Biuletyn Informacji Publicznej Pomorskiego OW NFZ

Uwaga!

Informujemy, że ogłoszenia o postępowaniach rekrutacyjnych, publikowane od 1 marca 2023 roku znajdują się pod tym adresem.

Praca w NFZ

Ogłoszenie o zatrudnieniu – WSS/17/63 - Referent w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - zakończone

06-12-2017

Decyzja o wyniku naboru - dotyczy ogłoszenia WSS/17/63

[Zanonimizowano]

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 stycznia 2018 r


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców:

[Zanonimizowano]

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 stycznia 2018 r


Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku poszukuje kandydata na stanowisko Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców – Dział Skarg i Wniosków

Wymiar etatu: 1  etat

Miejsce wykonywania pracy: Gdańsk

Główne obowiązki:

 1. udzielanie bieżącej informacji  świadczeniobiorcom w zakresie zadań działu (telefonicznej, pisemnej i drogą elektroniczną),
 2. pomoc świadczeniobiorcom i podejmowanie działań interwencyjnych związanych z realizacją uprawnień wynikających z pkt. A,
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków świadczeniobiorców na działalność świadczeniodawców, z którymi Oddział zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 4. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz przygotowywanie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących skarg i wniosków złożonych przez świadczeniobiorców.

Wykształcenie: min. średnie , preferowane wyższe  

Wymagania konieczne:

 • biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu Microsoft Office i innego sprzętu biurowego,
 • dobra znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ),
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,
 • odporność na stres.

Wymagania pożądane:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w administracji,
 • dobra organizacja pracy,
 • samodzielne rozwiązywanie problemów,
 • obowiązkowość , terminowość, sumienność.

Ponadto kandydaci po zatrudnieniu w POW NFZ powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 29.04.2017 r., poz. 1938 )

 Art. 112. 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

 1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
 2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się zawarcie takich umów;
 3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
 4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
 5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
 6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
 7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10 % kapitału zakładowego – w każdej z tych spółek,         w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
 8. Posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
 9. Członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

 1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
 2. wykonywać działalności gospodarczej;

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania plik PDF),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz  doświadczenie zawodowe,
 • podpisany list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych” (Dz.U. 2016 poz. 922 ),

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do 21.12.2017 r. na adres:

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148

Wydział Kadr i Szkoleń

Z dopiskiem: oferta pracy – WSS/17/63

 Informacje telefoniczne pod numerem: 58-75-12-583

 Dodatkowe informacje dotyczące naboru:

 • formę weryfikowania kompetencji kandydatów ustali Komisja Rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące  narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusz, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne,
 • kandydaci spełniające wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu jego przeprowadzenia,
 • kandydaci niespełniający wymagań formalnych nie będą o tym powiadamiani,
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do POW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 6 grudnia 2017r.

Podmiot publikujący: Pomorskie OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Publikujący informację: Radosław Łowiński
Wytworzenie informacji: 19.02.2018
Publikacja informacji: 19.02.2018 15:34
Aktualizacja informacji: 19.02.2018 15:34
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności