Biuletyn Informacji Publicznej Podkarpackiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej         Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

          Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie

          ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

 

Nazwa komórki organizacyjnej                      Wydział Kontroli

Wymiar etatu                                                  0,5 etatu

Miejsce wykonywania pracy                           Rzeszów

Stanowisko                                                     Główny Specjalista

Wymogi kwalifikacyjne                                   - wykształcenie wyższe medyczne - kierunek lekarski

                                                                       - minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe

Wymagania konieczne                                   - znajomość zagadnień z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia  2004r.
                                                                       o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych  ze 
środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 t.j.)

Wymagania pożądane                                  - preferowane posiadanie specjalizacji klinicznej,

          - umiejętność biegłej obsługi komputera w tym:  pakietu biurowego MS Office,

                                                                       - komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

          - wysoka kultura osobista,

                                                                       - odporność na stres.

Główne obowiązki służbowe                         - kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń   opieki zdrowotnej pod kątem jakości, zasadności i celowości udzielanych świadczeń

Wymagane dokumenty                                  - podpisane: list motywacyjny i CV,

                                                                       - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe,

- podpisane Oświadczenie o treści "Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy,  

   dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z Ustawą   z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.)

            - podpisane Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych i o niekaralności za przestępstwo  popełnione umyślnie.

 

            Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ
w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U. 2017.1938 t.j./

Termin i miejsce składania dokumentów            do dnia 19 stycznia 2018r. (liczy się data wpływu do Podkarpackiego OW NFZ)

                                                                       Podkarpacki Oddział Wojewódzki

                                                                       Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                       Wydział  Kadr i Szkoleń

                                                                       ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

                                                                       z dopiskiem „Nabór 1/18 - Gł. Specjalista WK”

                                                                       Informacje telefoniczne - 17 86 04 214

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty osób, które nie zostaną wybrane w procesie rekrutacji będą odesłane.

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Kontroli.

Umowa na czas określony (zastępstwo)

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej      Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie

Dział Wyrobów Medycznych

Wymiar etatu                                               1 etat

Miejsce wykonywania pracy                        Rzeszów

Stanowisko                                                  Starszy referent

Wymogi kwalifikacyjne                                - wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne                               - znajomość zagadnień z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia  2004r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych  ze  środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 t.j.),

- znajomość przepisów z zakresu: wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie,

- biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,

Wymagania pożądane                                - doświadczenie w pracy biurowej,

 - dobra organizacja pracy własnej,

- umiejętność pracy w zespole,

- wysoka kultura osobista,

- komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność.

Główne obowiązki służbowe                        - potwierdzanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej od  Świadczeniobiorców,

- przygotowywanie  merytorycznych odpowiedzi na pisma Świadczeniobiorców w zakresie realizacji zleceń na wyroby  medyczne;

- potwierdzanie i rejestrowanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w wersji papierowej oraz rejestrowanie  zleceń w  systemie informatycznym,

- oznakowanie teczek i pism z zakresu swojego stanowiska,  zgodnie z rzeczowym wykazem akt,

- przygotowywanie dokumentów działu do archiwizowania.

Wymagane dokumenty                               - podpisane: list motywacyjny i CV,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe,

- podpisane Oświadczenie o treści "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.)

- podpisane Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni   spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U. 2017.1938 t.j./

Termin i miejsce składania dokumentów     do dnia 19 lutego 2018r. (liczy się data wpływu do Podkarpackiego OW NFZ)

Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

Wydział  Kadr i Szkoleń

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 2/18 – St. referent WŚOZ”

Informacje telefoniczne - 17 86 04 214

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty osób, które nie zostaną wybrane w procesie rekrutacji będą odesłane.

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko St. Referenta w Dziale Wyrobów Medycznych.

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej              Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

 Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie;

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

Wymiar etatu                                                       1 etat

Miejsce wykonywania pracy                               Stalowa Wola

Nazwa komórki organizacyjnej

Wydział  Spraw Świadczeniobiorców -  Punkt Informacyjny w Stalowej Woli

Stanowisko                                                        Starszy referent

Wymogi kwalifikacyjne                                     - wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne

- znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia  2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanychześrodków publicznych(Dz.U. 2017.1938),

- biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.

Wymagania pożądane                                      - doświadczenie w pracy  przy obsłudze petentów,

- komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

- wysoka kultura osobista,

- odporność na stres,

- rzetelność, odpowiedzialność,

- umiejętność analitycznego myślenia.

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w  Art.112 Ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2017.1938 ze zm).

Główne obowiązki służbowe                             - obsługa świadczeniobiorców w  zakresie:

ubezpieczenia zdrowotnego i prawa do świadczeń,

wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego i Certyfikatów Tymczasowo Zastępujących EKUZ,

potwierdzania wniosków na zaopatrzenie  w wyroby medyczne,

przyjmowania skierowań na leczenie uzdrowiskowe,

udzielania bieżącej informacji o  czasie oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego oraz o możliwości udzielania świadczeń przez innych świadczeniodawców,

- sprawdzanie podstawy ubezpieczenia świadczeniobiorców w systemie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych.

Wymagane dokumenty                                      - podpisane: list motywacyjny i CV,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe,

- podpisane Oświadczenie o treści "Wyrażam  zgodę   na przetwarzanie    danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych    do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j. ze zm).

- podpisane Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Termin i miejsce składania dokumentów            do dnia  5 marca 2018r.

(liczy się data wpływu do Podkarpackiego OW NFZ)

Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

Wydział  Kadr i Szkoleń

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 3/18 St. referent- P.I. Stanowa Wola”

Informacje telefoniczne  pod nr 17 86 04 214

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty osób, które nie zostaną wybrane w procesie rekrutacji będą odesłane.

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko St. Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - Punkt Informacyjny w Stalowej Woli.

umowa na czas określony (zastępstwo)

 

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej              Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie;

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

Nazwa komórki organizacyjnej                          Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Dział Kontraktowania Świadczeń i Obsługi Umów

Wymiar etatu                                                     1 etat

Miejsce wykonywania pracy                              Rzeszów

Stanowisko                                                        Starszy referent

Wymogi kwalifikacyjne                                     - wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne

- znajomość zagadnień z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych  ze  środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 t.j.),

- doświadczenie w pracy biurowej,

- umiejętność poprawnego formułowania pism,

- biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.

Wymagania pożądane

- znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych,

- dobra organizacja pracy własnej,

- umiejętność pracy w zespole,

- wysoka kultura osobista,

- komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność.

Główne obowiązki służbowe

- bieżąca obsługa korespondencji działu (ewidencjonowanie oraz rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej),

- monitorowanie realizacji zadań Oddziału dotyczących zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

- przygotowywanie dokumentów działu do archiwizowania.

Wymagane dokumenty

- podpisane: list motywacyjny i CV,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe,

- podpisane Oświadczenie o treści "Wyrażam  zgodę  przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy,  dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.)

- podpisane Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni   spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U. 2017.1938 t.j./

Termin i miejsce składania dokumentów

do dnia 22 marca 2018r. (liczy się data wpływu do Podkarpackiego OW NFZ)

Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

Wydział  Kadr i Szkoleń

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 4/18 – St. referent DK”

Informacje telefoniczne - 17 86 04 214

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty osób, które nie zostaną wybrane w procesie rekrutacji będą odesłane.

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko St. Referenta w Dziale Kontraktowania Świadczeń i Obsługi Umów.

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej              Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

Nazwa komórki organizacyjnej                          Wydział Kontroli

Wymiar etatu                                                     1  etat

Miejsce wykonywania pracy                              Rzeszów

Stanowisko                                                        Główny Specjalista

Wymogi kwalifikacyjne

- wykształcenie wyższe medyczne - kierunek lekarski

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe

Wymagania konieczne

- znajomość zagadnień z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia  2004r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych  ze  środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 t.j.)

Wymagania pożądane

- preferowane posiadanie specjalizacji klinicznej,

- umiejętność biegłej obsługi komputera w tym:  pakietu biurowego MS Office,

- komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

- wysoka kultura osobista,

- odporność na stres.

Główne obowiązki służbowe

- kontrola realizacji umów o udzielanie świadczeń   opieki zdrowotnej pod kątem jakości, zasadności i celowości udzielanych świadczeń

Wymagane dokumenty

- podpisane: list motywacyjny i CV,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopia świadectw pracy lub zaświadczeń   potwierdzających staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe,

- podpisane Oświadczenie o treści "Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy,  dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.)

- podpisane Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U. 2017.1938 t.j./

Termin i miejsce składania dokumentów

do dnia 6 kwietnia 2018r. (liczy się data wpływu
do Podkarpackiego OW NFZ)

Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

Wydział  Kadr i Szkoleń

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 5/18 - Gł. Specjalista WK”

Informacje telefoniczne - 17 86 04 214

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty osób, które nie zostaną wybrane w procesie rekrutacji będą odesłane.

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura Naboru Nr 5/18 na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Kontroli.

Nie wpłynęła żadna oferta pracy.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI Nr 6/18

umowa na czas określony (zastępstwo)

 

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej

                                                           Podkarpacki Oddział Wojewódzki 

Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą

w Rzeszowie;

ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

 

Nazwa komórki organizacyjnej                     Wydział Świadczeń do spraw Służb Mundurowych

                                                                       Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego

                                                                                                                                        

Wymiar etatu                                                   1 etat

 

Miejsce wykonywania pracy                           Rzeszów

 

Stanowisko                                                     Starszy referent

Wymogi kwalifikacyjne                                  - wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne                                    - znajomość zagadnień z zakresu świadczeń opieki

  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

  w oparciu o Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r.

  o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych  ze 

  środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 t.j.),

- doświadczenie w pracy biurowej,

- umiejętność poprawnego formułowania pism,

- biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.

 

Wymagania pożądane                          - dobra organizacja pracy własnej,

- umiejętność pracy w zespole,

- wysoka kultura osobista,

- komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność.

Główne obowiązki służbowe  

- ewidencjonowanie skierowań na leczenie   uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową w systemie

                                                                        SOLU,

- udzielanie pisemnej informacji do świadczeniobiorcy

  o braku ubezpieczenia zdrowotnego,

- sprawdzanie skierowań pod względem błędów

  formalnych,

- odsyłanie skierowań do świadczeniobiorców/jednostki

  wystawiającej w przypadku błędów formalnych,

- uzupełnianie na bieżąco w systemie SOLU danych

  dotyczących sposobu załatwienia skierowań,

- udzielanie informacji Świadczeniobiorcom zgłaszającym

  się do oddziału Funduszu oraz telefoniczne,

- odsyłanie skierowań do lekarza wystawiającego celem

  weryfikacji,

- uzupełnianie na bieżąco w systemie SOLU danych

  dotyczących sposobu załatwienia skierowań,

- archiwizowanie dokumentów

Wymagane dokumenty

          - podpisane: list motywacyjny i CV,

                                                                       - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie,

- kopia świadectw pracy lub zaświadczeń
  potwierdzających staż pracy,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

  i kwalifikacje  zawodowe,

- podpisane Oświadczenie o treści "Wyrażam  zgodę

   na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy,  

   dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z Ustawą  

   z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922 t.j.)

 

            Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni   spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ
w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych / Dz.U. 2017.1938 t.j./

 

Termin i miejsce składania dokumentów            do dnia 6 czerwca 2018r. (liczy się data wpływu do Podkarpackiego OW NFZ)

                                                                       Podkarpacki Oddział Wojewódzki

                                                                       Narodowego Funduszu Zdrowia

                                                                       Wydział  Kadr i Szkoleń

                                                                       ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

                                                                       z dopiskiem „Nabór 6/18 – St. referent DLU”

                                                                       Informacje telefoniczne - 17 86 04 214

 

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Oferty osób, które nie zostaną wybrane w procesie rekrutacji będą odesłane.

 

 

WYNIK REKRUTACJI

 

Zakończona została procedura naboru na stanowisko St. Referenta w  Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego Wydziału do spraw Służb Mundurowych.

Kandydat wyłoniony do zatrudnienia na stanowisko objęte naborem złożył rezygnację.

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszy informatyk w Wydziale Informatyki

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe i minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe

Wymagania konieczne:

a) znajomość konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych Windows Server 2012 i 2016 oraz stacji roboczych Windows 7/10,

b) praktyczna znajomość obsługi i administracji domeny Active Directory, systemem pocztowym MS Exchange oraz SQL Server,

c) znajomość architektury komputerów, serwerów oraz ich podzespołów,

d) podstawowa znajomość zagadnień wirtualizacji w oparciu o VMWare,

e) znajomość podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania sieci LAN,

f) biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,

g) znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z dokumentacji technicznej.

 

Wymagania pożądane:

a) dobra organizacja pracy własnej,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) wysoka kultura osobista, umiejętność rozmowy z użytkownikiem końcowym,

d) komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność
e) podstawowa znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
f) znajomość zagadnień związana z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
g) podstawowa znajomość systemów operacyjnych klasy Unix/Linux,
h) znajomość konfiguracji i obsługi systemów Microsoft SCCM, WSUS i WDS.

Główne obowiązki:

1. instalacja i administrowanie serwerami platformy Windows Server,

2. administrowanie domeną typu Active Directory oraz systemem pocztowym Exchange,

3. administrowanie serwerami bazodanowymi SQL Server,

4. instalacja i konfigurowanie oprogramowania systemowego stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych zgodnie z wymogami polityki bezpieczeństwa w NFZ,

5. instalacja i konfiguracja aplikacji biurowych oraz dedykowanych,

6. administrowanie systemami bezpieczeństwa i monitoringu w obszarze stacji roboczych
i środowiska serwerów Windows,

7. rozwiązywanie problemów oraz usuwanie awarii występujących w administrowanym obszarze środowiska informatycznego,

8. wykonywanie czynności serwisowych, konserwacyjnych i innych związanych z eksploatacją urządzeń, wprowadzanie poprawek i uaktualnień systemowych,

9. pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz wsparcie merytoryczne dla użytkowników końcowych,

10. prowadzenie strony intranetowej oddziału,

11. tworzenie opracowań i dokumentacji z zakresu administrowanego obszaru,

12. tworzenie wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego oraz serwerów,

13. udział w komisjach przetargowych w zakresie infrastruktury informatycznej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 7/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.            

 

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

 

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 18 czerwca 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 7/18 - WI”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

 

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

 

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141  ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

 

WYNIK REKRUTACJI

 

 

Zakończona została procedura Naboru Nr 7/18 na stanowisko Starszego informatyka
w Wydziale Informatyki.

Nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI Nr 8/18

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Młodszy informatyk w Wydziale Informatyki

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe i minimum roczne doświadczenie zawodowe

Wymagania konieczne:

a) znajomość konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych Windows Server 2012 i 2016 oraz stacji roboczych Windows 7/10,

b) praktyczna znajomość obsługi i administracji domeny Active Directory, systemem pocztowym MS Exchange oraz SQL Server,

c) znajomość architektury komputerów, serwerów oraz ich podzespołów,

d) znajomość podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania sieci LAN,

e) biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,

f) znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z dokumentacji technicznej.

 

Wymagania pożądane:

a) podstawowa znajomość zagadnień wirtualizacji w oparciu o VMWare,

b) dobra organizacja pracy własnej,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) wysoka kultura osobista, umiejętność rozmowy z użytkownikiem końcowym,

e) komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność
f) podstawowa znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
g) znajomość zagadnień związana z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
h) podstawowa znajomość systemów operacyjnych klasy Unix/Linux,
i) znajomość konfiguracji i obsługi systemów Microsoft SCCM, WSUS i WDS.

Główne obowiązki:

1. instalacja i administrowanie serwerami platformy Windows Server,

2. administrowanie domeną typu Active Directory oraz systemem pocztowym Exchange,

3. administrowanie serwerami bazodanowymi SQL Server,

4. instalacja i konfigurowanie oprogramowania systemowego stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych zgodnie z wymogami polityki bezpieczeństwa w NFZ,

5. instalacja i konfiguracja aplikacji biurowych oraz dedykowanych,

6. administrowanie systemami bezpieczeństwa i monitoringu w obszarze stacji roboczych
i środowiska serwerów Windows,

7. rozwiązywanie problemów oraz usuwanie awarii występujących w administrowanym obszarze środowiska informatycznego,

8. wykonywanie czynności serwisowych, konserwacyjnych i innych związanych z eksploatacją urządzeń, wprowadzanie poprawek i uaktualnień systemowych,

9. pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz wsparcie merytoryczne dla użytkowników końcowych,

10. prowadzenie strony intranetowej oddziału,

11. tworzenie opracowań i dokumentacji z zakresu administrowanego obszaru,

12. tworzenie wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego oraz serwerów,

13. udział w komisjach przetargowych w zakresie infrastruktury informatycznej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 8/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.             

 

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

 

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 6 lipca 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 8/18 - WI”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może
  w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

   

  Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

   

  „Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają
    się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli
    umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności
    leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na
    podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
    w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej
    niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone
    w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym
z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI     

Zakończona została procedura naboru Nr 8/18 na stanowisko Młodszego informatyka  w  Wydziale Informatyki.  Nie wyłoniono do zatrudnienia kandydata.

Uzasadnienie: Przy zastosowanych metodach i technikach naboru – kandydat nie spełnił w stopniu wystarczającym wymagań właściwych dla stanowiska.

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI Nr 9/18

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszy referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne: -

Wymagania pożądane:

a) znajomość przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) znajomość języków obcych (szczególnie niemiecki, francuski, angielski)

b) biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office, MS Excel

c) komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

d) wysoka kultura osobista,

e) odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność

f) umiejętność analitycznego myślenia

 

Główne obowiązki:

1. Rozliczanie  kosztów świadczeń zdrowotnych udzielonych osobom uprawnionym z innych  państw UE/EFTA na terenie RP, w tym kontrola merytoryczna i formalno-rachunkowa rachunków / faktur wystawionych przez  świadczeniodawców.

 

2. Prowadzenie korespondencji  ze świadczeniobiorcami, świadczeniodawcami i instytucjami                z  Polski i z krajów  UE/EFTA w zakresie stosowania przepisów  o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sięo zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształceniei kwalifikacjezawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 9/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.            

 

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

 

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 20 lipca 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 9/18 - WWM”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może
  w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:17 86 04 214

 

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

 

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają
    się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli
    umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności
    leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na
    podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
    w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej
    niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone
    w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym
z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko St. Referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI Nr 10/18

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Młodszy specjalista w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców – Sekcja Weryfikacji Uprawnień do Świadczeń Zdrowotnych

Wymiar etatu:   1 etat
Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów
Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe i co najmniej roczny staż pracy                                    
Wymagania konieczne:
a)    dobra znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków   publicznych,
b)    dobra znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
c)    umiejętność obsługi programu Microsoft Office, w tym bardzo dobra znajomość arkusza   kalkulacyjnego Excel

Wymagania pożądane:
a) doświadczenie w obsłudze interesantów i prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Główne obowiązki:

1.  Prowadzenie czynności sprawdzających uprawnienia Świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, których uprawnienie do świadczeń nie zostało potwierdzone za pomocą systemu  e-WUŚ.

 2. Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz przygotowywanie decyzji administracyjnych Dyrektora ustalających obowiązek poniesienia kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobie nieuprawnionej do świadczeń finansowanych z środków publicznych zgodnie z art. 50 ust. 18 Ustawy zdrowotnej.

3. Prowadzenie czynności związanych z egzekwowaniem opłat od świadczeniobiorców, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej więcej niż 2 razy w roku.

4. Wykonywanie czynności przypisanych do Wydziału Spraw Świadczeniobiorców przy dochodzeniu należności od świadczeniodawców  i świadczeniobiorców za udzielone świadczenia do 2012 r., których koszty poniósł Oddział w okresie, w którym osoby nie były objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sięo zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształceniei kwalifikacjezawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 10/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.        

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 30 lipca 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 10/18 - WSŚ”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może
  w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:17 86 04 214

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają
    się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli
    umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności
    leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na
    podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
    w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej
    niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone
    w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym
z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko Młodszego specjalisty w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców.

Pliki do pobrania

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI Nr 11/18

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszy referent w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: - wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne:

- znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

- znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                        (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2017),

- znajomość podstawowych zagadnień dotyczących działalności Narodowego Funduszu Zdrowia,

- biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,

- umiejętności poprawnego formułowania pism.

 

Wymagania pożądane:

- minimum roczny staż pracy

- doświadczenie i znajomość zagadnień w prowadzeniu zamówień publicznych,

- doświadczenie i znajomość w zakresie administrowania nieruchomością,

- umiejętność planowania i organizowania pracy,

- konsekwencja i wytrwałość w realizacji celów, poczucie odpowiedzialności za wyniki,

- umiejętność pracy indywidualnej i w zespole,

- umiejętność pracy po presją czasu,

- wysoka kultura osobista,

- odporność na stres.

 

Główne obowiązki:

- przygotowywanie i realizacja wniosków o zamówienie publiczne,

- przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o zamówienie publiczne,

- prowadzenie korespondencji z oferentami,

- przygotowywanie projektów umów na dostawy i usługi dla Oddziału,

- nadzór na realizacją umów,

- uczestnictwo w pracach komisji przetargowej,

- prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sięo zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształceniei kwalifikacjezawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 11/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.              

 

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

 

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 30 lipca 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 11/18 - WAG”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może
  w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:17 86 04 214

 

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

 

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają
    się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli
    umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności
    leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na
    podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
    w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej
    niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone
    w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym
z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru nr 11/18 na stanowisko St. Referenta w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym.

 

 

 

Pliki do pobrania

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Informatyka w Wydziale Informatyki

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne:

a) znajomość konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych Windows Server 2012 i 2016 oraz stacji roboczych Windows 7/10,

b) praktyczna znajomość obsługi i administracji domeny Active Directory, systemem pocztowym MS Exchange oraz SQL Server,

c) znajomość architektury komputerów, serwerów oraz ich podzespołów,

d) znajomość podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania sieci LAN,

e) biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,

f) znajomość języka angielskiego pozwalająca na korzystanie z dokumentacji technicznej.

 

Wymagania pożądane:

a) podstawowa znajomość zagadnień wirtualizacji w oparciu o VMWare,

b) dobra organizacja pracy własnej,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) wysoka kultura osobista, umiejętność rozmowy z użytkownikiem końcowym,

e) komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność
f) podstawowa znajomość zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
g) znajomość zagadnień związana z bezpieczeństwem systemów informatycznych,
h) podstawowa znajomość systemów operacyjnych klasy Unix/Linux,
i) znajomość konfiguracji i obsługi systemów Microsoft SCCM, WSUS i WDS.

Główne obowiązki:

1. instalacja i administrowanie serwerami platformy Windows Server,

2. administrowanie domeną typu Active Directory oraz systemem pocztowym Exchange,

3. administrowanie serwerami bazodanowymi SQL Server,

4. instalacja i konfigurowanie oprogramowania systemowego stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych zgodnie z wymogami polityki bezpieczeństwa w NFZ,

5. instalacja i konfiguracja aplikacji biurowych oraz dedykowanych,

6. administrowanie systemami bezpieczeństwa i monitoringu w obszarze stacji roboczych i środowiska serwerów Windows,

7. rozwiązywanie problemów oraz usuwanie awarii występujących w administrowanym obszarze środowiska informatycznego,

8. wykonywanie czynności serwisowych, konserwacyjnych i innych związanych z eksploatacją urządzeń, wprowadzanie poprawek i uaktualnień systemowych,

9. pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz wsparcie merytoryczne dla użytkowników końcowych,

10. prowadzenie strony intranetowej oddziału,

11. tworzenie opracowań i dokumentacji z zakresu administrowanego obszaru,

12. tworzenie wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego oraz serwerów,

13. udział w komisjach przetargowych w zakresie infrastruktury informatycznej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 12/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.       

 

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

 

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia  9 sierpnia 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 12/18 - WI”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może
  w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

 

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

 

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają
    się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli
    umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności
    leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na
    podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
    w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej
    niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone
    w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym
z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru nr 12/18 na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki.

Kandydat wyłoniony do zatrudnienia na stanowisko objęte naborem złożył rezygnację.

Pliki do pobrania

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszy informatyk w Wydziale Informatyki

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe i minimum 4-letnie doświadczenie zawodowe

Wymagania konieczne:

a) Dobra znajomość zagadnień sieciowych, m.in: routing, switching

b) Doświadczenie z zakresu obsługi systemów klasy Firewall/VPN, IPS, WAF, SIEM

c) Doświadczenie zawodowego potwierdzające umiejętności w obszarze bezpieczeństwa IT

d) Doświadczenia w obszarze administrowania sieciami LAN

e) Kreatywność i umiejętność otwartego, analitycznego myślenia,

f) Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

Wymagania pożądane:

a) dobra organizacja pracy własnej,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) wysoka kultura osobista, umiejętność rozmowy z użytkownikiem końcowym,

d) komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność,

f) doświadczenie z zakresu administracji serwerami Windows,

g) znajomość systemu Linux, języków skryptowych.

Główne obowiązki:

1. Monitorowanie oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów i danych.

2. Zapewnienie ciągłości działania powierzonych usług, systemów oraz infrastruktury.

3. Administracja i rekonfiguracja urządzeń ochrony sieci m.in. FIREWALL/VPN, SIEM, DLP, WAF.

4. Wspieranie użytkowników systemów IT.

5. Wykonywanie analiz zdarzeń i wykrytych incydentów w obszarze bezpieczeństwa IT.

6. Udział we wdrożeniach nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT.

7. Tworzenie wymagań technicznych i funkcjonalnych w zakresie rozwoju systemów.

8. Współpraca z dostawcami usług i sprzętu.

9. Administracja i rekonfiguracja aktywnych urządzeń sieci LAN.

10. Zapewnienie aktualnej dokumentacji sprzętu, systemów, procedur i czynności.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 13/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.           

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 20 sierpnia 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 13/18 - WI”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141  ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura Naboru Nr 13/18 na stanowisko Starszego informatyka w Wydziale Informatyki. Nie wpłynęła żadna oferta pracy.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Informatyk w Wydziale Informatyki

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne:

a) znajomość konfiguracji i obsługi systemów operacyjnych Windows Server 2012/2016 oraz stacji roboczych Windows 7/10,

b) znajomość architektury komputerów, serwerów oraz ich podzespołów,

c) znajomość zagadnień wirtualizacji w oparciu o VMWare,

d) znajomość podstawowych zagadnień dotyczących funkcjonowania sieci LAN,

e) znajomość angielskiego pozwalająca na korzystanie z dokumentacji technicznej.

Wymagania pożądane:

a) dobra organizacja pracy własnej,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) wysoka kultura osobista, umiejętność rozmowy z użytkownikiem końcowym,

d) komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność

e) znajomość zagadnień związana z bezpieczeństwem systemów informatycznych,

f) podstawowa znajomość systemów operacyjnych klasy Unix/Linux,

g) znajomość konfiguracji i obsługi systemów Microsoft SCCM, WSUS i WDS.

Główne obowiązki:

1. instalacja i administrowanie serwerami platformy Windows Server,

2. instalacja i konfigurowanie oprogramowania systemowego stacji roboczych, urządzeń peryferyjnych zgodnie z wymogami polityki bezpieczeństwa w NFZ,

3. instalacja i konfiguracja aplikacji biurowych oraz dedykowanych,

4. administrowanie systemami bezpieczeństwa i monitoringu w obszarze stacji roboczych i środowiska serwerów Windows,

5. rozwiązywanie problemów oraz usuwanie awarii występujących w administrowanym obszarze środowiska informatycznego,

6. wykonywanie czynności serwisowych, konserwacyjnych i innych związanych z eksploatacją urządzeń, wprowadzanie poprawek i uaktualnień systemowych,

7. pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych oraz wsparcie merytoryczne dla użytkowników końcowych,

8. tworzenie opracowań i dokumentacji z zakresu administrowanego obszaru,

9. tworzenie wymagań technicznych i funkcjonalnych dotyczących zakupu sprzętu komputerowego oraz serwerów.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 14/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.        

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia  20 sierpnia 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 14/18 - WI”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Młodszy informatyk w Wydziale Informatyki

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe i minimum roczne doświadczenie zawodowe

Wymagania konieczne:

a) Dobra znajomość zagadnień sieciowych, m.in: routing, switching,

b) Doświadczenie z zakresu obsługi systemów klasy Firewall/VPN, IPS, WAF, SIEM,

c) Dobra znajomość w zakresie sieci LAN,

d) Doświadczenie zawodowego potwierdzające umiejętności w obszarze bezpieczeństwa IT,

e) Doświadczenia w obszarze administrowania sieciami LAN,

f) Kreatywność i umiejętność otwartego, analitycznego myślenia,

g) Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

a) dobra organizacja pracy własnej,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) wysoka kultura osobista, umiejętność rozmowy z użytkownikiem końcowym,

d) komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność,

f) doświadczenie z zakresu administracji serwerami Windows/Linux,

g) znajomość systemu Linux, języków skryptowych.

Główne obowiązki:

1. Monitorowanie oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa systemów i danych.

2. Zapewnienie ciągłości działania powierzonych usług, systemów oraz infrastruktury.

3. Administracja i rekonfiguracja urządzeń ochrony sieci m.in. FIREWALL/VPN, SIEM, DLP, WAF.

4. Wspieranie użytkowników systemów IT.

5. Wykonywanie analiz zdarzeń i wykrytych incydentów w obszarze bezpieczeństwa IT.

6. Udział we wdrożeniach nowych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT.

7. Tworzenie wymagań technicznych i funkcjonalnych w zakresie rozwoju systemów.

8. Współpraca z dostawcami usług i sprzętu.

9. Administracja i rekonfiguracja aktywnych urządzeń sieci LAN.

10. Zapewnienie aktualnej dokumentacji sprzętu, systemów, procedur i czynności.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 15/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.         

 

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

 

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 7 września 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 15/18 - WI”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może
  w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym
z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141  ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko Mł. informatyka w Wydziale Informatyki.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

 

poszukuje kandydatów na stanowisko

Młodszy księgowy/Księgowy/Starszy księgowy w Wydziale Księgowości

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe i odpowiednio do stanowiska minimum:
                                             1/3/4-lata pracy zawodowej

Wymagania konieczne:

a) Znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości.

b) Znajomość pakietu MS Office, w szczególności programu Excel.

c) Umiejętność pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia.

d) Umiejętność poprawnego formułowania pism.

 

Wymagania pożądane:

a) Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

b) Doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych ze świadczeniami opieki zdrowotnej.

c) Umiejętność planowania i organizowania pracy własne.j

d) Umiejętność pracy w zespole.

 

Główne obowiązki:

a) Księgowanie dowodów księgowych w systemie finansowo-księgowym.

b) Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami.

c) Przygotowywanie w obowiązujących terminach przelewów zobowiązań.

d) Prowadzenie windykacji należności.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej sięo zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształceniei kwalifikacjezawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 16/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.            

 

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

 

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu
w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 21 września 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 16/18 - WK”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może
  w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:17 86 04 214

 

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

 

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają
    się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli
    umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności
    leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na
    podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
    w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej
    niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone
    w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym
z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141  ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia
z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko Młodszego księgowego/Księgowego/Starszego księgowego w Wydziale Księgowości.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista w Wydziale Spraw Świadczenioborców

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe i minimum 3 lata pracy zawodowej

Wymagania konieczne:

a) znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (Dz.U. 2018.1510),

b) biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,

c) doświadczenie w pracy przy obsłudze petenta.

Wymagania pożądane:

a) komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

b) wysoka kultura osobista,

c) odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność,

d) umiejętność analitycznego myślenia.

Główne obowiązki:

1. Udzielanie informacji świadczeniobiorcom w sprawach dotyczących  ubezpieczenia  zdrowotnego i prawa do świadczeń.

2. Wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego i Certyfikatów Tymczasowo  Zastępujących EKUZ.

3. Udzielanie bieżącej informacji dla ubezpieczonych o zasadach korzystania ze świadczeń na podstawie EKUZ na terenie krajów UE/EFTA.

4. Korespondencja z zakładami pracy dotycząca pracowników oddelegowanych do krajów UE/EFTA.

5. Wydawanie danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

6. Przetwarzanie danych osobowych osób ubezpieczonych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych w zakresie umożliwiającym wykonywanie zadań.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 17/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.          

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 24 września 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 17/18 - WSŚ”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141  ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko specjalisty w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszy referent w Wydziale Współpracy Międzynarodowej

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe

Wymagania pożądane:

a) znajomość przepisów z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) umiejętność analitycznego myślenia,

c) znajomość języków obcych (szczególnie niemiecki, angielski),

d) biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,

e) komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

f) wysoka kultura osobista,

g) dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność,

h) doświadczenie w pracy biurowej.

Główne obowiązki:

1)  Wystawianie, rejestrowanie oraz anulowanie zaświadczeń i poświadczeń o prawie do   świadczeń opieki zdrowotnej wydawanych w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dotyczy formularzy serii E 100/SED).

2)  Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego.

3) Udzielanie bieżących informacji dotyczących zasad korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.

 

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 18/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.         

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 24 września 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 18/18 - WWM”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają
    się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli
    umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności
    leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na
    podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa
    w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej
    niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone
    w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141  ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko St. Referenta w Wydziale Współpracy Międzynarodowej.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI Nr 19/18

umowa na czas określony (zastępstwo)

 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszy referent w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń,
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne:

a) znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (Dz.U. 2018 poz.1510 z późn. zm.),

b) biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,

Wymagania pożądane:

a) doświadczenie w pracy biurowej,

b) umiejętność analitycznego myślenia,

c) dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność,

d) komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) wysoka kultura osobista,

Główne obowiązki:

1) weryfikacja merytoryczna raportów statystycznych z wykonanych świadczeń w zakresie wynikającym z zawartych przez świadczeniodawców,

2) monitorowanie kompletności i poprawności informacji o prowadzonych listach oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców w tym średnim czasie oczekiwania i pierwszym wolnym terminie na udzielenie świadczenia,

3) podejmowanie interwencji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przekazywaniu danych,

4) przygotowywanie okresowych analiz, zestawień i sprawozdań dotyczących liczby oczekujących i czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 19/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.     

