Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu - WEF/19/23 - Starszy Referent w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym - zakończone

11-02-2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WEF/19/23


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WEF/19/23

[Zanonimizowano]

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 marca 2019 r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

[Zanonimizowano]

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 marca 2019 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Ekonomiczno-Finansowym

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. terminowa realizacja zadań i obowiązków określonych w Regulaminie Organizacyjnym POW NFZ oraz zleconych przez przełożonego;
 2. kontrola poprawności dokumentów rozliczeniowych od strony formalnej;
 3. merytoryczna weryfikacja zgodności danych przedstawionych na fakturach z finansową wartością umowy;
 4. kontrola kompletności dokumentów oraz w miarę konieczności ich uzupełnianie w drodze wystąpień do świadczeniodawców lub pracowników innych komórek Oddziału;
 5. wystawianie not korygujących celem doprowadzenia do poprawności formalnej dokumentów rozliczeniowych
 6. przygotowywanie korespondencji dla świadczeniodawców w zakresie zauważonych nieprawidłowości w wystawionych obciążeniach oraz przygotowanie pism informacyjnych;
 7. sporządzanie korespondencji międzywydziałowej w przypadku konieczności uzyskania odpowiedzi na piśmie lub kontaktowanie się z pracownikami innych komórek celem uzyskania wyjaśnień koniecznych do prawidłowego zweryfikowania otrzymanych obciążeń;
 8. rozliczanie finansowych skutków kontroli i procesów weryfikacyjnych (w tym związanych ze Zintegrowanym Informatorem Pacjenta) w zakresie korekt dokumentów rozliczeniowych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi Oddziału;
 9. ustalanie wartości biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz ustalania wartości świadczeń wykonanych ponad limit umowy i niewykonań;
 10. analiza przebiegu finansowych rozliczeń umów ze świadczeniodawcami, przedkładanie bezpośredniemu przełożonemu informacji w zakresie nieprawidłowości wykonywania umów.

Wykształcenie: min. średnie, pożądane wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:

 1. 3-letni staż pracy przy wykształceniu średnim,
 2. Znajomość przepisów prawa:
 • dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510),
 • ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zasad rachunkowości,

      3. Znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office, w szczególności programu MS Excel.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, dyscyplina wewnętrzna,
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie orazdoświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenia o treści:

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji"

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów" (dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne)

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji"

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji"

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 28.02.2019 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WEF/19/23

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-730

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna,która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznielub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone                                                                                                         

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018  poz. 1510)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejlub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniowąna podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:                                                       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacjijest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibąw Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacjina stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO,a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 217).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związkuz przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargido organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U.2018 poz. 917). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych POW NFZ

data publikacji: 11 lutego 2019 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Radosław Łowinski
Wytworzenie informacji: 08.04.2019
Publikacja informacji: 08.04.2019 15:51
Aktualizacja informacji: 08.04.2019 15:51
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności