Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

16-05-2022

Komunikat jest uzupełnieniem oraz aktualizacją wcześniej przedstawionych informacji:

Komunikat dla świadczeniodawców . 

Słownik kodów specjalnego rozliczenia – SPEC_ROZ

Słownik publikowany jest przez płatnika na stronie: https://slowniki.nfz.gov.pl/SP_ROZ/SlownikPrimary/5058

Określa parametry dotyczące specjalnego rozliczenia, umożliwiającego zastosowanie współczynników korygujących krotność rozliczanego świadczenia:

 • kod
 • nazwę
 • wartości współczynników
 • okresy obowiązywania
 • sposób uwzględniania współczynnika w obliczaniu krotności:
 • sumowanie
 • nie dotyczy
 • mnożenie

Dla każdego przekazanego kodu specjalnego rozliczenia należy podać wartość zastosowanego współczynnika w atrybucie nfz:spec-rozlicz/wspolczynnik, możliwą do zastosowania dla danego kodu w określonym przedziale czasowym. Przy weryfikacji raportów statystycznych pola te będą porównywane z przekazaną krotnością pozycji rozliczeniowej. Przy zastosowaniu kilku współczynników krotność pozycji rozliczeniowej powinna być obliczana z uwzględnieniem sposobu użycia każdego z nich, wskazanym w słowniku SPEC-ROZ.

Wyliczanie krotności pozycji rozliczeniowej sprawozdawanej komunikatem SWIAD1

krotnosc

Krotność realizacji świadczenia z katalogu płatnika możliwa do rozliczenia wg zapisów umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Wpisanie 0 w to pole oznacza przekazywanie informacji o wykonaniu wyłącznie w celach statystycznych

W przypadku gdy krotność elementu nfz:spec-rozlicz jest równa 0 to

krotnosc -= krotn-fakt

W przypadku gdy krotność elementu nfz:spec-rozlicz jest równa 1 to

krotnosc -=zaokrąglenie(krotn-fakt * nfz:spec-rozlicz@wspolczynnik,4)

W przypadku gdy krotność elementu nfz:spec-rozlicz jest większa od 1 to:

krotnosc -= zaokrąglenie(krotn-fakt * zaokrąglenie((suma wsp podlegających sumowaniu zgodnie ze słownikiem SP_ROZ) * wartość poszczególnych współczynników wymienionych w nfz:spec-rozlicz podlegających  mnożeniu zgodnie ze słownikiem SP_ROZ,4),4)

Warunki do zastosowania poszczególnych kodów specjalnego rozliczenia opisują odpowiednio poszczególne zarządzenia dziedzinowe2.

Przy zastosowaniu pojedynczego kodu specjalnego rozliczenia krotność powinna równać się wartości przekazanej w atrybucie wspolczynnik.

Przy koincydencji kilku współczynników należy przestrzegać następujących zasad:

 • każdy z kodów może wystąpić tylko raz przy danej pozycji rozliczeniowej
 • kod oraz współczynnik mogą być zastosowane tylko w datach obowiązywania, wg przyjętego dla danego świadczenia schematu rozliczenia (koniec produktu/ koniec epizodu)
 • sposoby uwzględniania współczynnika w obliczaniu krotności:
 • sumowanie – można sumować z innymi współczynnikami

Sumowanie współczynników należy wykonać wg następującego wzoru:

𝑊 ‒ (𝑛 ‒ 1)
gdzie:
W – suma współczynników możliwych do zsumowania
n – liczba zastosowanych współczynników

 • nie dotyczy – nie można sumować z innymi współczynnikami (jest parametrem alternatywnym w stosunku do „sumowania”)
 • mnożenie – można wymnożyć przez inny współczynnik/ przez sumę współczynników (jest parametrem nadrzędnym3 w stosunku do „sumowania” i do „nie dotyczy”)

Działania wykonujemy w następującej kolejności: najpierw wykonujemy działanie sumowania współczynników, następnie mnożenie.

ZG / SK / UE…

W przypadku, gdy dla danego kodu specjalnego rozliczenia w słowniku SPEC-ROZ nie określono żadnej wartości współczynnika oznacza to, że zgodnie z odpowiednimi zarządzeniami dziedzinowymi, do których ten kod referuje, stosowane są indywidualne zasady obliczeń.

Dotyczy to m.in. kodów:
ZG (zgody indywidualne),
SK (specyfikacje kosztowe, faktury zakupu),
UE (świadczenia wg kosztów rzeczywistych)

W atrybucie nfz:spec-rozlicz/wspolczynnik należy podać wartość wyliczoną wg wzoru (w zaokrągleniu do czterech miejsc po przecinku):

W / P    gdzie
W – wartość świadczenia
P – cena punktu rozliczeniowego (z umowy / ryczałtowego) przypisana dla danego okresu, z uwzględnieniem schematu rozliczeniowego przyjętego dla danego świadczenia (koniec produktu/ koniec epizodu)

Przy zastosowaniu tylko jednego spośród powyższych kodów – krotność powinna być równa wartości przekazanej w atrybucie wspolczynnik.

Jeśli świadczeniodawcy przysługuje również dodatkowy współczynnik z tyt. innych przepisów (Qxx albo R0x) dane dotyczące tego kodu należy sprawozdać w kolejnym elemencie nfz:spec-rozlicz oraz uwzględnić wartość współczynnika w obliczaniu krotności4


 

1 Dotyczy raportów przekazywanych komunikatem SWIAD, tworzonym przy użyciu  języka XML

 

2 Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w poszczególnych zakresach /rodzajach świadczeń.

3 Nadrzędność parametru oznacza, że przy zbiegu kodów specjalnego rozliczenia z różnym sposobem zastosowania należy zastosować działanie określone jako nadrzędne

4 Współczynniki przypisane do kodów specjalnego rozliczenia Qxx oraz R0x wymnażają wartość innych współczynników

Wszystkie aktualności