Aktualności

Aktualności Oddziałów

Zasady leczenia obcokrajowców, którzy nie są ubezpieczeni w Polsce

03-04-2020

Wszystkie osoby, które aktualnie przebywają na terytorium Polski, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej (np. leków) i badań sanitarno-epidemiologicznych (np. testów), które są związane ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych, w tym COVID-19.

Zasady te dotyczą również osób, które nie posiadają:

 • obywatelstwa polskiego
 • uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Jakie koszty są pokrywane

Osoby, które nie posiadają uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, mają pokrywane z budżetu państwa takie koszty, jak:

 • świadczenia zdrowotne udzielane w celu zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych
 • świadczenia zdrowotne związane przyczynowo z tymi zakażeniami i chorobami zakaźnymi
 • badania sanitarno-epidemiologiczne.

Jakie procedury mogą być zastosowane

W celu zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby COVID-19, wywołanej tym wirusem, osoby, podejrzane o zakażenie lub zachorowanie, narażone na zakażenie przez styczność z osobami zakażonymi, chorymi lub materiałem zakaźnym, obowiązkowo podlegają, m.in.:

 • badaniom sanitarno-epidemiologicznym
 • hospitalizacji
 • izolacji
 • izolacji w warunkach domowych
 • kwarantannie
 • nadzorowi epidemiologicznemu.

Kiedy obowiązkowa hospitalizacja

Lekarz (ewentualnie felczer) stwierdza podejrzenie zachorowania lub chorobę COVID-19, wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Lekarz może, w tym przypadku, skierować pacjenta:

 • do wyznaczonego szpitala w celu obowiązkowej hospitalizacji
 • do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem, w tym w warunkach domowych - jeśli stan kliniczny pacjenta na to pozwala.

Lekarz zleca transport pacjenta do szpitala, w sposób, który uniemożliwia przeniesienie zakażenia na inne osoby. Podejmuje również decyzję o zakończeniu leczenia w ramach izolacji odbywanej
w warunkach domowych.

Kiedy obowiązkowa kwarantanna

Obowiązkowej kwarantannie podlegają osoby niemające objawów choroby, które:

 • były na nią narażone, np. poprzez kontakt z chorymi
 • przybywają do Polski z innego kraju
 • zamieszkują lub gospodarują wspólnie z osobami, które przybyły do Polski z innego kraju.

Ile trwa obowiązkowa kwarantanna

Obowiązkowa kwarantanna trwa:

 • 14 dni, licząc od ostatniego dnia kontaktu z wirusem – w przypadku kwarantanny, którą nakłada inspekcja sanitarna. Uwaga! Pracownik sanepidu może poinformować o niej telefonicznie.
 • 14 dni, licząc od dnia następnego po przekroczeniu granicy - w przypadku osób przekraczających granicę. O jej długości informuje Straż Graniczna.

W uzasadnionych przypadkach, kwarantanna może być skrócona. Decyduje o tym państwowy inspektor sanitarny - właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma być obowiązkowa kwarantanna lub inny upoważniony przez GIS.

Do czego mają prawo osoby ubezpieczone w UE lub EFTA, przebywające w Polsce

Osoby przebywające w Polsce, ubezpieczone w państwie UE lub EFTA, niezmiennie mają prawo do rzeczowych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez świadczeniodawców, którzy mają umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE/ EFTA.

Zakres tego prawa zależy od charakteru pobytu danej osoby na terytorium RP oraz rodzaju dokumentu, jakim się dana osoba legitymuje. Najczęściej jest to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ. Potwierdzają one uprawnienia do niezbędnych świadczeń rzeczowych w trakcie pobytu, w innym państwie członkowskim niż państwo właściwe. Nie ma znaczenia czy z powodu wypadku, czy choroby zakaźnej.  Lekarz dobiera świadczenia odpowiednie do powodów medycznych i czasu pobytu. Świadczenia udzielane są na zasadach, które obowiązują osoby ubezpieczone w państwie pobytu. Dlatego pacjent może zostać obciążony częścią kosztów zgodnie z prawem państwa, na terenie którego się znajduje. Mimo, że posiada kartę.

Gdzie więcej informacji

Więcej informacji o rodzajach dokumentów, które poświadczają prawo do udzielenia rzeczowych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w państwie członkowskim UE/EFTA (innym niż Polska) na stronie:

Informacje dla Świadczeniodawców dotyczące realizacji przepisów o koordynacji

 

Podstawa prawna
 • Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566, 577).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 325)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku
  z przeciwdziałaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 422)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 375, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego oraz okresu obowiązkowej kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 376)
Wszystkie aktualności