Aktualności

Aktualności Centrali

Informacja dla Świadczeniodawców

16-01-2004

Projekt Systemu Obiegu Informacji w realizacji umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe w 2004 roku.

W związku z koniecznością dostosowania funkcjonalności systemu informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie obsługi skierowań do nowych zasad obsługi umów w roku 2004 przedstawiamy proponowany obieg dokumentów oraz zakres niezbędnych danych przekazywanych pomiędzy uczestnikami systemu.
Planowany na 2004 rok system obsługi skierowań na leczenie uzdrowiskowe wraz z rozliczeniem umów z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego wymaga przyjęcia następującego standardu w zakresie obiegu dokumentów:

 • kod skierowania na leczenie uzdrowiskowe powinien zawierać: kod oddziału wojewódzkiego obsługującego skierowanie, np. kod oddziału / numer kolejny skierowania, kod skierowania nie powinien przekraczać 16 znaków;
 • kod nadany świadczeniodawcy zapewni możliwość jego jednoznacznej identyfikacji tzn. zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, obiektu, czasu trwania leczenia uzdrowiskowego oraz miejsca udzielania świadczeń;
 • świadczeniodawca i oddziały wojewódzkie posługiwać się będą jednym kodem umowy danego świadczeniodawy; ze względu na uwarunkowania systemów informatycznych długość kodu umowy nie powinna przekraczać 24 znaków;
 • zapewnienie unikalności i jednoznaczności niezbędnych zasobów słownikowych- słownik profili leczenia, rozpoznań itp.

Potwierdzanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe jest uwarunkowane znajomością harmonogramu udzielania świadczeń wraz z ich okodowaniem.
Mazowiecki Oddział udostępni informacje dotyczące zawartych umów i harmonogramów udzielania świadczeń.
Komplet danych związanych z zawartymi umowami otrzyma OW NFZ rozliczający dane umowy.

Schemat 1. Obieg informacji

Legenda:

 1. Mazowiecki OW NFZ przekazuje harmonogram udzielania świadczeń wraz ze wszystkimi wymaganymi danymi wszystkim oddziałom wojewódzkim,
  Oddział rozliczający otrzymuje od Mazowieckiego OW NFZ wszystkie umowy wraz z harmonogramami udzielania świadczeń zawarte z zakładami lecznictwa uzdrowiskowego znajdującymi się na jego terenie,
 2. lista pacjentów na leczenie uzdrowiskowe wg harmonogramu z danego OW NFZ,
 3. lista pacjentów po zakończeniu leczenia,
 4. raport statystyczny i faktura po zakończeniu miesiąca oraz informacja o niedojazdach,
 5. informacja do kierującego OW NFZ o niedojazdach,
 1. pacjenta na leczenie uzdrowiskowe kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
 2. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego przesyła skierowanie do OW NFZ właściwego na miejsce zamieszkania pacjenta,
 3. kierujący OW NFZ przesyła pacjentowi potwierdzone skierowanie na konkretny termin pobytu w konkretnym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z profilem schorzenia.
 4. pacjent ze skierowaniem jedzie na leczenie uzdrowiskowe.

1. Etap I. Zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe

 1. Mazowiecki OW NFZ zawiera umowy (oraz je aneksuje) o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju leczenie uzdrowiskowe ze wszystkimi świdaczeniodawcami wybranymi w postępowaniu konkursowym (obszar całego kraju).
 2. Mazowiecki OW NFZ przygotowuje podział puli miejsc w uzdrowiskach dla 16 oddziałów wojewódzkich w oparciu o przyjęty algorytm.
 3. Oddziały wojewódzkie NFZ występują w roli oddziałów kierujących i rozliczających lub jedynie oddziałów kierujących (jeżeli na ich terenie nie znajduje się żaden zakład lecznictwa uzdrowiskowego posiadający umowę z NFZ).
 4. Mazowiecki OW przekazuje do oddziałów rozliczających (na rysunku: przesłanie 1); umowy wraz z harmonogramami udzielania świadczeń (wersja papierowa).
 5. Do wszystkich oddziałów kierujących przekazywane są harmonogramy udzielania świadczeń z określaniem ilości miejsc dla tego oddziału.
 6. Wszystkie zmiany w umowach dokonywane przez Mazowiecki OW NFZ jak również aneksowanie umowy w zakresie zmiany liczby miejsc lub rodzaju świadczenia skutkuje nowym podziałem aktualnej puli miejsc wg obowiązującego algorytmu i rozesłaniem zaktualizowanej informacji do wszystkich oddziałów wojewódzkich (przekazywany jest cały uaktualniony harmonogram a nie tylko zmiany).

Wymagania dotyczące I etapu:

 1. Mazowiecki OW NFZ nadaje świadczeniodawcy unikalne kody,
 2. Mazowiecki OW NFZ nadaje wszystkim umowom z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego unikalne kody; przekazuje do odpowiednich oddziałów wojewódzkich. Umowa przekazana do OW posiada harmonogram udzielania świadczeń dotyczący całej umowy. Każdy termin leczenia jest rozpoznawany w ramach umowy, produktu, zakładu lecznictwa uzdrowiskowego. Okodowanie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego jest unikalne w ramach danego świadczeniodawcy,
 3. Mazowiecki OW NFZ tworzy harmonogram udzielania świadczeń z dokładnością do danego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego (obiektu) i przekazuje do OW.

Minimalny zakres danych o umowie niezbędny do przekazania przez Mazowiecki OW NFZ oddziałom wojewódzkim to:

Dane świadczeniodawcy:

 • kod świadczeniodawcy systemu centralnego (nadany przez MOW NFZ),
 • nazwa świadczeniodawcy
 • dane teleadresowe
 • NIP, REGON
 • nr konta bankowego

Dane dotyczące umowy:

 • numer umowy
 • kod świadczeniodawcy z systemu centralnego (nadany przez MOW NFZ ).
 • data obowiązywania umowy od - do
 • plan rzeczowo-finansowy:
  • kod produktu
  • miesiąc
  • liczba
  • cena jednostkowa

Zakres danych dotyczący harmonogramu udzielania świadczeń:

 • kod świadczeniodawcy
 • kod umowy
 • kod produktu
 • kod obiektu
 • nazwa obiektu
 • dane teleadresowe
 • lista profili leczenia
  • kod
  • nazwa
 • kod terminu leczenia
 • termin leczenia: data początku, data końca
 • liczba skierowań

2. Etap II - obsługa wniosków i skierowań na leczenie uzdrowiskowe w oddziale kierującym.

 1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego przesyła skierowanie na leczenie uzdrowiskowe do oddziału wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta (tzw. oddziału kierującego) - przesłanie B.
 2. Oddział kierujący:
  1. rejestruje skierowanie, zatwierdza i dokonuje jego kwalifikacji,
  2. kieruje pacjenta do odpowiedniego zakładu lecznictwa uzdrowiskowego zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń i profilem schorzenia,
  3. wysyła skierowanie pacjentowi - przesłanie C,
  4. przesyła do oddziału rozliczającego właściwego dla siedziby zakładu lecznictwa uzdrowiskowego informację o skierowanych pacjentach na leczenie uzdrowiskowe (PESEL, konkretny termin leczenia, rodzaj zakładu lecznictwa uzdrowiskowego) - przesłanie 2,
 3. Po zakończeniu pobytu pacjenta w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego oddział kierujący otrzymuje od oddziału rozliczającego informacje o pobycie pacjenta w danym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego - przesłanie 3.

Wymagania dotyczące II etapu:

 1. Znajomość harmonogramu udzielania świadczeń dla poszczególnych umów w oddziałach wojewódzkich - plany terminów leczenia w systemie informatycznym OW.
 2. System kodowania skierowań oparty jest o kod oddziału kierującego.

3. Etap III - Obsługa umów w oddziale rozliczającym

 1. Zakład lecznictwa uzdrowiskowego rozlicza się z oddziałem wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na swoją siedzibę.
 2. Oddział rozliczający - realizuje umową, zgodnie z przekazanym przez Mazowiecki OW NFZ harmonogramem udzielania świadczeń.
 3. Dokumenty przekazywane pomiędzy zakładem lecznictwa uzdrowiskowego a oddziałem rozliczającym mają postać elektroniczną i są zgodne z formatem systemu informatycznego oddziału rozliczającego:
  • faktura i raport statystyczny z realizacji skierowań z podziałem na oddziały kierujące /również w formie pisemnej/ - przesłanie 4.
  • zakład lecznictwa uzdrowiskowego wystawia fakturę dla oddziału rozliczającego za wszystkich ubezpieczonych przebywających na leczeniu w danym miesiącu.
 4. Dokumenty przekazywane pomiędzy zakładem lecznictwa uzdrowiskowego a oddziałem kierującym to:
  • informacja o niedojazdach (lista pacjentów w rozbiciu na poszczególne oddziały wojewódzkie) - przesłanie 5.
 5. Dokumenty przekazywane pomiędzy oddziałem kierującym a oddziałem rozliczającym mają postać elektroniczną i są zgodne z formatem uzgodnionym przez projektantów systemów:
  • lista pacjentów na leczenie uzdrowiskowe - lista przekazywana przez oddział kierujący do oddziału rozliczającego; w przypadku zmian w liście pacjentów oddział kierujący przekazuje nowa uaktualniona listę (całą) - przesłanie 2;

Lista pacjentów na leczenie uzdrowiskowe - zakres danych:

 • kod umowy
 • kod produktu
 • kod obiektu
 • kod terminu leczenia
 • numer skierowania
 • dane identyfikacyjne pacjenta:
  • PESEL
  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania

Sprawozdanie do rachunku - zgodnie z zapisami w umowie:

Sprawozdanie z realizacji harmonogramu - zakres danych:

Wariant I Oddziały z systemu Kamsoftu i Computerlandu

Lista pacjentów przebywających w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego z dołączoną informacją wg ICD 10.

zakres danych:

 • kod umowy
 • kod produktu
 • numer skierowania
 • okres pobytu: data od, data do
 • status realizacji (powody pobytu - według ujednoliconego słownika zaproponowanego przez NFZ)

źródło - Departament Świadczeń Zdrowotnych
Dodany: 16.01.2004 r. Norbert Tyszka
Ostatnio zapisany: 16.01.2004 r. Norbert Tyszka
Wszystkie aktualności