Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/17/56 - Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

09-11-2017

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Starszego referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.   

Uzasadnienie: W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 grudnia 2017r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Analiz, Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń, Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń  

na umowę na czas  określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • Nadzorowanie realizacji umów: przeprowadzanie rozliczeń i weryfikacja przesłanych przez świadczeniodawców usług medycznych zrealizowanych w zakresie stacjonarnym i ambulatoryjnym ( leczenie stomatologiczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień),
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami, dot. przeprowadzonej analizy świadczeń medycznych dla poszczególnych świadczeniodawców oraz przyjmowanie poprawionych lub uzupełnionych danych od świadczeniodawców
 • Weryfikacja i analiza merytoryczna oraz ewentualna ocena błędów weryfikacji występujących na portalu Świadczeniodawcy,
 • Przygotowywanie analiz realizacji umów i opracowywanie wniosków dotyczących zmian w umowach: wykonywanie raportów z systemu informatycznego Oddziału Funduszu na podstawie bazy zrealizowanych świadczeń.

Wykształcenie: min. średnie , pożądane wyższe – administracyjne lub z zakresu zdrowia publicznego

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 • znajomość tematyki związanej z ochroną zdrowia w Polsce oraz zawierania umów z NFZ ( ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2017 poz. 1938 )
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • min. 3-letni staż pracy przy wykształceniu średnim,

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy na plikach zawierających znaczne ilości danych,
 • komunikatywność, uczciwość, kreatywność, odpowiedzialność,
 • nastawienie na realizację celu.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938 )

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek,         w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe,
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” ( Dz.U. 2016 poz. 922)”

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 27.11.2017 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ/17/56

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 listopada 2017 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Radosław Łowiński
Wytworzenie informacji: 07.12.2017
Publikacja informacji: 09.11.2017 00:00
Aktualizacja informacji: 07.12.2017 13:30
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności