Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DS/18/33 - Referent w Dziale Spraw Świadczeniobiorców w Delegaturze w Słupsku - zakończone

29-06-2018

Ogłoszenie o zatrudnieniu – DS/18/33


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia DS/18/33

Rekrutacja na stanowisko Referenta w Dziale Spraw Świadczeniobiorców w Delegaturze w Słupsku  została zakończona bez wyłonienia kandydata. Osoba biorąca udział w naborze nie osiągnęła wymaganego progu punktowego.

Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura DS/18/33 została zakończona.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 25 września 2018 r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  Referenta w Dziale Spraw Świadczeniobiorców w Delegaturze w Słupsku:       

 1. Łupisz Elżbieta– Krępa Słupska,
 2. Pietrzak Teresa - Słupsk.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 lipca 2018 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Referenta w Dziale Spraw Świadczeniobiorców w Delegaturze w Słupsku   

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Słupsk

Główne obowiązki:

 • Rejestrowanie, potwierdzanie lub odmowa uprawnienia do zaopatrzenia wnioskowanym wyrobem medycznym oraz wystawianie i potwierdzanie zleceń naprawy wyrobu medycznego, a także kart potwierdzenia uprawnienia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie
 • Realizacja przepisów o koordynacji w zakresie przyjmowania wniosków o wydanie EKUZ – drukowanie i wydawanie EKUZ i Certyfikatów
 • Prowadzenie korespondencji zewnętrznej związanej z kartami EKUZ
 • Udzielanie bieżących informacji dotyczących zasad korzystania ze świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji oraz przepisów krajowych implementujących dyrektywę transgraniczną na terenie RP oraz na terenie innych państwa członkowskich, w porozumieniu z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej
 • Udzielanie informacji świadczeniobiorców w zakresie objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i ustalenia prawa do świadczeń wynikających z ustawy
 • Aktualizacja danych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych zgodnie z obowiązującymw tym zakresie procedurami
 • Wydawanie danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej zaopatrzenia w wyroby medyczne
 • Przygotowywanie sprawozdań z wymaganym zakresie.

Wykształcenie: min. średnie , preferowane wyższe  

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office oraz znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • biegła znajomość ustaw: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn. zm. ), ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ( Dz. U. 2017 poz. 2211 ), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie ( Dz. U. 2017 poz. 1061 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1678 ).
 • zdolności analityczne
 • rzetelność, terminowość
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
 • kreatywność, odpowiedzialność, skrupulatność
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • mile widziane doświadczenie w pracy z interesantami

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie orazdoświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenia o treści:

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie      pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji „ 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów „ ( dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne )

- „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji „

- „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji „

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 13.07.2018 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – DS/18/33

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następującenarzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

   Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29.04.2017 r., poz. 1938 )

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek,w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej                                                                                                            

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:                                                 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148 ,reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO,a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 217).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U.  z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm. ), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy ( Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U.2018 poz. 917 ). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 czerwca 2018 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Radosław Łowiński
Wytworzenie informacji: 25.09.2018
Publikacja informacji: 25.09.2018 14:39
Aktualizacja informacji: 25.09.2018 14:39
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności