Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Komunikat przypominający o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym sam wniosek ma zawierać:
1.nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2.określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
3.wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
4.określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5.określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6.harmonogram realizacji programu;
7.planowane koszty realizacji programu;
8.opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
9.informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz.U.2016.1793 ze zm.) do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydana w trybie, o którym mowa w art. 48a ust.3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności  z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( Dz. U. poz. 1916).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów a następnie podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z przepisem art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d przywoływanej ustawy, w kwocie nieprzekraczającej 80% środków przewidzianych na realizację danego programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tysięcy oraz 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców przekraczającej 5 tysięcy.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Wnioski należy składać  w postaci papierowej do: Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Zamkowa 8; 35-032 Rzeszów.

Termin składania wniosków na rok 2017 upływa z dniem 15 marca 2017 roku.

Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dniem 1 września 2017 r.

WYKAZ ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ

PONOWNE OGŁOSZENIE

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym sam wniosek ma zawierać:
1.nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2.określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
3.wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
4.określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
5.określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
6.harmonogram realizacji programu;
7.planowane koszty realizacji programu;
8.opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
9.informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tj. Dz.U.2016.1793 ze zm.) do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydana w trybie, o którym mowa w art. 48a ust.3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c, oraz zgodności  z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( Dz. U. poz. 1916).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów a następnie podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie
z przepisem art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d przywoływanej ustawy, w kwocie nieprzekraczającej 80% środków przewidzianych na realizację danego programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tysięcy oraz 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców przekraczającej 5 tysięcy.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Wnioski należy składać  w postaci papierowej do: Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Zamkowa 8; 35-032 Rzeszów.

TERMIN PONOWNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK 2017 UPŁYWA Z DNIEM 12 CZERWCA 2017 ROKU.

Na podstawie § 5ust. 2 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9) Dyrektor POW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 r.

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Adres

Nazwa programu

Kwota dofinansowania

1.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2 powyżej 45 roku życia

12 676,00 zł

2.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa

22 180,00 zł

3.

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Profilaktyka chorób układu krążenia dla mieszkańców miasta Krosna

20 800,00 zł

4.

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Program profilaktyki stomatologicznej dla 5-latków w krośnie uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli

6 400,00 zł

 

Na podstawie § 5ust. 2 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9) Dyrektor POW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 r.

 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

Adres

Nazwa programu

Kwota dofinansowania

1.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2 powyżej 45 roku życia

12 676,00 zł

2.

Prezydent Miasta Rzeszowa

Urząd Miasta Rzeszowa

ul. Rynek 1

35-064 Rzeszów

Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa

22 180,00 zł

3.

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Profilaktyka chorób układu krążenia dla mieszkańców miasta Krosna

20 800,00 zł

4.

Gmina Miasto Krosno

ul. Lwowska 28 A
38-400 Krosno

Program profilaktyki stomatologicznej dla 5-latków w krośnie uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli

6 400,00 zł

5.

Gmina Stalowa Wola

ul. Wolności 7

37-450 Stalowa Wola

Profilaktyka wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza u dzieci w wieku 3-5 lat na terenie gminy Stalowa Wola

19 049,00 zł

6.

Gmina Tarnobrzeg

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla miasta Tarnobrzega na lata 2017-2020

32 000,00 zł

7.

Gmina Sędziszów Małopolski

ul. Rynek 1

39-120 Sędziszów Małopolski

Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski 65+

12 350,00 zł

8.

Gmina Ropczyce

ul. Krisego 1

39-100 Ropczyce

Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Ropczyce powyżej 65. roku życia na lata 2018-2021

14 880,00 zł

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym sam wniosek ma zawierać:

      1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;

      3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;

      4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;

 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;

      6. harmonogram realizacji programu;

      7. planowane koszty realizacji programu;

      8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;

 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do wniosku należy dołączyć, pozytywną opinię Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach; pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 ze zm.).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów a następnie podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z przepisem art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.), Fundusz  może  przekazać  środki  na  dofinansowanie  programów  polityki  zdrowotnej  realizowanych  przez  jednostkę  samorządu  terytorialnego  w zakresie  udzielania  świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń  gwarantowanych  określonych  w przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 31d, w kwocie nieprzekraczającej 80% środków przewidzianych na realizację danego programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tysięcy oraz 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców przekraczającej 5 tysięcy.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Wnioski należy składać  w postaci papierowej do: Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, adres: ul. Zamkowa 8; 35-032 Rzeszów.

