Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu - WKO/18/18 - Główny specjalista w Wydziale Kontroli - zakończone

26-04-2018

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WKO/18/18


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WKO/18/18

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Kontroli. Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WKO/18/18 została zakończona.  

  Uzasadnienie: W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 czerwca 2018 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Głównego specjalisty w Wydziale Kontroli – Dział Realizacji Kontroli 

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • przeprowadzanie w siedzibie Oddziału NFZ w Gdańsku oraz na terenie całego województwa pomorskiego kontroli zgodnie z programem lub tematyką kontroli 
 • dokumentowanie czynności kontrolnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, m.in. sporządzanie protokołów kontroli i wystąpień pokontrolnych

Wykształcenie: wyższe medyczne – lekarz ze specjalizacją w dziedzinie neonatologii

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letnie doświadczenie w zawodzie 
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1938)
 • umiejętność obsługi komputera (redagowanie pism, obsługa arkuszy kalkulacyjnych)                          

Wymagania pożądane:

 • odporność na stres
 • umiejętność myślenia analitycznego i syntetycznego oraz formułowania wniosków
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie, że przeciwko osobie ubiegającej się o zatrudnienie nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia lub przestępstwa skarbowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. z2016 poz. 922)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 11.05.2018 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WKO/18/18

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 26 kwietnia 2018 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Radosław Łowinski
Wytworzenie informacji: 11.06.2018
Publikacja informacji: 11.06.2018 14:42
Aktualizacja informacji: 11.06.2018 14:42
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności