych do planu pracy Centrali na rok następny, zaakceptowane przez właściwego zastępcę Prezesa Funduszu.

3. W terminie do dnia 15 grudnia każdego roku dyrektor Departamentu Analiz i Strategii przedkłada Prezesowi Funduszu, z wnioskiem o zatwierdzenie, projekt rocznego planu pracy Funduszu, opracowany zgodnie ze standardami kontroli zarządczej na podstawie materiałów, o których mowa w ust. 2, oraz planów pracy oddziałów wojewódzkich Funduszu.

4. Roczny plan pracy Funduszu nie obejmuje zadań, do których stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych.

§ 24. 1. W terminie do dnia 15 lutego każdego roku, kierujący komórkami organizacyjnymi przedkładają dyrektorowi Departamentu Analiz i Strategii, informacje o wykonaniu zadań określonych w planie pracy dla tych komórek, niezbędne do przygotowania sprawozdania z realizacji planu pracy Centrali za rok poprzedni.

2. W terminie do dnia 28 lutego każdego roku, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii przedkłada Prezesowi Funduszu, z wnioskiem o zatwierdzenie, sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy Centrali, opracowane na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1.”;

4) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Centrali obowiązani są do przedkładania dyrektorowi Departamentu Analiz i Strategii, w terminie określonym przez Prezesa Funduszu, oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w kierowanych przez nich komórkach organizacyjnych Centrali.”;

5) w § 27 dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

„32) ścisła  współpraca z Działem Bezpieczeństwa Informacji i Ciągłości Działania w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania.”;

6) w § 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Gabinet Prezesa Funduszu odpowiada za organizacyjne i zarządcze wspomaganie Prezesa Funduszu. Koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań określonych w niniejszym regulaminie przez komórki organizacyjne Centrali oraz zadań zleconych przez Prezesa Funduszu w odrębnym trybie, a także kieruje sprawy do załatwienia do właściwych komórek organizacyjnych Centrali i do oddziałów wojewódzkich Funduszu.”,

b) w ust. 2:

- pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu lub zatwierdzenia projektu odpowiedzi na korespondencję kierowaną przez posłów i senatorów przy współpracy z komórkami organizacyjnymi Centrali;”,

- uchyla się pkt 37 – 39;

7) w § 37 w ust. 2 dodaje się pkt 22-25 w brzmieniu:

„22) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu lub zatwierdzenia:

a) projektu rocznego planu pracy Funduszu w oparciu o plan pracy Centrali i plany pracy oddziałów wojewódzkich Funduszu,

b) sprawozdań okresowych i projektu sprawozdania rocznego z realizacji rocznego planu pracy Centrali;

23) koordynowanie w ramach Centrali zadań związanych z dokumentowaniem kontroli zarządczej, w tym zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem;

24) koordynacja przygotowania i przedkładanie Prezesowi Funduszu do podpisu, za pośrednictwem Gabinetu Prezesa Funduszu, projektu oświadczenia Prezesa Funduszu o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok;

25) monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej w oddziałach wojewódzkich Funduszu.”.

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna

 


1) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr 30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r., zarządzeniem Nr 21/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 37/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 11/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 27/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 52/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 71/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lipca 2018 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Damian Wieczorek
Publikacja informacji: 10.08.2018 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności