Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/20/2 - Główny Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

16-01-2020

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/20/2

 


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSOZ/20/2

[Zanonimizowano]

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 lutego 2020 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Głównego Specjalisty
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej.

Wymiar etatu: 1  etat.

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk.

Główne obowiązki:

 1. ocena wniosków o indywidualne rozliczenie świadczenia – rozliczenie za zgodą płatnika;
 2. dokonywanie merytorycznej oceny załączników medycznych do rachunków dotyczących świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom ubezpieczonym w Funduszu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa objętego przepisami o koordynacji we współpracy z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej;
 3. dokonywanie merytorycznej oceny dokumentów medycznych (dotyczy formularzy E 126 oraz standardowych dokumentów elektronicznych z instytucji państw członkowskich)  w zakresie wysokości kwoty podlegającej zwrotowi uprawnionemu do świadczeń zdrowotnych, a udzielonych przez świadczeniodawców z terenu działania Oddziału, w ramach współpracy z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej;
 4. procedowanie i opiniowanie wniosków o leczenie planowe, wniosków o zwrot kosztów leczenia na podstawie przepisów krajowych implementujących dyrektywę transgraniczną oraz wniosków o transport przekraczający obszar RP, w ramach współpracy z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej;
 5. analiza i ocena dokumentacji medycznej na potrzeby innych komórek organizacyjnych w Wydziale;
 6. weryfikacja dokumentacji medycznej i innej pod względem merytorycznym i formalnym;
 7. analiza udzielonych świadczeń zdrowotnych na potrzeby zarządcze.

Wykształcenie: Wyższe medyczne – lekarz; pożądane studia podyplomowe.

Wymagania konieczne:

 • Doświadczenie zawodowe 5 lat.
 • Znajomość zasad organizacji i rozliczania opieki zdrowotnej w Polsce. Znajomość aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia.
 • Umiejętności: pracy pod presja czasu, analizy dokumentacji medycznej.
 • Formułowania pism urzędowych, samodzielnego rozwiązywania problemów.
 • Cechy: sumienność, komunikatywność, odpowiedzialność, odporność na stres, dbałość o szczegóły.
 • Znajomość komputera w zakresie pakietu MS Office: WODR i EXCEL na poziomie podstawowym.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Wymagania pożądane:

 • Doświadczenie w pracy na dużych zbiorach danych.
 • Dobra znajomość pakietu: MS Office.
 • Szybkie adoptowanie się do zmian, jakie zachodzą w pracy.
 • Umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista.
 • Znajomość systemu informatycznego NFZ.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie orazdoświadczenie zawodowe,
 • podpisany list motywacyjny i CV,
 • podpisane oświadczenia o treści:

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji”,

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów” ( dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne),

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji”,

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji”.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 31.01.2020 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

- z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ/20/2.

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-730.

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następującenarzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie  lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 1373 ze zm.):

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego  oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 381 ze zm.);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:                                                       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 553 ze zm.).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2019, poz. 1373 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U.2019 poz. 1040 ze zm.). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych  Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 stycznia 2020 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Karolina Kłosin
Wytworzenie informacji: 13.03.2020
Publikacja informacji: 16.01.2020 00:00
Aktualizacja informacji: 13.03.2020 09:51
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności