Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie komunikatów sprawozdawczych SWIAD i  FZX

16-07-2021

Komunikat w sprawie przekazywania danych o fakturach zakupu produktów/leków/substancji leczniczych (określonych przez płatnika) innych niż stosowane w chemioterapii i programach lekowych

dotyczy komunikatów sprawozdawczych SWIAD i  FZX

W nawiązaniu do wcześniejszych komunikatów:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7592.html

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7770.html

przypominamy o obowiązku przekazywania danych o fakturze zakupowej dla produktów/leków/substancji leczniczych określonych przez płatnika, innych niż stosowane w chemioterapii i programach lekowych, w komunikacie SWIAD (w elemencie nfz:faktura-zakup) i w komunikacie FZX (w elemencie poz-faktury).

SWIAD:

7

nfz:faktura-zakup

 

0-n

Informacje na temat faktury zakupowej i pozycji, w ramach której został zakupiony lek/produkt

nip-sprzedajacego

1

NIP sprzedającego

nr-faktury

1

Numer faktury

data-faktury

0-1

Data wystawienia faktury

nr-poz

1

Numer pozycji na fakturze

ilosc

1

Ilość produktów /podanej substancji / leku

wartosc

1

Wartość produktu

FZX:

3

poz-faktury

 

1-n

Pozycja faktury.

 

nr-poz

1

Numer pozycji na fakturze

Unikalny numer pozycji w ramach faktury

ilosc

1

Ilość fakturowanego towaru zgodnie z jednostką występującą na fakturze

 

cena-jednostkowa

1

Cena jednostkowa brutto towaru

 

wartosc

1

Wartość pozycji faktury

Wartość wyznaczana poprzez przemnożenie ilości fakturowanego leku w opakowaniach (ilość-opak) i ceny brutto opakowania leku (cena-opak)

nazwa-towaru

1

Nazwa towaru

 

 

Od 1 października 2021 roku planujemy rozszerzenie wymogu takiej sprawozdawczości na świadczenia realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. W związku z tym przedmiotowe wytyczne powinny być stosowane względem produktów jednostkowych:

5.53.01.0000012

PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ

5.53.01.0000013

PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD PACJENTCE RHD-UJEMNEJ

5.53.01.0001435

WYRÓB MEDYCZNY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA

5.53.01.0001436

PRODUKT LECZNICZY NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA

5.53.01.0001496

PRZECIWCIAŁA MONOKLONALNE LUB POLIKLONALNE W PRZESZCZEPIENIU NERKI U PACJENTA WYSOKO IMMUNIZOWANEGO

5.53.01.0001529

KOSZT ROGÓWKI NIE ZAWARTY W KOSZTACH ŚWIADCZENIA

5.53.01.0001534

KOSZT ŚRODKÓW SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO STOSOWANYCH W LECZENIU PADACZKI LEKOOPORNEJ, DEFICYTU TRANSPORTERA GLUKOZY 1 ORAZ DEFICYTU DEHYDROGENAZY PIROGRONIANU Z WYKORZYSTANIEM DIETY KETOGENNEJ

5.53.01.0001650

WYRÓB MEDYCZNY STOSOWANY W LECZENIU PĘCHERZOWEGO ODDZIELANIA NASKÓRKA

5.53.01.0001509

HIPOTERMIA LECZNICZA

5.61.01.0000001

PRODUKT LECZNICZY W RAMACH RATUNKOWEGO DOSTĘPU DO TECHNOLOGII LEKOWEJ dla PSZ DO POZIOMU: III STOPNIA, OGÓLNOPOLSKIEGO, ONKOLOGICZNEGO, PEDIATRYCZNEGO, PULMONOLOGICZNEGO

5.05.00.0000097

PODANIE IMMUNOGLOBULINY ANTY-RHD  PACJENTCE RHD-UJEMNEJ W 28-30 TYGODNIU CIĄŻY

5.05.00.0000101

WLEW DO PĘCHERZA MOCZOWEGO SZCZEPIONKI BCG

 
 

Zasady sprawozdawczości:

Dane dotyczące ilości oraz wartości podanych leków/substancji/produktów, przekazywane w komunikacie SWIAD  powinny być spójne z danymi przekazywanymi dla danej pozycji faktury w komunikacie FZX. Prosimy przekazywać dane w takich samych jednostkach miary.

1. Dla leków, które u danego świadczeniodawcy są stosowane zarówno w CHEM / PL oraz w innych świadczeniach (nie dot. leków stosowanych w RDTL1), które opisano w punkcie 3):

- fakturę rejestruje się poprzez komunikat FZX tylko w elemencie: poz-chem

- świadczenia sprawozdaje się komunikatem SWIAD z wypełnionym elementem: dane-poz-chem

weryfikowana jest przekazana w SWIAD sumaryczna ilość substancji czynnej (dane-poz-chem@il-subst-cz) w stosunku do wykazanej w FZX poz-chem@ilosc-subst

 

2. Dla leków, które u danego świadczeniodawcy są stosowane tylko w świadczeniach innych niż rozliczane w CHEM / PL (nie dot. leków stosowanych w RDTL, które opisano w punkcie 3):

- fakturę rejestruje się poprzez komunikat FZX w elemencie: poz-inne

- świadczenia sprawozdaje się komunikatem SWIAD z wypełnionym elementem: dane-poz-inne

weryfikowana jest przekazana w SWIAD sumaryczna ilość (dane-poz-inne@ilosc i wartosc) w stosunku do wykazanej w FZX poz-faktury@ilosc i cena-jednostkowa

W powyższych przypadkach przekazanie danych wskazanymi komunikatami zwalnia świadczeniodawcę z:

- wymogu przekazywania kopii lub skanu dokumentu potwierdzającego poniesiony koszt (np. rachunek, faktura,  inna specyfikacja kosztowa, inny dokument potwierdzający) oraz

- konieczności wypełniania dotychczasowego elementu  komunikatu SWIAD tj.  nfz:dokument (kod-systemu = SKdokument).

W celu rozliczenia świadczeń nadal konieczne jest przekazanie

kodu specjalnego rozliczenia = SK

umożliwiającego wykazanie poprzez krotność wyliczonej wartości leku (krotność faktyczna = 1):

K = W / P

K – krotność do rozliczenia

W – wartość leku do rozliczenia (wg ceny z faktury lub ustalonej urzędowej ceny zbytu)

P – cena punktu

wyliczoną krotność2) należy zaokrąglić do czterech miejsc po przecinku

 

 3. Dla leków, które są stosowane w ramach RDTL sprawozdawanych produktem jednostkowym 5.61.01.0000001:

- fakturę rejestruje się poprzez komunikat FZX w elemencie: poz-chem

- świadczenia sprawozdaje się komunikatem SWIAD z wypełnionym elementem: dane-poz-chem

weryfikowana jest przekazana w SWIAD sumaryczna ilość substancji czynnej (dane-poz-chem@il-subst-cz) w stosunku do wykazanej w FZX poz-chem@ilosc-subst

Z uwagi na złożony charakter warunków realizacji świadczenia (zgoda konsultanta, możliwość przedłużenia terapii…) po stronie NFZ trwają prace nad dostosowaniem „ścieżki”  systemowego obiegu dokumentów w aplikacji CBWiD. Do czasu udostępnienia tej funkcjonalności prosimy o przekazywanie w komunikacie SWIAD elementów jak do tej pory:

kod-specjalnego rozliczenia = SK, umożliwiający wykazanie poprzez krotność wyliczonej wartości leku

kod-systemu = SKdokument  oraz numeru dokumentu potwierdzającego pozytywną opinię konsultanta w elemencie:

7

nfz:dod-dok

 

0-1

Element grupujący elementy dodatkowe przekazane dla pozycji rozliczeniowej

8

nfz:dokument

 

1-n

Informacja o wypełnieniu dodatkowego dokumentu wymaganego do wykonania świadczenia

kod-systemu

1

Słownik unikalnych kodów systemów

id-dokumentu

1

Unikalny identyfikator dokumentu w ramach systemu

wersja

0-1

Wersja dokumentu

Dla leków stosowanych w RDTL wskazany jest wymóg przekazywania do OW kopii (ksero albo scan) faktury zakupionych leków co wynika z przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej3) (art. 47i ust.1).

 


1) Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowych

2) W uzasadnionych przypadkach krotność może być zwiększona o współczynnik przynależny świadczeniodawcy z tytułu dodatkowych okoliczności

3) Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Wszystkie aktualności