TERMIN PONOWNEGO SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ROK 2018
UPŁYWA Z DNIEM 20 CZERWCA 2018 ROKU.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnych z terenu województwa podkarpackiego.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 9), zwanego dalej „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48 d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”:

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2019

Termin składania wniosków: do 1 września 2018 r.
Termin rozpatrywania wniosków: do 1 listopada 2018 r.
Termin ogłoszenia listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania: 15 listopada 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej powinien być złożony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w postaci papierowej do siedziby Podkarpackiego OW NFZ:

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, z dopiskiem „PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ”.

 1. Wniosek powinien zawierać:
  a)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  b)    określenie Oddziału Funduszu, do którego kierowany jest wniosek;
  c)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
  d)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
  e)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
  f)    harmonogram realizacji programu;
  g)    planowane koszty realizacji programu;
  h)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
  i)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłowo realizację programu.
 2. Do wniosku dołącza się:
  a)    pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
  b)    pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2237 ze zm.).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.
Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.  

Informacje dodatkowe:

Świadczenia realizowane w ramach Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są świadczeniami gwarantowanymi, zgodnie z art. 48 d ust. 1 ustawy o świadczeniach „Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31 d, w kwocie nieprzekraczającej:

 1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
 2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

Niezbędne akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.) - rozdział 4, art. 48 – 48 d
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 9)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1492).

Pliki do pobrania

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9) Dyrektor POW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2019 r.

 

lp

Nazwa Wnioskodawcy

adres

Nazwa programu

Kwota dofinansowania

1

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA URZĄD MIASTA RZESZOWA

35-064 RZESZÓW

 UL. RYNEK 1

PROGRAM WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C, WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA RZESZOWA

22 696,00

2

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA URZĄD MIASTA RZESZOWA

35-064 RZESZÓW

 UL. RYNEK 1

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA I LECZENIA POWIKŁAŃ OCZNYCH CUKRZYCY DLA OSÓB Z CUKRZYCĄ TYPU 2 POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA

12 676,00

3

GMINA STALOWA WOLA

37-450 STALOWA WOLA

UL. WOLNOŚCI 7

PROFILAKTYKA WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU I ZEZA U DZIECI W WIEKU 3-5 LAT NA TERENIE MIASTA STALOWEJ WOLI

11 904,00

4

GMINA MIEJSKA MIELEC

39-300 MIELEC

UL. ŻEROMSKIEGO 26

PROGRAM PROFILAKTYCZNYCH BADAŃ KOLONOSKOPOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA MIELCA NA LATA 2018-2019

48 800,00

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnych z terenu województwa podkarpackiego

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 9), zwanego dalej „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48 d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.), zwanej dalej „ustawą  o świadczeniach”:

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2020.

Termin składania wniosków: do 01 września 2019r.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.

Ogłoszenie listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania, nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu terminu rozpatrywania wniosków.

Wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej powinien być złożony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w postaci papierowej do siedziby Podkarpackiego OW NFZ:

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów,

z dopiskiem „PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ”.

 1. Wniosek powinien zawierać:
  a)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  b)    określenie Oddziału Funduszu, do którego kierowany jest wniosek;
  c)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
  d)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
  e)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
  f)    harmonogram realizacji programu;
  g)    planowane koszty realizacji programu;
  h)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
  i)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłowo realizację programu.
 2. Do wniosku dołącza się:
  a)    pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
  b)    pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c ustawy o świadczeniach, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1492 z późn.  zm.).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.   

Podjęcie przez Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Informacje dodatkowe:

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z przepisem art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach „Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d, w kwocie nieprzekraczającej:

1) 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;

2) 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.”

Niezbędne akty prawne:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1510 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 9),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 ( Dz.U. z 2016 r., poz. 1492).

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9) Dyrektor POW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 r. 

lp

Nazwa Wnioskodawcy

adres

Nazwa programu

Kwota dofinansowania

1

GMINA MIASTO RZESZÓW URZĄD MIASTA RZESZOWA

35-064 RZESZÓW

 UL. RYNEK 1

PROGRAM WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C, WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA RZESZOWA

10 400,00

2

GMINA MIASTO RZESZÓW URZĄD MIASTA RZESZOWA

35-064 RZESZÓW

 UL. RYNEK 1

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH W KIERUNKU WCZESNEGO WYKRYWANIA I LECZENIA POWIKŁAŃ OCZNYCH CUKRZYCY DLA OSÓB Z CUKRZYCĄ TYPU 2 POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA

11 686,00

 

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządów terytorialnych z terenu województwa podkarpackiego

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 9), zwanego dalej „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48 d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą  o świadczeniach”:

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2021.

Termin składania wniosków: do 01 września 2020r.

Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu ich złożenia.

Ogłoszenie listy zaakceptowanych wniosków wraz z kwotą dofinansowania, nastąpi w terminie 14 dni od dnia upływu terminu rozpatrywania wniosków.

Wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej powinien być złożony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w postaci papierowej do siedziby
Podkarpackiego OW NFZ:

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów,  z dopiskiem „PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ”.

 1. Wniosek powinien zawierać:
  a)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  b)    określenie Oddziału Funduszu, do którego kierowany jest wniosek;
  c)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
  d)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
  e)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
  f)    harmonogram realizacji programu;
  g)    planowane koszty realizacji programu;
  h)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
  i)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłowo realizację programu.

Do wniosku dołącza się:

 1. Pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie,
  o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 ze zm.);
 1. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c ww. ustawy, oraz zgodności
  z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2365).

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.   

Podjęcie przez Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia
z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Informacje dodatkowe:

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie
z przepisem art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach „Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d rozporządzenie w sprawie finansowania i warunków realizacji świadczeń gwarantowanych, w kwocie nieprzekraczającej:

1) 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;

2) 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.”.

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia  Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych  niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9) Dyrektor POW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 r. 

Lp.

Nazwa Wnioskodawcy

adres

Nazwa programu

Kwota dofinansowania

1.

GMINA MIASTO RZESZÓW URZĄD MIASTA RZESZOWA

35-064 RZESZÓW

 UL. RYNEK 1

PROGRAM WYKRYWANIA ZAKAŻEŃ WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C, WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA RZESZOWA

13 100,00

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9) zwanym dalej „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48d ustawy z dnia 27 grudnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) zwaną dalej „ustawą o świadczeniach”:

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia w imieniu, którego działa Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2022

Termin składania wniosków: do 1 września 2021 r.
Termin rozpatrywania wniosków: do 2 listopada 2021 r.

Wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej powinien być złożony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w postaci papierowej do siedziby Podkarpackiego OW NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, z dopiskiem „program polityki zdrowotnej”.

 1. Wniosek powinien zawierać:
  a)    nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
  b)    określenie Oddziału Funduszu, do którego kierowany jest wniosek;
  c)    wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
  d)    określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
  e)    określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
  f)    harmonogram realizacji programu;
  g)    planowane koszty realizacji programu;
  h)    opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
  i)    informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłowo realizację programu.
 2. Do wniosku dołącza się:

  a)  pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
  b) „Pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z "wojewódzkim planem transformacji" zwanym dalej "wojewódzkim planem", o którym mowa w art. 95c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1373 ze zm.),* oraz  zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 183).”

  *Art. 95c [Wojewódzki plan] - Wojewoda ustala dla obszaru województwa wojewódzki plan transformacji, zwany dalej „wojewódzkim planem”, uwzględniający krajowy plan i rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

Wojewoda ustala dla obszaru województwa wojewódzki plan transformacji, zwany dalej „wojewódzkim planem”, uwzględniający krajowy plan i rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia - art. 95c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu działającego w imieniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji
o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.   

Przekazanie środków w ramach dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Prezesa Funduszu z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego zwraca Funduszowi środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Informacje dodatkowe:

 1. Świadczenia realizowane w ramach Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że są ŚWIADCZENIAMI GWARANTOWANYMI zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach „Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OKREŚLONYCH W WYKAZACH ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d, w kwocie nieprzekraczającej

          1) 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;

          2) 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niż wymieniona w pkt 1.

 1. Niezbędne akty prawne:
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) Rozdział 4 , art. 48 – 48d
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9).
Wynik rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

Wynik rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym(Dz.U. z 2023 r. poz. 1758).

Szczegółowe informacje o wynikach rozstrzygnięcia konkursu dostępne są pod linkiem.

 

W celu zawarcia umowy na dofinansowanie programu prosimy o kontakt z:

Dział Profilaktyki Zdrowotnej
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ

35- 032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8

tel. 17 86 04 211, 17 86 04 229, 17 86 04 248
e-mail:

Wynik rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

Aktualizacja wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym(Dz.U. z 2023 r. poz. 1758).

Szczegółowe informacje o wynikach rozstrzygnięcia konkursu dostępne są pod linkiem.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Śliż
Publikacja informacji: 24.11.2023 16:46
Aktualizacja informacji: 24.11.2023 16:46
Sprawdź historię zmian