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 2 listopada 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 19/18 - WŚOZ”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może
  w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017.1938 ze zm.).

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017.1938 ze zm.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141  ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 ust. 1a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko St. Referenta w Dziale Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń WŚOZ.

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Starszy referent

w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego Wydziału ds Służb Mundurowych

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe

Wymagania konieczne:

a) znajomość Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych (Dz.U. 2018 poz.1510 z późn. zm.),

b) biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 1. doświadczenie w pracy przy obsłudze petenta,
 2. komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność,
 5. umiejętność analitycznego myślenia,
 6. mile widziany minimum 3 letni okres pracy zawodowej.

Główne obowiązki:

 1. Ewidencjonowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową w systemie SOLU.
 2. Udzielanie informacji Świadczeniobiorcom zgłaszającym się do oddziału Funduszu oraz telefoniczne.
 3. Sporządzanie pisemnych informacji dotyczących sposobu załatwienia skierowań.
 4. Potwierdzanie skierowań z zakresu leczenia sanatoryjnego dla dorosłych.
 5. Archiwizowanie dokumentów.
 6. Wykonywanie innych poleceń zleconych przez przełożonego.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 20/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.           

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 7 grudnia 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 20/18 - DLU”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może
  w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018.1510 ze zm.).

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. t.j.2018.1510.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 ze zm.) Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6 ust.1 lit. a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust.2 lit. a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura naboru na stanowisko St. Referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego Wydziału ds. Służb Mundurowych.

umowa na czas określony (zastępstwo)

Podkarpacki Oddział Wojewódzki  Narodowego  Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów

poszukuje kandydatów na stanowisko

Informatyka

w Wydziale Informatyki – Sekcja Aplikacji

 

Wymiar etatu:   1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Rzeszów

Wymogi kwalifikacyjne: wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 5 lat pracy zawodowej - ( preferowany kierunek informatyczny lub pokrewny)

Wymagania konieczne:

a) biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,

b) umiejętność pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia.

Wymagania pożądane:

a) dobra organizacja pracy własnej,

b) znajomość zagadnień systemu ochrony zdrowia związanych z systemem ubezpieczeń zdrowotnych oraz informatyzacją w ochronie zdrowia,

c) komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność,

d) wysoka kultura osobista,

e) odporność na stres, rzetelność, odpowiedzialność,

f)  umiejętność rozmowy z użytkownikiem końcowym,

g) podstawowa znajomość języka SQL.

Główne obowiązki:

 1. Nadzór nad rozwojem i ulepszaniem aplikacji i modułów systemu informatycznego Oddziału.
 2.  Generowanie oraz przekazywanie świadczeniodawcom danych instalacyjnych.
 3. Współpraca z komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz Centrali NFZ w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Informatyki.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się   o zatrudnienie: druk do pobrania
 • podpisane: list motywacyjny i CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie  i kwalifikacje  zawodowe,
 • kopia świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • podpisane Oświadczenia o treści:

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego Nr 21/2018".

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”.        

UWAGA: dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

- "Wyrażam  zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym postępowaniu rekrutacyjnym”.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 13 grudnia 2018r. w zamkniętych kopertach, bezpośrednio w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego  Narodowego Funduszu Zdrowia (kancelaria ogólna na parterze budynku czynna w godzinach 8.00 – 16.00) lub proszę przesłać pod adres:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8; 35 – 032 Rzeszów

z dopiskiem „Nabór 21/18 - WI”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • Weryfikacja ofert pod względem formalnym  i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Wydziału Kadr i Szkoleń.
 • Formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może
  w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej.
 • Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze.
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy  po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu i formie przeprowadzenia naboru.
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na nie spełnienie  wymogów formalnych, nie będą informowani o dalszym etapie naboru.
 • Oferty otrzymane po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferty osób, które nie zostaną wybrane na stanowisko objęte naborem, zostaną odesłane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Informacje telefoniczne pod numerem:  17 86 04 214

Ponadto kandydaci z chwilą  zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w Art.112 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018.1510 ze zm.).

„Art.112.

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170 i 1089);
6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
   1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
   2) wykonywać działalności gospodarczej.”

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r.
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych - „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. t.j.2018.1510.), a także Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.1974.24.141 ze zm.).Niepodanie przez Pana/Panią danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6 ust.1 lit. a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust.2 lit. a  RODO).

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Podkarpackim Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie są następujące: tel. 17 86 04 177; e-mail: 

WYNIK REKRUTACJI

Zakończona została procedura Naboru Nr 21/18 na stanowisko Informatyka w Wydziale Informatyki.

Nie wpłynęła żadna oferta pracy.

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Grzegorz Małek
Publikacja informacji: 08.01.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 22.02.2019 13:03
Sprawdź historię zmian