Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu - WSOZ/19/104 - Starszy Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

19-12-2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/19/104


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSOZ/19/104

[Zanonimizowano]

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 lutego 2020 r.


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

[Zanonimizowano]

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 lutego 2020 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Starszego Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

1) bieżące monitorowanie i weryfikacja danych sprawozdanych przez świadczeniodawców w postaci elektronicznej, w  tym  list  świadczeniobiorców,  przy  użyciu  Centralnych  Reguł  Weryfikacji  i  innych  reguł  weryfikacyjnych stosowanych w Oddziale, w zakresie kompetencji Wydziału;

2) monitorowanie sprawozdawczości wykonanych świadczeń (porad i badań diagnostycznych) oraz załączników sprawozdawczych do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ;

3) sporządzanie raportów analitycznych z raportowanych świadczeń oraz analizowanie raportów wynikowych poz; 

4) konsultowanie  raportów  analitycznych  z  wydziałami  pionu  medycznego  Oddziału i  przedstawianie  Dyrekcji Oddziału wniosków;

5) prowadzenie korespondencji do świadczeniodawców dotyczących nieprawidłowości w zakresie raportowanych świadczeń i egzekwowanie terminowego dokonywania korekt oraz uzupełnień przez świadczeniodawców;

6) tworzenie zadań, uruchamianie procesów/zadań oraz obsługa wyników weryfikacji procesów, zawierających Centralne Reguły Weryfikacji, zmiana statusów świadczeń zweryfikowanych oraz nadzór nad procesem;

7) współpraca z Wydziałem Księgowości i Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym w zakresie rozliczania skutków finansowych procesów weryfikacyjnych;

8) podejmowanie czynności w zakresie rozpatrywania zgłoszeń świadczeniobiorców dotyczących nieprawidłowości w  zakresie  udzielonych  świadczeń  opieki  zdrowotnej,  stwierdzonych przez   nich   na   podstawie   danych udostępnionych za pośrednictwem Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) i Internetowego Konta Pacjenta (IKP), zgodnie z właściwością wynikającą z odrębnych wewnętrznych regulacji w Oddziale;

9) dokonywanie  merytorycznej  oceny dokumentacji medycznej podczas rozpatrywania wniosków wynikających ze zgłoszeń z Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP) i Internetowego Konta Pacjenta (IKP);

10) realizacja zadań określonych w art. 32a ustawy (tzw. szybka ścieżka onkologiczna);

11) odblokowywanie umów świadczeniodawcom, po uzyskaniu zgody Dyrektora, zgodnie z kompetencjami Sekcji;

12) monitorowanie  wyborów lekarza, pielęgniarki i położnej, zgodnie z art. 28 ustawy;

13) przygotowywanie i przekazywanie do Centrali bazy podopiecznych utworzonej z listy świadczeniobiorców;

14) prowadzenie  działań, skutkujących  nałożeniem  kar  umownych,  w  związku z  podejmowaniem  czynności sprawdzających lub monitorowaniem realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie właściwości rzeczowej;

15) przekazywanie do Wydziału Księgowości danych do rejestru kar umownych w zakresie właściwości rzeczowej, w oparciu o obowiązujące regulacje w przedmiotowym zakresie.

Wykształcenie: min. średnie, preferowane wyższe

Wymagania konieczne:

 • staż pracy – min. 3 lata przy wykształceniu średnim, brak przy wykształceniu wyższym.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office, biegła znajomość obsługi komputera,
 • znajomość tematyki związanej z ochroną zdrowia w Polsce oraz zawieraniem umów z NFZ (ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), znajomość zasad sprawozdawania świadczeń w poszczególnych rodzajach,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia, umiejętność formułowania pism urzędowych,
 • lojalność, odpowiedzialność, dyskrecja.

Wymagania pożądane:

 • znajomość sposobów agregowania danych;
 • umiejętność wykonywania analiz oraz pracy pod presja czasu;
 • kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie orazdoświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i CV,
 • podpisane oświadczenia o treści:

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji"

- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów" (dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne )

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji"

 - „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji"

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do  10.01.2020 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ/19/104

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-730

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następującenarzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznielub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1373)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejlub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają sięo zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381 ze zm.: poz. 730 i poz. 2217); ;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:                                                                                                      

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148 ,reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO,a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 217).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związkuz przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargido organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1373), a także ustawy z dnia  26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U.2018 poz. 917). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 19 grudnia 2019 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Kollakowski
Wytworzenie informacji: 19.12.2019
Publikacja informacji: 19.12.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 23.03.2020 15:53
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności