Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców

23-06-2023

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2023 r. od 1 lipca 2023 r. zostanie uruchomiona funkcjonalność umożliwiająca wystawianie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zleceń naprawy wyrobu medycznego w postaci elektronicznej (e-zlecenia).

Czym jest e-zlecenie?

Zgodnie z art. 38 ust 4d ustawy o refundacji[1] e-zlecenie wystawia się w formie dokumentu elektronicznego podpisywanego:

  1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
  2. podpisem zaufanym albo
  3. z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dodatkowo informujemy, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia zmieniającego w sprawie wzoru zlecenia[2], wprowadzono nowe wzory zlecenia i zlecenia naprawy, które będą obowiązywały od 1 lipca 2023 r. (m.in. brak konieczności podpisywania III i IV części przez realizatora).

W związku z tym Fundusz opublikował komunikat dotyczący specyfikacji usług i aplikacji testowej.

Jak wystawić i zrealizować e-zlecenie?

Do wystawiania i realizacji zleceń nadal służy system Elektronicznej Weryfikacji i Potwierdzania Zlecenia (eZWM/ap-zz).

Od 1 lipca do 30 września 2023 r. wystawianie e-zleceń jest fakultatywne.

Natomiast od 1 października 2023 r. wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie będzie obligatoryjne.

Zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia do 30 września 2023 r. zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia naprawy mogą być wystawiane i weryfikowane na dotychczasowych zasadach,

- czyli za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma jak dotychczas, od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym przez system e-ZWM numerze zlecenia - bez konieczności wydruku zlecenia (nadal będzie możliwość generacji i pobrania pliku PDF z I i II częścią zlecenia). 

- w formie papierowej poza systemem e-ZWM.

Przypominamy, że w przypadku negatywnej weryfikacji zlecenia lub sytuacji, gdy zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM, wymagane jest potwierdzenie zlecenia w OW NFZ. Zlecenie można przekazać do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności drogą elektroniczną (np. skan/email/fax).

W przypadku wystawienia e-zlecenia niezbędne będzie podpisanie zlecenia elektronicznie. Informacja o wygenerowanych danych dostępowych do e-zlecenia będzie przekazywana pacjentowi za pośrednictwem sms, e-mail. Dostępny będzie również druk informacyjny dla e-zleceń wystawionych i podpisanych elektronicznie – możliwy do wydrukowania na prośbę pacjenta przez osobę wystawiającą.

W związku z tym, że odstąpiono od wymagania złożenia podpisu przez realizatora i osobę odbierającą dla części III i IV zlecenia, realizacja zlecenia nie jest traktowana jako dokument elektroniczny.

Realizacja zlecenia od 1 lipca 2023 r. w sklepie medycznym lub aptece odbywa się po przekazaniu przez pacjenta:

  1. identyfikatora zlecenia oraz numeru PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL daty urodzenia,
  2. identyfikatora zlecenia oraz kodu dostępu lub
  3. numeru PESEL oraz kodu dostępu.

Pacjent nie musi posiadać wydrukowanego zlecenia.

Realizator nadal będzie miał możliwość wygenerowania części III i IV zlecenia do pliku PDF.

 


[1] Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826 tj.)

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1127)

Wszystkie aktualności