Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSM/19/102 - Specjalista w Wydziale Służb Mundurowych w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego

05-12-2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSM/19/102


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSM/19/102

[zanonimizowano]             ]

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 lutego 2020 r.


Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSM/19/102

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalisty w Wydziale Służb Mundurowych w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego:

[zanonimizowano]

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 stycznia 2020 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko Specjalisty w Wydziale Służb Mundurowych  w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego.

Wymiar etatu: 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie w systemie komputerowym ewidencji otrzymanych skierowań na leczenie uzdrowiskowe / rehabilitację uzdrowiskową /m.in. rejestracja, ocena, wycofanie, weryfikacja, potwierdzanie; korespondencja wysyłkowa sporządzana przez lekarzy,
 • zawiadamianie ubiegających się o leczenie uzdrowiskowe o przyczynie niepotwierdzenia skierowania oraz o warunkach potwierdzania skierowań,
 • udzielanie wyczerpujących informacji w zakresie świadczeń uzdrowiskowych, trybie realizacji skierowań oraz o kolejce na liście oczekujących.

Wykształcenie:  minimum średnie,  pożądane wyższe.

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letni staż pracy przy wykształceniu średnim, 3-letni staż pracy przy wykształceniu wyższy.
 • znajomość aktów prawnych w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową
(Dz. U. z 2011 r. nr 142, poz. 835 ze zm.) oraz  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 168);

 • biegła obsługa komputera (pakiet Microsoft Office).

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy z petentem;
 • współpraca w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odporność na stres.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe,
 • podpisany list motywacyjny i CV,
 • podpisane oświadczenia o treści:

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji",

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów" (dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne),

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji",

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji".

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 23.12.2019 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

- z dopiskiem: oferta pracy – WSM/19/102.

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-730.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna,która może w szczególności stosować następującenarzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętnościoraz zadania symulacyjne,
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.):

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejlub ubiegają się o zawarcie takich umów,
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej,
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego,
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniowąna podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,o których mowa w pkt 2,
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6,
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:                                                       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacjijest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacjina stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO,a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 553 ze zm.).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związkuz przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 1373 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 5 grudnia 2019 r.

 

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Karolina Kłosin
Wytworzenie informacji: 09.03.2020
Publikacja informacji: 05.12.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 09.03.2020 10:43
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności