Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja

21-04-2006

Co piąta złotówka wydawana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia na leki. Ich koszty rosną z roku na rok. Jeszcze pięć lat temu wydano na ten cel 5,1 mld zł. W ubiegłym roku - ponad 6,3 mld zł.

Wprowadzony przez Fundusz system informatyczny pozwala na uzyskanie i analizowanie informacji, jakie leki i przez którego konkretnie lekarza są przepisywane. Informacje przekazywane są przez apteki, którym NFZ zwraca koszty refundacji leków. Raporty z aptek obejmują takie dane, jak identyfikator apteki, numer nadany recepcie przy realizacji i numer samej recepty, identyfikator pacjenta (np. w przypadku inwalidy wojennego i wojskowego), identyfikator danego leku, liczba wydanych opakowań, kod odpłatności za dany preparat (bezpłatnie, ryczałt, 30% lub 50%), data wystawienia recepty, przyjęcia jej do realizacji i wydania leku, identyfikator lekarza, typ recepty, identyfikator oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego należy ubezpieczony, identyfikator oddziału, na terenie którego receptę zrealizowano, informacja o dodatkowych uprawnieniach pacjenta (np. z tytułu inwalidztwa wojennego, wojskowego czy choroby przewlekłej), tzw. kod EAN preparatu, wartość wydanych opakowań, kwota refundacji i identyfikator świadczeniodawcy.

W poniższym raporcie zawarte są zarówno dane ogólne, jak i szczegółowe informacje na temat poszczególnych leków podlegających refundacji. Przeanalizowano 98% całej kwoty - ponad 6,1 mld zł, wydanej na leki. W ubiegłym roku zrealizowano ponad 170 mln recept. Wypisano na nich ponad 255 mln pozycji leków. Refundacją objęto 382 mln opakowań lekarstw, o łącznej wartości 9,4 mld zł.

Blisko 52% ogólnej kwoty przeznaczonej na refundację wydano na leki dostępne za opłatą ryczałtową - preparaty z listy leków podstawowych oraz z listy leków stosowanych w chorobach przewlekłych, wydawanych po wniesieniu opłaty ryczałtowej do wysokości ustalonego limitu ceny. Dane te dotyczą blisko 150 mln opakowań leków, których wartość wynosi ponad 3,1 mld zł.

Kolejne grupy preparatów według wysokości kwoty wydanej na ich refundację, to leki wydawane za odpłatnością 30-procentową - ponad 18%; leki wydawane za odpłatnością 50-procentową - ponad 16% ; leki wydawane bezpłatnie - ponad 13%.

Przy kryterium liczby opakowań leków objętych refundacją, największy udział mają preparaty wydawane po wniesieniu opłaty ryczałtowej (38,% ogólnej liczby opakowań). Dalej uplasowały się leki wydawane za opłatą 50% ceny leku do wysokości ustalonego limitu (34%), leki wydawane za opłatą 30% ceny leku do wysokości ustalonego limitu (16%) oraz medykamenty wydawane bezpłatnie do wysokości ustalonego limitu (11%).

Najwięcej pieniędzy - prawie 3,1 mld zł, pochłonęła refundacja leków stosowanych w chorobach przewlekłych. To niemal 52% ogólnej kwoty refundacji w 2005 r. Tylko tej grupie chorych wypisano blisko 88 mln opakowań leków. Pacjenci z chorobami przewlekłymi dopłacili do swoich leków około 17% ich wartości. Pozostałą część pokrył NFZ. Drugą grupę leków co do wartości refundacji stanowiły preparaty z listy leków podstawowych i uzupełniających, dostępne dla wszystkich ubezpieczonych. Koszt ich refundacji wyniósł ponad 2,5 mld zł, czyli 41,5% ogólnej kwoty refundacji. Łączna wartość tych leków wyniosła 5,1 mld zł.

Tylko 6,14% wydatków NFZ na refundację - spadek o 20% w stosunku do roku 2004 -stanowiły koszty leków dla inwalidów wojennych. W tej grupie zrefundowano o ponad 3 mln opakowań leków mniej niż w roku 2004.

Struktura wydatków NFZ z tytułu refundacji leków pokazuje, że podobnie jak w roku 2004:

Druga część niniejszego raportu to szczegółowa analiza wydatków Funduszu z tytułu refundacji leków sklasyfikowanych do określonych grup ATC (anatomiczno-terapeutyczno-chemicznych).


źródło - Departament Gospodarki Lekami
Dodany: 21.04.2006 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 25.05.2006 r. Aneta Styrnik
Wszystkie aktualności