Biuletyn Informacji Publicznej Lubelskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Ogłoszenie o wyborze wniosków - 2020

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020.

L.p.

Wnioskodawca

Nazwa programu

kwota dofinansowania

1

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

 

Program prozdrowotny w zakresie zapobiegania chorobom kręgosłupa oraz fizjoprofilaktyki dotyczącej ergonomii pracy na lata 2017-2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2012-2015)

42 720,00 zł

2

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin

Program Profilaktyki raka skóry dla mieszkańców województwa lubelskiego na lata 2018-2021 (kontynuacja programu realizowanego w latach 2014-2017)

30 460,00 zł

 

 

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

03-07-2018

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Forma wniosku: postać papierowa

Miejsce składania wniosków: Lubelski OW NFZ, ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin

Termin składania wniosków: do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej,

Termin rozpatrywania wniosków: nie dłużej niż 2 miesiące od  dnia upływu terminu do ich złożenia

Wniosek winien zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu;
 10. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną
  w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 tj.)
 11. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu
  z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c w/w ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
  o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492 tj.).

 

Wzór wniosku – do pobrania

 

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

 

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.   

Ogłoszenie o wyborze wniosków - 2017

Ogłoszenie o wyborze wniosków - 2018

Ogłoszenie o wyborze wniosków - 2019

Podmiot publikujący: Lubelski OW NFZ
Autor informacji: Lubelski OW NFZ
Publikujący informację: Łukasz Bondyra
Publikacja informacji: 23.10.2019 09:23
Aktualizacja informacji: 23.10.2019 09:26
Sprawdź historię zmian