Aktualności

Aktualności Centrali

Studenci i doktoranci pochodzenia polskiego bez prawa do zgłoszenia do ubezpieczenia członka rodziny

14-03-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła znaczące zmiany w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia studentów i doktorantów pochodzenia polskiego oraz opłacania składek za te osoby.

Komunikat w tej sprawie

Wobec związanych z tymi zmianami kierowanych do Narodowego Funduszu Zdrowia licznych pytań dotyczących możliwości zgłoszenia do ubezpieczenia członków rodziny przez studentów i doktorantów, Centrala NFZ informuje, że studenci i doktoranci, którzy kształcą się w Polsce, absolwenci, którzy odbywają w Polsce obowiązkowy staż, oraz odbywający kursy języka polskiego lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach odrębnych, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EFTA i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3 ustawy, jeżeli zostali uznani za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji lub posiadają ważną Kartę Polaka, jeżeli podlegają zgodnie z art. 66 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo ubezpieczają się dobrowolnie, nie mogą zgłosić do ubezpieczenia członków swojej rodziny.

Zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłosić do ubezpieczenia członków rodziny, jednak tylko tych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 tej ustawy. Obowiązek ten będzie więc dotyczyć tylko członków rodzin osób, o których mowa w art. 3 ust.1  pkt 1 i 3 oraz członków rodzin osób o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 2 i 2 a oraz ust. 1a.

 


Podstawa prawna:

  • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2022 r. poz.2770)
Wszystkie aktualności