Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu - WSOZ/18/53 - Młodszy Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - zakończone

03-10-2018

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/18/53


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSOZ/18/53

[Zanonimizowano]

podpisała: z up. Monika Kasprzyk, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 listopada 2018 r


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Młodszego Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej:        

[Zanonimizowano]

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 października 2018 r


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Młodszego Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej – Dział Analiz, Monitorowania i Weryfikacji Świadczeń – Sekcja Analiz Świadczeń  

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 • analiza udzielanych świadczeń zdrowotnych na potrzeby zarządcze
 • udział w tworzeniu planów kontroli, typowanie świadczeniodawców i dokonywanie analiz na potrzeby opracowania planów kontroli
 • przygotowywanie analiz dotyczących kształtowania się kosztów świadczeń zdrowotnych
 • przygotowywanie analiz i wniosków dotyczących zasad kontraktowania świadczeń
 • przygotowywanie analiz wspierających opracowanie planu zakupu świadczeń
 • sporządzanie na wniosek Centrali bieżących sprawozdań dotyczących wykonania świadczeń opieki zdrowotnej
 • udostępnianie autorskich raportów i narzędzi informatycznych w technologii www innym użytkownikom
 • przeprowadzanie systematycznych analiz danych na potrzeby kontroli, przydatnych w działalności kontrolnej oraz przekazywanie na bieżąco rezultatów tych analiz wraz z wynikającymi z nich wnioskami do Wydziału Kontroli

Wykształcenie: min. średnie, pożądane wyższe

Wymagania konieczne:

 • bardzo dobra znajomośćpakietu Microsoft Office (Word, Excel)
 • umiejętność pracy na plikach zawierających znaczne ilości danych
 • umiejętność formułowania pism urzędowych
 • znajomość tematyki związanej z ochroną zdrowia w Polsce oraz zawieraniem umów z NFZ (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. 2018 poz. 1510)
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • umiejętność dobrej organizacji własnej pracy
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • minimum 4-letni staż pracy przy średnim wykształceniu, 1 rok pracy przy wykształceniu wyższym

Wymagania pożądane:

 • znajomość języka zapytań SQL – baza danych Oracle

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie orazdoświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i CV,
 • podpisane oświadczenia o treści:

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji„ 

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów„ (dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne)

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji„

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji„

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do  19.10.2018r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ/18/53

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następującenarzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone                                                                                                                  

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1510)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniowąna podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:                                                                                                       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 217).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2018 r. poz. 1510), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U.2018 poz. 917). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 października 2018 r

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Kollakowski
Wytworzenie informacji: 30.10.2018
Publikacja informacji: 03.10.2018 11:22
Aktualizacja informacji: 14.12.2018 14:23
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności