Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu - WGL/18/26 - Starszy Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami

23-05-2018

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WGL/18/26


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WGL/18/26

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Starszego specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami.  

Uzasadnienie: W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 13 czerwca 2018 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Specjalisty w Wydziale Gospodarki Lekami

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z nabywaniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w zakresie programów lekowych i chemioterapii, przekazywanych przez świadczeniodawców posiadających umowę z Funduszem na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • weryfikacja świadczeń z zakresu programów zdrowotnych ( lekowych ) i chemioterapii pod względem merytorycznym
 • ewidencjonowanie i monitorowanie zgód wydawanych przez Dyrektora POW NFZw ramach umów z zakresu leczenia szpitalnego – chemioterapii i programów zdrowotnych ( lekowych )- zgody płatnika dla pacjentów pełnoletnich
 • opracowywanie okresowych sprawozdań dotyczących rozliczania i weryfikacji programów lekowych i chemioterapii
 • współpraca w prowadzonych kontrolach świadczeniodawców w zakresie programów zdrowotnych i chemioterapii

Wykształcenie: wyższe medyczne - lekarz, farmaceuta

Wymagania konieczne:

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office,
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia
 • min. 4-letni staż pracy
 • bardzo dobra znajomość następujących aktów prawnych:
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2017 poz.2211)
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2017poz. 1844z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U.2018 poz. 745)

Wymagania pożądane:

 • umiejętność formułowania pism urzędowych
 • samodzielne rozwiązywanie problemów
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek,w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie orazdoświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2016 poz. 922)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 08.06.2018 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WGL/18/26

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następującenarzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 23 maja 2018 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Radosław Łowinski
Wytworzenie informacji: 13.06.2018
Publikacja informacji: 13.06.2018 10:18
Aktualizacja informacji: 13.06.2018 10:18
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności