Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

21-04-2023

Nawiązując do opublikowanego Zarządzenia nr 23/2023/DI zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-232023di,7625.html

oraz komunikatu

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania,8344.html

przekazujemy doprecyzowanie w stosowaniu elementu komunikatu XML SWIAD (bez zmiany wersji komunikatu):

  • calk-personel-real

5

calk-personel-real

 

0-n

 

Całkowity personel udzielający świadczenie

Wymagane w sprawozdawczości świadczeń dla których istotne jest przekazanie informacji o wszystkich osobach, które brały udział w udzielaniu świadczeń

Osoba identyfikowana przez trójkę atrybutów typ-pers, typ i wartość wykazywana jest jednokrotnie

typ-pers

0-1

do 2 cyfr

[11]

Typ grupy zawodowej

Kod grupy zawodowej według tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia.

typ

1

1 znak

Typ kodu

1 – Nr prawa wykonywania zawodu, jeżeli istnieje odpowiedni unikalny numer prawa wykonywania zawodu dla danej grupy zawodowej

2 – Numer PESEL
w przypadku, gdy osoba wykonuje zawód medyczny, dla którego nie jest przyznawany numer prawa wykonywania zawodu.

wartosc

1

do 24 znaków

Wartość

Wartość według deklaracji w atrybucie //swiadczenie/dane-swiadczenia/personel-real/@typ

W komunikacie

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania,8344.html

informowaliśmy, że powyższy element dotyczy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w zakresie świadczeń, których realizacja wymaga więcej niż jednej osoby spośród wymaganego personelu, oraz w przypadku gdy przepisy zarządzenia Prezesa NFZ umożliwiają takie sprawozdanie.

Dodatkowo element ten wymagany będzie dla okresu sprawozdawczego od 1 lipca 2023 r.  sprawozdawanego na poziomie pozycji rozliczeniowej (sprawozdawanie poprzednich okresów niż lipiec nie ulega zmianie) dla świadczeń udzielanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna dla  zakresu: świadczenia w budżecie powierzonym  opieki koordynowanej dla świadczeń udzielanych przez lekarza poz oraz lekarza specjalistę w trakcie realizacji świadczeń jednostkowych:

5.01.00.0000189

konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie diabetologii  (lekarz poz - lekarz specjalista)

5.01.00.0000199

konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie endokrynologii (lekarz poz- lekarz specjalista)

5.01.00.0000200

konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie kardiologii  (lekarz poz- lekarz specjalista)

5.01.00.0000201

konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie pulmunologii (lekarz poz- lekarz specjalista)

5.01.00.0000202

konsultacja z lekarzem specjalistą w dziedzinie alergologii (lekarz poz- lekarz specjalista)

o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1965) oraz zarządzeniu Nr 124/DSOZ/2022 Prezesa NFZ z dnia 29 września 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w  rodzaju podstawowa opieka zdrowotna i których realizacja wymaga więcej niż jednej osoby spośród wymaganego personelu.

Przypominamy, że w przypadku udzielania konsultacji lekarz poz- lekarz specjalista niezbędne jest potwierdzenie przez lekarza poz posiadania przez pacjenta prawa do świadczeń na dzień udzielenia tych świadczeń. W przypadku braku potwierdzenia przez system eWUŚ pacjent powinien złożyć pisemne oświadczenie albo przedstawić dokument potwierdzający ubezpieczenie.

W przypadku przekazania elementu calk-personel-real osoba wykazana w elemencie personel-real musi występować wśród osób  wykazanych w ramach calk-personel-real.

Oznacza to, że lekarz poz powinien być wykazany zarówno w elemencie personel-real i calk-personel-real.

Natomiast lekarze specjaliści udzielający konsultacji lekarzowi poz (konsultacja lekarz – lekarz specjalista) powinni być wykazani w elemencie calk-personel-real adekwatnie do wykazanych świadczeń, o których mowa powyżej.

Wszystkie aktualności