Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o wyborze wniosków - 2022

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2022

L.p.

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania

1

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół w roku 2022.

254 400,00 zł

 

2

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program profilaktyki zdrowotnej Gminy Lublin w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby.

139 989,00 zł

3

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin.

36 000,00zł

 

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

08-07-2021

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Forma wniosku: postać papierowa

Miejsce składania wniosków: Lubelski OW NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin

Termin składania wniosków: do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej,

Termin rozpatrywania wniosków: nie dłużej niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia

Wniosek winien zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu;
 10. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną
  w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 tj. ze zm.)
 11. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu
  z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c w/w ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
  o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 183 tj. ze zm.)

 

Wzór wniosku – do pobrania

 

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2017.

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa programu

kwota dofinansowania

1

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin.

 

19 843,95 zł

2

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat.

 

96 000,00 zł

3

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program Profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

 

116 328,00 zł

4

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina.

 

63 968,00 zł

 

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2018.

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa programu

kwota dofinansowania

1

Gmina Miasto Biłgoraj, ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Biłgoraj

21 136,00 zł

2

Gmina Miasto Biłgoraj, ul. Plac Wolności 16, 23-400 Biłgoraj

Program szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Biłgoraj

81 504,00 zł

3

Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy

Program Polityki Zdrowotnej Miasta Puławy obejmujący szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)

18 856,00 zł

4

Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Zamość

22 920,00 zł

5

Gmina Opole Lubelskie, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia.

8 000,00 zł

6

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat.

 

100 000,00 zł

7

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12 letnich mieszkanek Lublina.

 

78 400,00 zł

8

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program Profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

 

140 000,00 zł

9

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin.

 

40 000,00 zł

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2019.

L.p.

Wnioskodawca

Nazwa programu

kwota dofinansowania

1

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017-2021

96 000,00 zł

2

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół na lata 2018-2020

         240 000,00 zł

3

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program polityki zdrowotnej Gminy Lublin w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób w stanach terminalnych choroby.

120 000,00 zł

 

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020.

L.p.

Wnioskodawca

Nazwa programu

kwota dofinansowania

1

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

 

Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017-2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)

42 720,00 zł

2

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Program Profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014-2017)

30 460,00 zł

 

 

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2021

L.p.

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania

1

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program polityki zdrowotnej Gminy Lublin w przedmiocie opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób w stanach terminalnych choroby.

120 000,00

 

2

Gmina Lublin, ul. Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-400 Lublin

Program profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół w roku 2021

240 000,00 zł

 

3

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Program Profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014-2017)

30 460,00 zł

 

4

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017-2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)

42 720,00 zł

 

 
Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Lubelski OW NFZ
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 22.10.2021 15:36
Aktualizacja informacji: 22.10.2021 15:36
Sprawdź historię zmian