Aktualności

Aktualności Centrali

Komunikat DSOZ

01-07-2020

Informujemy, że od 1 marca 2020 r. w komunikacie SWIAD w wersji 9;9.1 umożliwia się przekazanie nowych wartości:

4

 

 

dane-swiadczenia

 

 

 

0-1

 

Dane obejmujące udzielone świadczenie

 

Element techniczny, obejmujący wszystkie podległe elementy, wykorzystywany do czytelnego wydzielenia informacji nieprzekazywanych w przypadku usuwania świadczenia. Jeśli atrybut „usun” w elemencie „swiadczenie” ma wartość „T”, to element „dane-swiadczenia” (wraz z wszystkimi elementami podrzędnymi) nie występuje

nfz:nr-wersji-slow-swiad

1

1 cyfra

Nr wersji słownika, wg którego przekazano kod świadczenia w atrybucie kod-swiad

Przyjmuje wartości

1 – dla słowników z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia oraz informacji przekazywanych wojewodom i marszałkom województw (Dz. U. poz.923).

2 – dla słowników z rozporządzeń późniejszych (przed 23 grudnia 2019 r.).

3 – dla słownika zgodnie z rozporządzeniem MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532)

kod-swiad

1

do 5 znaków

Kod świadczenia

Zgodnie z tabelą nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W przypadku gdy atrybut

//swiadczenie/dane-swiadczenia/@nfz:nr-wersji-slow-swiad=”1” zgodnie z tabelą B załącznika nr 1 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych w systemie informatycznym Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zakresu i sposobu ich przekazywania ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodom i sejmikom województw

W przypadku gdy atrybut

//swiadczenie/dane-swiadczenia/@nfz:nr-wersji-slow-swiad=”3” zgodne z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia MZ (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532)

 

  • Od 1 kwietnia 2020 r. w  atrybucie typ-zgody  elementu nfz:zgoda-plat umożliwia się sprawozdania nowego typu zgód

Atrybut będzie mógł przyjmować wartości:

4 – Zgoda indywidualna na świadczenie z katalogu płatnika dla pacjenta

5 – Udział w badaniu klinicznym

6 – Medycznie uzasadnione leczenie mężczyzny w zakresach ginekologii potwierdzone w dokumentacji medycznej pacjenta

7 – przedłużone leczenie psychiatryczne w placówkach dla dzieci i młodzieży osób uczących się posiadających zaświadczenie o kontynuacji nauki

8 – przedłużone leczenie psychiatryczne w placówkach dla dzieci i młodzieży

(od 1 lipca 2020)

9 – wartość dopuszczalna, której jeszcze nie zdefiniowano.

Zgody o typach 6,7,8,9 nie będą rejestrowane w bazie zgód indywidualnych.

Dla typów zgody 6,7,8,9 atrybut nr-zgody będzie przyjmował te same wartości co atrybut typ-zgody czyli odpowiednio 6,7,8,9.

7

nfz:zgoda-plat

 

0-n

 

Zgoda płatnika

Występuje o ile wykonanie świadczenia z katalogu płatnika (dawniej produktu jednostkowego) wymaga zgody płatnika

 

 

typ-zgody

1

1 cyfra

Typ zgody płatnika

Wartości:

4 – Zgoda indywidualna na świadczenie z katalogu płatnika dla pacjenta

5 – Udział w badaniu klinicznym

6 – Medycznie uzasadnione leczenie mężczyzny w zakresach ginekologii potwierdzone w dokumentacji medycznej pacjenta

7 – przedłużone leczenie psychiatryczne w placówkach dla dzieci i młodzieży osób uczących się posiadających zaświadczenie o kontynuacji nauki

8 – przedłużone leczenie psychiatryczne w placówkach dla dzieci i młodzieży

9 –

 

 

nr-zgody

1

do 17 znaków

Nr zgody płatnika

 

 

  • W części dotyczącej ogólnej budowy komunikatu danych w krotności elementu nfz:e-skier dodaje się 1z

 

4

nfz:e-skier

0-1

1z

Element zawierający dane identyfikujące wystawione e-skierowanie

 

Komunikat Departamentu Informatyki w tej sprawie

 


1) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2532)

Wszystkie aktualności