Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/18/04 - Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - zakończone

28-02-2018

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/18/04

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSOZ/18/04

[Zanonimizowano]

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 kwietnia 2018 r.


[Zanonimizowano]

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 marca 2018 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Analiz, Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń, Sekcja Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • Nadzorowanie realizacji umów: przeprowadzanie rozliczeń i weryfikacja przesłanych przez świadczeniodawców usług medycznych zrealizowanych w zakresie stacjonarnym i ambulatoryjnym (leczenie stomatologiczne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień)
 • Prowadzenie korespondencji w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami, dot. przeprowadzonej analizy świadczeń medycznych dla poszczególnych świadczeniodawców oraz przyjmowanie poprawionych lub uzupełnionych danych od świadczeniodawców
 • Weryfikacja i analiza merytoryczna oraz ewentualna ocena błędów weryfikacji występujących na portalu Świadczeniodawcy
 • Przygotowywanie analiz realizacji umów i opracowywanie wniosków dotyczących zmian w umowach: wykonywanie raportów z systemu informatycznego Oddziału Funduszu na podstawie bazy zrealizowanych świadczeń

Wykształcenie: min. średnie, pożądane wyższe – administracyjne lub z zakresu zdrowia publicznego  

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego
 • umiejętność poprawnego formułowania pism urzędowych
 • znajomość tematyki związanej z ochroną zdrowia w Polsce oraz zawierania umów z NFZ (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2017 poz. 1938)
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • min. 3-letni staż pracy przy wykształceniu średnim,

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy na plikach zawierających znaczne ilości danych
 • komunikatywność, uczciwość, kreatywność, odpowiedzialność
 • nastawienie na realizację celu  

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29.04.2017 r., poz. 1938)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2016 poz. 922)

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 14.03.2018 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ/18/04

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 lutego 2018 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Radosław Łowinski
Wytworzenie informacji: 25.04.2018
Publikacja informacji: 25.04.2018 13:30
Aktualizacja informacji: 25.04.2018 13:30
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności