Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/20/21 - Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

07-08-2020

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/20/21


Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia  WSOZ/20/21

[Zanonimizowano]

Podpisała:

Z up. Prezesa NFZ

Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 września 2020 r.


Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSOZ/20/21

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej

[Zanonimizowano]

Podpisała:

Z up. Prezesa NFZ

Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 września 2020 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej na umowę na czas określony w celu zastępstwa pracownika, w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Wymiar etatu: 1  etat.

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk.

Główne obowiązki:

 1. Nadzorowanie i udzielanie informacji dotyczących działania i poruszania się w Portalu Potencjału, przygotowaniei weryfikacja dokumentów do podpisania umowy upoważniającej do korzystania z Portalu NFZ.
 2. Prowadzenie i aktualizowanie danych w wybranych aplikacjach w systemieinformatycznym POW NFZ.
 3. Przygotowanie, generowanie, wydruk i wysyłanie umów, aneksów do Świadczeniodawców.
 4. Prowadzenie korespondencji, przygotowanie, weryfikacja i przekazanie dokumentów do archiwum.

Opis wykształcenia: min. średnie,  pożądane wyższe.

Wymagania konieczne:

 • minimum 5-letni staż pracy przy średnim wykształceniu, 3-letni staż pracy przy wykształceniu wyższym;
 • umiejętność formułowania pism urzędowych,
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office),
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania pożądane:

 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1373 ze zm.),
 • znajomość ustawy o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.),
 • dobra organizacja pracy, nastawienie na realizację celu,
 • komunikatywność,uczciwość, dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy w zespole.


Wymagane dokumenty:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie orazdoświadczenie zawodowe,
 • podpisany list motywacyjny i CV,
 • podpisane oświadczenia o treści:

-„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji”, 

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów”, (dołączenie wizerunku kandydata  jest dobrowolne),

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji”,

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail niezbędnego do kontaktu  w bieżącym procesie rekrutacji”.

UWAGA! W przypadku dołączenia dokumentu z orzeczeniem o niepełnosprawności, konieczne jest podpisanie poniższego oświadczenia:

- „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), zawartych w mojej ofercie pracy  dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego”.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 25.08.2020 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

- z dopiskiem: oferta pracy – WSOZ/20/21.

Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-730.

 

Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna,która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętnościoraz zadania symulacyjne,
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani,
 • oferty z niepełnymi bądź niepodpisanymi dokumentami, niezgodne z wymogami zawartymi w ogłoszeniu orazoferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone,
 • Dyrektor Oddziału zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyny.

                                                                                                                         

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone  dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 1373 ze zm):

„Art. 112. 1.Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
 lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2) właścicielami lub pracownikami aptek związanych z Funduszem umową na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, właścicielami lub pracownikami świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów lub osobami współpracującymi z tymi podmiotami;

3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, z wyłączeniem urzędu obsługującego organ sprawujący nadzór nad Funduszem;

4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381 i 730);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2.  Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.”

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:                                                       

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacjijest Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 148, reprezentowany przez Dyrektora Oddziału.
 • Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: e-mail: iod@nfz-gdansk.pl, telefon: 58 75 12 619.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacjina stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a RODO,a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. ai b RODO.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z procedurą naboru obowiązującą w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ oraz z Ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 164 ze zm.).
 • Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związkuz przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargido organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Przekazane przez Pana/Panią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U.z 2019 r., poz. 1373 ze zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy ( t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320). Brak zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych uniemożliwi uwzględnienie złożonej przez Pana/Pani aplikacji w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

 • Na rozmowę może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Na teren Pomorskiego OW NFZ  może wejść wyłącznie osoba z zakrytymi ustami i nosem - maseczką jedno lub wielokrotnego użytku, przyłbicą - w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką oraz zaopatrzona w rękawiczki jednorazowego użytku.
 • Po wejściu na teren budynku obowiązuje dezynfekcja rąk; dozownik z płynem dezynfekującym umieszczony jest na parterze budynku. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do dezynfekcji rąk, obowiązuje nałożenie własnych rękawiczek jednorazowych.
 • Przed wejściem na rozmowę należy nałożyć rękawiczki jednorazowego użytku. 

Podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 sierpnia 2020 r.

Podmiot publikujący: Pomorski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Piotr Kollakowski
Wytworzenie informacji: 07.08.2020
Publikacja informacji: 07.08.2020 00:00
Aktualizacja informacji: 01.12.2020 15:30
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności