Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

24-03-2022

Komunikat w sprawie przekazywania danych o fakturach zakupu produktów/leków/substancji leczniczych (określonych przez płatnika) innych niż stosowane w chemioterapii i programach lekowych (w tym RDTL)

dotyczy komunikatów sprawozdawczych SWIAD i  FZX

Uzupełniamy wytyczne przekazane we wcześniejszych komunikatach:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-komunikatow-sprawozdawczych-swiad-i-fzx,8026.html

dotyczące obowiązku przekazywania danych o fakturze zakupowej dla produktów/leków/substancji leczniczych określonych przez płatnika, innych niż stosowane w chemioterapii i programach lekowych, w komunikacie SWIAD (w elemencie nfz:faktura-zakup) i w komunikacie FZX (w elemencie poz-faktury).

Aktualizujemy listę świadczeń jednostkowych, dla których stosowanie przedmiotowych wytycznych będzie weryfikowane:

5.53.01.0000012

PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ

5.53.01.0000013

PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD PACJENTCE RHD-UJEMNEJ

5.53.01.0001435

WYRÓB MEDYCZNY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA

5.53.01.0001436

PRODUKT LECZNICZY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA

5.53.01.0001496

PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE LUB POLIKLONALNE W PRZESZCZEPIENIU NERKI U PACJENTA WYSOKO IMMUNIZOWANEGO

5.53.01.0001529

KOSZT ROGÓWKI NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA  –

WYKREŚLONO

- świadczenie jednostkowe jest rozliczane według ceny z katalogu;

- nie jest wymagane przekazywanie danych o fakturze zakupu;

- nie należy stosować kodu spec-roz = SK;

- krotność świadczenia = 11

5.53.01.0001534

KOSZT ŚRODKÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO STOSOWANYCH W LECZENIU PADACZKI LEKOOPORNEJ, DEFICYTU TRANSPORTERA GLUKOZY 1 ORAZ DEFICYTU DEHYDROGENAZY PIROGRONIANU Z WYKORZYSTANIEM DIETY KETOGENNEJ

5.53.01.0001650

PRODUKTY STOSOWANE W LECZENIU PĘCHERZYKOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA (lub podejrzenia tej choroby kodowanego rozpoznaniem ICD-10: Q81.9)

5.53.01.0001509

HIPOTERMIA LECZNICZA

5.61.01.0000001

PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ dla PSZ DO POZIOMU: III STOPNIA, OGÓLNOPOLSKIEGO, ONKOLOGICZNEGO, PEDIATRYCZNEGO, PULMONOLOGICZNEGO

5.05.00.0000097

PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD  PACJENTCE RHD-UJEMNEJ W 28-30 TYGODNIU CIĄŻY

5.05.00.0000101

WLEW DO PĘCHERZA MOCZOWEGO SZCZEPIONKI BCG

 

Dodatkowo dla:

5.52.01.0001495

DIAGNOSTYKA POTENCJALNEGO DAWCY NARZĄDÓW BEZ POBRANIA – KATEGORIA II

5.53.01.0000004

POBRANIE  LIMFOCYTÓW DAWCY (DLI)

5.53.01.0001508

DIAGNOSTYKA POTENCJALNEGO DAWCY NARZĄDÓW BEZ POBRANIA - KATEGORIA II

5.53.01.0001646

KOSZTY DONACJI KOMÓREK, TKANEK LUB NARZĄDÓW OD DAWCY (OBYWATELA OBCEGO KRAJU) NA RZECZ POLSKIEGO BIORCY

 

Zasady sprawozdawczości

Oczekiwany sposób sprawozdawania wymienionych świadczeń został szczegółowo opisany w poprzednim komunikacie. Dane dotyczące ilości oraz wartości podanych leków/substancji/produktów, przekazywane w komunikacie SWIAD, powinny być spójne z danymi przekazywanymi dla danej pozycji faktury w komunikacie FZX. Prosimy przekazywać dane w takich samych jednostkach miary.

Przekazanie danych wskazanymi komunikatami zwalnia świadczeniodawcę z:

- wymogu przekazywania kopii lub skanu dokumentu potwierdzającego poniesiony koszt (np. rachunek, faktura, inna specyfikacja kosztowa, inny dokument potwierdzający) oraz

- konieczności wypełniania dotychczasowego elementu  komunikatu SWIAD tj. nfz:dokument (kod-systemu = SKdokument).

W celu rozliczenia świadczeń konieczne jest przekazanie:

 1. kodu specjalnego rozliczenia = SK, umożliwiającego wykazanie poprzez krotność wyliczonej wartości leku
 2. krotność faktyczna = 1
 3. krotność wyliczana wg wzoru:

K = W / P

K – krotność do rozliczenia

W – wartość leku do rozliczenia (wg ceny z faktury lub ustalonej urzędowej ceny zbytu)

P – cena punktu

wyliczoną krotność1 należy zaokrąglić do czterech miejsc po przecinku

RDTL

Przypominamy, że dla leków, które są stosowane w ramach RDTL:

- fakturę rejestruje się poprzez komunikat FZX w elemencie: poz-chem

- świadczenia sprawozdaje się komunikatem SWIAD z wypełnionym elementem: dane-poz-chem

weryfikowana jest przekazana w SWIAD sumaryczna ilość substancji czynnej (dane-poz-chem@il-subst-cz) w stosunku do wykazanej w FZX poz-chem@ilosc-subst

Z uwagi na złożony charakter warunków realizacji świadczenia (opinia konsultanta, możliwość przedłużenia terapii) NFZ prowadzi prace wdrożeniowe nad elektronicznym obiegiem dokumentów w aplikacji CBWiD (Centralna Baza Wniosków i Decyzji)2.

Świadczenia RDTL udzielane i rozliczane na podstawie pozytywnej opinii konsultanta wydawanej na dotychczasowych zasadach powinny być sprawozdawane nadal produktem jednostkowym:

5.61.01.0000001 - PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ dla PSZ DO POZIOMU: III STOPNIA, OGÓLNOPOLSKIEGO, ONKOLOGICZNEGO, PEDIATRYCZNEGO, PULMONOLOGICZNEGO - dotyczy RDTL procedowanego poza aplikacją CBWiD

z następującymi elementami komunikatu SWIAD:

 1. kod-specjalnego rozliczenia = SK, umożliwiający wykazanie poprzez krotność wyliczonej wartości leku
 2. kod-systemu = SKdokument oraz numeru dokumentu potwierdzającego pozytywną opinię konsultanta w elemencie nfz:dod-dok
 3. krotność faktyczna = 1
 4. krotność - wyliczana wg wzoru:

K = W / P

K – krotność do rozliczenia

W – wartość leku do rozliczenia (wg ceny z faktury lub ustalonej urzędowej ceny zbytu)

P – cena punktu

wyliczoną krotność należy zaokrąglić do czterech miejsc po przecinku

Dla świadczeń udzielanych i rozliczanych na podstawie pozytywnej opinii konsultanta wydawanej z wykorzystaniem aplikacji CBWiD oraz na podstawie informacji w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej, wprowadzono nowy produkt rozliczeniowy:

5.61.01.0000002 - PRODUKT  LECZNICZY  W RAMACH  RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO  TECHNOLOGII  LEKOWEJ W APLIKACJI CBWiD - dotyczy RDTL procedowanego w aplikacji CBWiD,

do sprawozdawania z następującymi elementami komunikatu SWIAD:

 1. kod-specjalnego rozliczenia = ZG umożliwiający wykazanie poprzez krotność wyliczonej wartości leku
 2. typ-zgody = 4
 3. nr –zgody = numer wniosku, potwierdzonego pozytywną opinią konsultanta z CBWiD
 4. krotność faktyczna = 1
 5. krotność wyliczana wzoru:

K = Z / P

K – krotność do rozliczenia

Z – wartość leku do rozliczenia (wg wartości zaakceptowanego wniosku)

P – cena punktu

wyliczoną krotność należy zaokrąglić do czterech miejsc po przecinku

7

nfz:zgoda-plat

 

0-n

 

Zgoda płatnika

Występuje o ile wykonanie świadczenia z katalogu płatnika (dawniej produktu jednostkowego) wymaga zgody płatnika

typ-zgody

1

do 2 cyfr

Typ zgody płatnika

 

Wartości zgodne kodem typu wniosku ze słownika kodów typów i kategorii wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń (WN_KAT) publikowanym przez płatnika. (słowniki/typy/typy_poz@typ_kod)

nr-zgody

1

do 17 znaków

Nr zgody płatnika

Dla atrybutu typ-zgody 4 lub 5 numer zgody płatnika wynosi do 17 znaków

Dla atrybutu typ-zgody 6, 7 przyjmuje tą samą wartość co atrybut typ-zgody

Dla leków stosowanych w RDTL aktualny jest wymóg przekazywania do OW kopii (ksero albo scan) faktury zakupionych leków, co wynika z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej3 (art. 47i ust.1).

 


1) W uzasadnionych przypadkach krotność może być zwiększona o współczynnik przynależny świadczeniodawcy z tytułu dodatkowych okoliczności.

2) Zgodnie z zarządzeniem nr 27/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 marca 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

3) Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).

Wszystkie aktualności