Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WGL/20/9 - Młodszy Specjalista w Wydziale Gospodarki Lekami

26-02-2020

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WGL/20/9


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WGL/20/09

[Zanonimizowano]

Podpisała: p.o. Dyrektora Oddziału Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 sierpnia 2020 r.


Ogłoszenie o zatrudnieniu –WGL/20/09

[Zanonimizowano]

Podpisała: p.o. Dyrektora Oddziału Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 maja 2020 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Młodszego Specjalisty
w Wydziale Gospodarki Lekami
.

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • monitorowanie rozliczeń refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych na poziomie przekazywania komunikatów elektronicznych przez apteki;
 • monitorowanie procesu przydzielania zakresów numerów dla recept lekarskich;
 • prowadzenie systematycznych analiz w zakresie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, wydawanych z aptek ogólnodostępnych;
 • sporządzanie sprawozdań w zakresie danych szczegółowych sprawozdawanych przez apteki;
 • rozliczanie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
 • podejmowanie czynności w zakresie rozpatrywania zgłoszeń świadczeniobiorców dotyczących nieprawidłowości w zakresie udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, stwierdzonych przez nich na podstawie danych udostępnionych za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP);
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w stosunku do świadczeniodawców i osób uprawnionych do wystawiania recept, co do których istnieje podejrzenie o wystawieniu recept osobom nieposiadającym ubezpieczenia zdrowotnego lub prawa do świadczeń oraz windykacja nienależnej refundacji;
 • rozliczanie wyników finansowych kontroli oraz skutków kontroli w zakresie korekt raportów statystycznych zgodnie z obowiązującymi regulacjami i w zakresie właściwości rzeczowej;
 • prowadzenie działań, skutkujących nałożeniem kar umownych, w związku z podejmowaniem czynności sprawdzających lub monitorowaniem: realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskich, aptek.

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze.

Wymagania konieczne:

 • min. roczny staż pracy,
 • bardzo dobra znajomość następujących aktów prawnych, w zakresie gospodarki lekami:
 • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
  (t. j. Dz. U. z 2019, poz.784 ze zm.),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 1373 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. z 2018 r., poz. 745 zezm.)
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
 • zdolność logicznego i analitycznego myślenia.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność formułowania pism urzędowych;
 • samodzielne rozwiązywanie problemów;
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz roczne doświadczenie zawodowe,
 • podpisany list motywacyjny i CV,
 • podpisane oświadczenia o treści:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji”;

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”(dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne );

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego
do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji”;

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji”.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 13.03.2019 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

- z dopiskiem: oferta pracy – WGL/20/9

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-730

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następującenarzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne ,
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.):

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów,
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej,
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego,
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą
  w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 217).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 1373 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 lutego 2020 r.

 

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Kollakowski
Wytworzenie informacji: 26.02.2020
Publikacja informacji: 26.02.2020 00:00
Aktualizacja informacji: 03.09.2020 08:29
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności