Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat dla świadczeniodawców i twórców oprogramowania

17-05-2022

Informujemy, że zgodnie z komunikatem Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej uległ zmianie format komunikatu XML DEKL w wersji 5.1.7. Zmiana umożliwia sprawozdanie NIP szkoły/placówki szkolnej, gdy dziecko nie posiada nr PESEL (w przypadku deklaracji medycyny szkolnej dziecka z Ukrainy, które przybyło na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie po dniu 24 lutego 2022 r.).

Numer wersji komunikatu pozostaje bez zmian. Zmiany zostaną formalnie uwzględnione przy najbliższej zmianie zarządzenia.

Wprowadzono następujące, dodatkowe możliwości wykorzystania elementu id-pacj-dekl@nfz:ident-pacj-inny:

  • W elemencie nfz:ident-pacj-inny dodano możliwość przekazywania identyfikatora obcokrajowca bez nadanego numeru PESEL w przypadku deklaracji medycyny szkolnej i dziecka nieposiadającego numeru PESEL a uprawnionego do świadczeń na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).
  • W atrybucie nfz:ident-pacj-inny@nip dodano możliwość przekazywania nr NIP szkoły/placówki oświatowej w przypadku deklaracji medycyny szkolnej i dziecka nieposiadającego numeru PESEL a uprawnionego do świadczeń na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).
  • W atrybucie nfz:ident-pacj-inny@typ-dok, oprócz wartości T i D wprowadzono wartość „I” – Inny

Wartość „I” może wystąpić tylko w deklaracji medycyny szkolnej i tylko w przypadku, gdy nfz:ident-pacj-inny@panstwo-dok to kod Ukrainy.

Wprowadzone zmiany zaznaczono poniżej kolorem szarym we fragmencie dokumentacji komunikatu XML DEKL w wersji 5.1.7, która uległa aktualizacji.

7

nfz:ident-pacj-inny

 

0-1

1z

 

Inny identyfikator pacjenta – dokument tożsamości

Przekazywany w przypadku cudzoziemców bez nadanego numeru PESEL:

  1. przebywających czasowo na terytorium RP, posiadających prawo do świadczeń w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego lub
  2. dla deklaracji medycyny szkolnej i dziecka uprawnionego do świadczeń na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

typ-dok

1

1 znak 

Kod typu dokumentu tożsamości

Przyjmuje następujące wartości:

 - D – dowód osobisty

 - T – paszport

 - I - inny dokument (opcja możliwa do wykorzystania wyłącznie w przypadku pacjentów posiadających uprawnienie wynikające z art. 12 pkt 13 ustawy)

Wartość I może wystąpić tylko w deklaracji medycyny szkolnej i tylko gdy panstwo-dok to Ukraina

id-dok

1

do 20 znaków

Seria i numer dokumentu tożsamości

 

panstwo-dok

1

2 znaki

Kod państwa, w którym wystawiono dokument tożsamości

Według normy PN-ISO 3166-1 alfa-2

nip

1

10 cyfr

Numer NIP płatnika

Numer NIP płatnika składek lub

NIP szkoły  - w przypadku deklaracji medycyny szkolnej i dziecka uprawnionego do świadczeń wyłącznie na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

uchodzca

1

1 znak

Czy pacjent posiada status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej

Wartości:

T – Tak

N- Nie

Uaktualniona wersja dokumentacji komunikatu XML DEKL w wersji 5.1.7

Wszystkie aktualności