Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSM/17/61 - Starszy Referent w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego - zakończone

29-11-2017

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WSM/17/61

Rekrutacja na stanowisko Starszego referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego została zakończona bez wyłonienia kandydata. Osoba biorąca udział w naborze nie osiągnęła wymaganego progu punktowego.      
Decyzją Dyrektora POW NFZ procedura WSM/17/61 została zakończona.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 15 stycznia 2018 r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego:          

[Zanonimizowano]

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 grudnia 2017 r


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar etatu: 1 etatu

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • prowadzenie w systemie komputerowym ewidencji otrzymanych skierowań na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową (m.in. rejestracja, ocena, wycofanie, weryfikacja)  
 • zawiadamianie ubiegających się o leczenie uzdrowiskowe o przyczynie niepotwierdzenia skierowania oraz o warunkach potwierdzania skierowań 
 • udzielanie wyczerpujących informacji w zakresie świadczeń uzdrowiskowych, trybie realizacji skierowań oraz o kolejce na liście oczekujących  

Wykształcenie: minimum średnie, preferowane wyższe

Wymagania konieczne:

 • minimum 3-letni staż pracy przy wykształceniu średnim
 • biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office)
 • znajomość aktów prawnych w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. Nr 142, poz. 835), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego   

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy z petentem
 • odporność ma stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017  poz. 1938)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz   doświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2016 poz. 922) 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 14.12.2017 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSM/17/61

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 29 listopada 2017r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Radosław Łowinski
Wytworzenie informacji: 15.02.2018
Publikacja informacji: 15.02.2018 15:38
Aktualizacja informacji: 15.02.2018 15:38
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności