Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Informacja publiczna

Dostęp do informacji publicznej

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ oraz w centralnym repozytorium informacji publicznej - danepubliczne.gov.pl, są udostępniane na wniosek.

Wniosek kierowany do Dyrektora Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ można przesłać:

  • pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk;
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: /im2816rkl4/SkrytkaESP;
  • pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@nfz-gdansk.pl;

W przypadku gdy adresatem wniosku, jest Prezes NFZ, wniosek można złożyć w każdy z ww. sposobów, podając odpowiednie dane adresowe wskazane na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.
Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie  rozpatrzenia wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek NFZ, jako podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Informacja publiczna przetworzona może zostać udostępniona w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Podpisała: z up. Joanna Erecińska, p.o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 czerwca 2023 r.

 

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Kollakowski
Wytworzenie informacji: 26.06.2023
Publikacja informacji: 26.06.2023 12:06
Aktualizacja informacji: 26.06.2023 12:06
Sprawdź historię zmian