Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/19/59 - Główny Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej - zakończone

24-06-2019

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/19/59


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia nr WSOZ/19/59

W Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ nie dokonano naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Uzasadnienie: W wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 30 lipca 2019 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Głównego Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, 

Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. ocena wniosków o indywidualne rozliczenie świadczenia – rozliczenie za zgodą płatnika;
 2. dokonywanie merytorycznej oceny załączników medycznych do rachunków dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom ubezpieczonym w Funduszu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa objętego przepisami o koordynacji, we współpracy z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej;
 3. dokonywanie merytorycznej oceny dokumentów medycznych (dotyczy formularzy E 126 oraz standardowych dokumentów elektronicznych z instytucji państw członkowskich)w zakresie wysokości kwoty podlegającej zwrotowi uprawnionemu do świadczeń zdrowotnych, a udzielonych przez świadczeniodawców z terenu działania Oddziału, w ramach współpracy z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej;
 4. procedowanie i opiniowanie wniosków o leczenie planowe, wniosków o zwrot kosztów leczenia na podstawie przepisów krajowych implementujących dyrektywę transgraniczną oraz wniosków o transport przekraczający obszar RP, w ramach współpracyz Wydziałem Współpracy Międzynarodowej;
 5. analiza i ocena dokumentacji medycznej na potrzeby innych komórek organizacyjnych w Wydziale;
 6. weryfikacja dokumentacji medycznej i innej pod względem merytorycznym i formalnym;
 7. analiza udzielonych świadczeń zdrowotnych na potrzeby zarządcze.

Wykształcenie: Wyższe medyczne – lekarz; pożądane studia podyplomowe;

Wymagania konieczne:

 • Doświadczenie zawodowe 5 lat;
 • Znajomość zasad organizacji i rozliczania opieki zdrowotnej w Polsce. Znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia,
 • Umiejętności: pracy pod presja czasu, analizy dokumentacji medycznej, formułowania pism urzędowych, samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • Cechy: sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, dbałość o szczegóły.
 • Znajomość komputera w zakresie pakietu MS Office: WODR i EXCEL na poziomie podstawowym,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie w pracy na dużych zbiorach danych;
 • Dobra znajomość pakietu: MS Office;
 • Szybkie adoptowanie się do zmian, jakie zachodzą w pracy;
 • Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista;
 • Znajomość systemu informatycznego NFZ;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie orazdoświadczenie zawodowe
 • podpisany list motywacyjny i CV
 • podpisane oświadczenia o treści:

- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji"

- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów" (dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne)

- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji"

- "Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji"

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 25.07.2019 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ/19/59

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-730

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następującenarzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętnościoraz zadania symulacyjne
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznielub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ)
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone                                                                                                                   

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29.04.2017 r., poz. 1938)

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejlub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów,
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniowąna podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty,o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami,
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy
 2. wykonywać działalności gospodarczej                                                                                                                                                                                                               

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:                                                       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:  

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO,a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 roku, poz. 217).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U.2018 poz. 917). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 czerwca 2019 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Radosław Łowinski
Wytworzenie informacji: 30.07.2019
Publikacja informacji: 24.06.2019 12:16
Aktualizacja informacji: 30.07.2019 15:40
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności