Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych  lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  (Dz. U. z 2017r., poz.9)

DYREKTOR POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do:

Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Wniosek musi zawierać:

1.     nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2.     określenia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;

3.     wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;

4.     określenia wysokości wnioskowanego dofinansowania;

5.     określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;

6.     harmonogram realizacji programu;

7.     planowane koszty realizacji programu;

8.     opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;

9.     informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć:

1.     pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.),

2.     pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dni 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

Termin składania wniosków na 2018 rok upływa z dniem 1 września 2017r.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

Ogłoszenie o wyborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Dyrektor Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2018 r.

LP

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa programu

kwota dofinansowania

1

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas I-V szkoły podstawowej w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020

2 375,80 zł

 

2.

Powiat Kwidzyński

Powiatowy pogram profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV) na lata 2017-2019

27 227,52 zł

3.

Gmina Stare Pole

Program uzupełniajacy kalendarz szczepień od 2017r. Przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu Gminy Stare Pole

1 848,28 zł

4.

Powiat Bytowski

Powiatowy program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu bytowskiego poj 65 roku życia

4 524,00 zł

5.

Gmina Przodkowo

Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu Gminy Przodkowo

1 844,40 zł

6.

Powiat Tczewski

Powiatowy program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)" Chronię życie przed rakiem"

12 180,00 zł

Podstawa prawna: §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostke samorządu terytorialnego praz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 9).

 

Ogłoszenie w sprawie składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego:

Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) oraz §2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych  lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  (Dz. U. z 2017 r., poz.9)

DYREKTOR POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do: Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału Funduszu, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) do wniosku należy dołączyć:

 1. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2, oraz
 2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dni 11 września 2015 r.
  o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 poz. 2003).

Termin składania wniosków na 2019 rok upływa z dniem 1 września 2018 r.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie o wyborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Dyrektor Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

LP

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa programu

kwota dofinansowania

1

Gmina Słupsk

Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8-9 lat z terenu Gminy Słupsk na lata 2018-2022

6 376,67 zł

 

2.

Powiat Kartuski

Program profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2017-2019

12 865,92 zł

3.

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020

7 912,54 zł

4.

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020

964,94 zł

5.

Powiat Tczewski

Recepta na raka - program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego

21 872,06 zł

 

Podstawa prawna: §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostke samorządu terytorialnego praz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 9).

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 listopada 2018 r.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu woj. pomorskiego.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9) zwanego dalej: „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48d ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1510 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach”

DYREKTOR POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków

o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2020 r.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej, z dopiskiem na kopercie "program polityki zdrowotnej", do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału Funduszu, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze. zm.) do wniosku należy dołączyć:

 1. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
 2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dni 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492).

Termin składania wniosków na rok 2020 upływa z dniem 1 września 2019 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych przez Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku.

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Podjęcie przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni. 

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 lipca 2019 r.

Ogłoszenie o wyborze wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Dyrektor Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2020 r.

LP

Nazwa wnioskodawcy

Nazwa programu

kwota dofinansowania przyznana przez Pomorski OW NFZ

1

Gdyńskie Centrum Zdrowia

Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży „Sport, Zdrowie, Rodzina”. Kontynuacja programu na lata 2019-2021.

20000 zł

 

2.

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020

7040 zł

3.

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych  w Gminie Kobylnica na lata 2018-2020

5400 zł

4.

Powiat Tczewski

Recepta na raka-program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego (okres realizacji programu 2016-2020 z możliwością kontynuacji w latach następnych)

26418 zł

Podstawa prawna: §5 ust.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostke samorządu terytorialnego praz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017r., poz. 9).

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 8 listopada 2019 r.

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z terenu woj. pomorskiego.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9) zwanego dalej: „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48d ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z dnia 12 czerwca 2019r., Dz. U. z 2019 r. poz.1373 ze zm.) zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach”

DYREKTOR POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

informuje o możliwości  składania wniosków

o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2021 r.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej, z dopiskiem na kopercie "program polityki zdrowotnej", do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału Funduszu, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48d ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 ze. zm.) do wniosku należy dołączyć:

 1. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach;
 2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dni 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492).

Termin składania wniosków na rok 2021 upływa z dniem 1 września 2020 r.

Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

Podjęcie przez Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 lipca 2020 r.

Na podstawie § 5.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017, poz. 9) Dyrektor Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków na rok 2021.

 

Lp.

Jednostka samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania programu

1

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

5 400,00

2

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

7 040,00

3

Gdyńskie Centrum Zdrowia

Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży. „ Sport, Zdrowie, Rodzina”. Kontynuacja programu na lata 2019-2021.

20 000,00

podpisał: Bartosz Goyke, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 listopada 2020 r.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2022 roku z terenu województwa pomorskiego.

Na podstawie art. 48d ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z dnia 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285) zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach”

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2022 roku.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej z dopiskiem na kopercie "program polityki zdrowotnej" do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Termin składania wniosków – do 1 września 2021 roku

Dodatkowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków:

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 9

Wzór wniosku do pobrania - pobierz

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

tel. 58 75 12 659, 58 75 12 644 lub 58 75 12 64

podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 sierpnia 2021 r.

Na podstawie § 5.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków na rok 2022, zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp.

Jednostka samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota dofinansowania programu

1

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych  w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

5 400,00

2

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

7 040,00

3

Powiat Kartuski

Program profilaktyki zakażeń HCV dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2020-2022

13 993,00

podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 października 2021 r.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku z terenu województwa pomorskiego.

Na podstawie art. 48d ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285) zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach”

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2023 roku.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej z dopiskiem na kopercie "program polityki zdrowotnej" do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Termin składania wniosków – do 1 września 2022 roku

Dodatkowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 9)

Wzór wniosku do pobrania - pobierz

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

tel. 58 75 12 659, 58 75 12 640 lub 58 75 12 779

podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 sierpnia 2022 r.

Na podstawie § 5.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem Dyrektor Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków na rok 2023, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Lp.

Jednostka samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota
dofinansowania programu

1

Gmina Kobylnica

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 65 lat i więcej na lata 2022-2025

12.000,00

2

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

7.040,00

3

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Kobylnica na lata 2023-2025

1.740,00

4

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

5.400,00

5

Powiat Starogardzki

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2023-2027 dla Powiatu Starogardzkiego

37.646,40

 

Podpisała: w/z  Joanna Erecińska, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 listopada 2022 r.

Informacja o wyznaczeniu dodatkowego terminu składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku z terenu województwa pomorskiego.

Na podstawie art. 48d ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 25 czerwca 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285) zwanej dalej: „ustawą o świadczeniach” Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o wyznaczeniu dodatkowego terminu składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na 2023 roku.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej z dopiskiem na kopercie "program polityki zdrowotnej" do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Termin składania wniosków – do 16 listopada 2022 roku

Dodatkowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 9)

Wzór wniosku do pobrania - pobierz

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

tel. 58 75 12 659, 58 75 12 640 lub 58 75 12 779

Podpisała: w/z  Joanna Erecińska, p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 listopada 2022 r.

Na podstawie §2.3 oraz §5.2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków na rok 2023 wybranych w związku z ogłoszeniem dodatkowego terminu składania wniosków, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Jednostka samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota
dofinansowania programu (zł)

1

Gmina Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Zdrowia

Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży.

„Sport, Zdrowie, Rodzina"

Kontynuacja programu na lata 2022-2024

20.000,00

podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 grudnia 2022 r.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku z terenu województwa pomorskiego.

Na podstawie art. 48d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z 24 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561) Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2024 roku.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej z dopiskiem na kopercie "program polityki zdrowotnej" do siedziby Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Termin składania wniosków – do 1 września 2023 roku

Dodatkowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania wniosków:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 9)

Wzór wniosku do pobrania - pobierz

Kontakt z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym:

tel. 58 75 12 659, 58 75 12 646, 58 75 12 640 lub 58 75 12 779

podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 sierpnia 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1758)

 

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1758) w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, Minister Zdrowia podjął decyzję w zakresie akceptacji dofinansowania programów polityki zdrowotnej dla 105 gmin.

Poniżej przedstawiamy link z odesłaniem do strony Ministerstwa Zdrowia z opublikowaną (zgodnie z art. 30 ust. 5 w/w ustawy) listą rankingową zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-realizowanychprzez-gminy-w-obszarze-edukacji-w-zakresie-osteoporozy-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy

Dane kontaktowe do Wydziału Ekonomiczno-Finansowego:

tel. 58 75 12 659, 58 75 12 646, 58 75 12 640 lub 58 75 12 779

podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 października 2023 r.

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 poz. 9), Dyrektor Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2024 roku, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Nazwa

jednostki samorządu terytorialnego

Nazwa programu

Kwota

dofinansowania programu

1

Gmina Miasto Ustka

Program profilaktyki boreliozy w Gminie Miasto Ustka na rok 2024

4 395,00 zł

2

Gmina Miasto Ustka

Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat z terenu Gminy Miasto Ustka na rok 2024

5 274,00 zł

3

Gmina Miasta Gdyni

Wspieranie rozwoju i zdrowia fizycznego i psychospołecznego oraz zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym
i społecznym dzieci i młodzieży. „Sport, Zdrowie, Rodzina”. Kontynuacja programu na lata 2022 – 2024

9 252,00 zł

4

Gmina Miasta Gdyni

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w populacji młodzieży w Gminie Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2023 - 2024

9 252,00 zł

5

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnej diagnostyki boreliozy w populacji osób dorosłych
w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

2 498,00 zł

6

Gmina Kobylnica

Program profilaktyki i wczesnego wykrywania zakażeń HCV w Gminie Kobylnica na lata 2021-2025

3 257,00 zł

7

Gmina Kobylnica

Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kobylnica w wieku 60 lat i więcej na lata 2024-2025

5 551,00 zł

8

Miasto Słupsk

Program Polityki Zdrowotnej pod nazwą „Program wczesnego wykrywania dysplazji stawów biodrowych na lata 2022-2031”

31 087,00 zł

9

Miasto Słupsk

Program Polityki Zdrowotnej pod nazwą „Opieka okołoporodowa dla mieszkańców Miasta Słupska na lata 2022-2030"

20 429,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podpisała: z up. Joanna Erecińska - p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 listopada 2023  r.

Komunikat dotyczący edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy

Dotyczy ogłoszenia o zaktualizowanej liście rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1758)

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w ślad za opublikowanym 6 października 2023 roku ogłoszeniem o liście rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U.
z 2023 r. poz. 1758) w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, Minister Zdrowia podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji listy rankingowej w związku z aktualizacją kosztorysu i harmonogramu wybranych do dofinansowania programów polityki zdrowotnej.

Poniżej przedstawiamy link z odesłaniem do strony Ministerstwa Zdrowia z aktualną listą rankingową zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-realizowanych-przez-gminy-w-obszarze-edukacji-w-zakresie-osteoporozy-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy

Dane kontaktowe do Wydziału Ekonomiczno-Finansowego:

tel. 58 75 12 659, 58 75 12 646, 58 75 12 640 lub 58 75 12 779

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Kollakowski
Publikacja informacji: 24.11.2023 16:07
Aktualizacja informacji: 24.11.2023 16:11
Sprawdź historię zmian