Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2022 r.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2022 r.

Zaproszenie do skłaniania wniosków na 2022 r.

Pliki do pobrania:

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2021 roku

 

L.p.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania przyznana przez OOWNFZ

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

1

2/2021

Gmina Jemielnica

Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015 z kontynuacją realizacji programu zdrowotnego do 2021 roku uchwalona przez Rade Gminy Jemielnica

16 800

2

4/2021

Gmina Gogolin

Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016-2020

10 800

3

5/2021

Gmina Gogolin

Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin

4 000

4

6/2021

Gmina Gogolin

Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020

40 000

5

9/2021

Miasto Opole

Program profilaktyczno-edukacyjny pn. „Badaj swoje piersi

6 600

6

10/2021

Miasto Opole

Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. „Biały ząbek””

10 400

7

11/2021

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc

11 998

8

12/2021

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy

23 970

9

13/2021

Gmina Lubsza

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Lubsza na lata 2016-2020, kontynuowany w latach 2021-2025

4 000

 

Działając na podstawie art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (t.j. Dz.U.2017 r., poz.9),

 

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy przywoływanego rozporządzenia, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

W celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa do Dyrektora OOW NFZ wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 z późn. zm.) do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2019 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2365)

Wnioski należy składać w formie papierowej w kancelarii Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Ozimska 72 A, 45-310 Opole lub przesłać pocztą.
Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.

 

Robert Bryk
Dyrektor OOW NFZ

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę dodatkową zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 roku.

 

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania przyznana przez OOWNFZ

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

1

13/2020

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc

12 000

2

19/2020

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy

34 000

Informacja
o możliwości składania dodatkowych wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2020 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz.9),

 

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

zaprasza do składania dodatkowych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego

 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy przywoływanego rozporządzenia.

W celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa do Dyrektora OOW NFZ wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. , poz.1373 z późn. zm.) do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programuz priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2017 r. poz. 2237 i 2371).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole lub przesłać pocztą. Podjęcie przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Termin składania wniosków na rok 2020 upływa z dniem 10 grudnia 2019 r.

Robert Bryk
Dyrektor OOW NFZ

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 roku

 

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania przyznana przez OOWNFZ

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

1

1/2020

Urząd Miasta Opola

program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł w wieku przedszkolnym  pn. "biały ząbek"

10 400

2

2/2020

Urząd Miasta Opola

program profilaktyczno-edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi"

6 600

3

6/2020

Gmina Jemielnica

Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica

12 000

4

9/2020

Gmina Gogolin

Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2015-2020

4 000

5

11/2020

Gmina Gogolin

Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016-2020

5 200

Informacja o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2020 r.

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r.                        w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie                        z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz.9), Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków                                  o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy przywoływanego rozporządzenia, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

 

W celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa do Dyrektora OOW NFZ wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

 

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. , poz.1373 z późn. zm.) do wniosku należy również dołączyć:

• pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną

w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;

• pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu

z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa

w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. 2017 r. poz. 2237                  i 2371).

 

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole lub przesłać pocztą. Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

 

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2019 roku – postepowanie dodatkowe

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania przyznana przez OOWNFZ

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

1

12/2019

Gmina Kędzierzyn - Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi

18 000,00

2

13/2019

Gmina Kędzierzyn - Koźle

Program Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy

6 000,00

 

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2019 roku

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania przyznana przez OOWNFZ

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

1

5/2019

Gmina Gogolin

Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016 - 2020

5 200,00

2

6/2019

Gmina Gogolin

Program wczesnego wykrywania wad słuchu i wzroku wśród dzieci i młodzieży w Gogolinie

4 000,00

3

9/2018

Urząd Miasta Opola

Program zapobiegania próchnicy i chorobom dziąseł u dzieci w wieku przedszkolnym pn. "Biały Ząbek"

9 856,00

4

10/2019

Urząd Miasta Opola

Program profilaktyczno - edukacyjny pn. "Badaj swoje piersi"

6 180,00

 

 

Informacja o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2019 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz.9), Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy w/w przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

W celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa do Dyrektora OOW NFZ wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. , poz.1510 z późn. zm.) do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną
  w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu
  z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa
  w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole lub przesłać pocztą. Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji
o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia
z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Termin składania wniosków na rok 2019 upływa z dniem 2 listopada 2018r.

Informacja o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2019 r.

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz.9), Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy przywoływanego rozporządzenia, zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

W celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa do Dyrektora OOW NFZ wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. , poz.1938 z późn. zm.) do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną
  w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2;
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu
  z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa
  w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz. 2003).

Wnioski należy składać w postaci papierowej w kancelarii Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole lub przesłać pocztą. Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji
o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia
z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Dyrektor

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego

    Narodowego Funduszu Zdrowia

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 roku

Lp.

Nr wniosku

Wnioskodawca

Nazwa programu

Kwota dofinansowania przyznana przez OOWNFZ

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego

1

1/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

19 980,00

2

2/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle

Program  profilaktyki i wczesnego  wykrywania cukrzycy typu II

21 996,80

3

3/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle

Program  profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych

24 000,00

4

4/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego

6 400,00

5

5/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle

Program  profilaktyki i wczesnego  wykrywania raka piersi

18 000,00

6

6/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle

Program profilaktyki i zakażeń wirusem brodawczaka  ludzkiego

64 000,00

7

7/2018

Urząd Miasta Kędzierzyn -Koźle

Program  profilaktyki i wczesnego  wykrywania raka szyjki macicy

6 000,00

8

8/2018

Urząd Gminy Murów

Program szczepień profilaktycznych przeciw HPV na lata 2016 - 2021

4 608,00

9

9/2018

Urząd Gminy Pokój

Program szczepień profilaktycznych przeciw HPV na lata 2017 - 2022

6 696,00

10

10/2018

Gmina Namysłów

Program profilaktyki zdrowowtnej "Fioletowa wstążka -szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV

17 280,00

11

11/2018

Urząd Gmina Gogolin

Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016 - 2020

8 280,00

12

12/2018

Urząd Gmina Gogolin

Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w gminie Gogolin na  lata 2016-2020

40 000,00

13

14/2018

Urząd Miasta Opola

Program  profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

60 000,00

14

15/2018

Urząd Miasta Opola

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

40 320,00

15

16/2018

Urząd Miasta Opola

Program szczepień profilaktycznych osób od 65 roku życia przeciwko grypie

60 000,00

16

17/2018

Urząd Miasta Opola

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych

20 720,00

17

18/2018

Urząd Miasta Brzeg

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Brzeg w wieku 65 lat i więcej

8 000,00

18

24/2018

Urząd Gminy Polska Cerekiew

Program  profilaktyki  i zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

3 780,00

19

29/2018

Urząd Gminy Pawłowiczki

Program  profilaktyki  i zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego

3 600,00

Podstawa prawna:  § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U z 2017r. poz. nr 9).

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9)Dyrektor Opolskiego Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2018. 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy w/w przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Wnioski należy składać w postaci papierowej do: Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Głogowska 37, 45-315 Opole.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej zawierać musi:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 1793 ze zm.), oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c cytowanej wyżej ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 ze zm.).

Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dniem 1 września 2017 roku.

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. 2017 r., poz. 9), Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy przywoływanego rozporządzenia, zgodnie z którymi:

 • jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej,
 • termin składania wniosków na 2017 rok upływa z dniem 15 marca 2017 r.
 • wniosek zawiera:
 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego NFZ, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu
 10. Zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. 2016, 1793 ze zm.) do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydana w trybie, o którym mowa w art. 48a ust.3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c, oraz zgodności  z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. poz. 1916). 

Wnioski zawierające powyżej wymienione elementy/dokumenty/ należy składać  w postaci papierowej w kancelarii Opolskiego  Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Głogowska 37, 45-315 Opole lub przesłać pocztą. Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Opole, 17.02.2016r.

Autor dokumentu: Wydział Organizacyjny,

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2017.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Piotr Tomczak
Publikacja informacji: 30.07.2021 15:36
Aktualizacja informacji: 30.07.2021 15:36
Sprawdź historię zmian